• เลือกห้องย่อย

บล๊อกอัพเดทล่าสุด

  
ทำแบรนด์สินค้า

ทำแบรนด์สินค้า ... [เข้าชม 69] [โดย นานาสาระ]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา ... [เข้าชม 311] [โดย บุญฤทธิ์ ภายชิต]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา ... [เข้าชม 3] [โดย Konloeng Romyen]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา ... [เข้าชม 3] [โดย Konloeng Romyen]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา ... [เข้าชม 3] [โดย Konloeng Romyen]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชารายวิชา ... [เข้าชม 3] [โดย Konloeng Romyen]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวีปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [เข้าชม 5] [โดย Konloeng Romyen]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวิปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ทวีปอเมริกาเหนือ รายวิชา ส23101 สังคมศึกษา สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทาขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [เข้าชม 3] [โดย Konloeng Romyen]

ชุดการเรียนรู้ เรื่องทวิปอเมริกาเหนือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครูบุญฤทธิ์ ภายชิต

ทวีปอเมริกาเหนือประกอบด้วยภูมิอากาศหลายลักษณะ เนื่องมาจากปัจจัยด้านที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ ด้านกระแสน้า ทิศทางลมประจา ระยะห่างจากทะเล และพายุหมุน จึงทาให้ทวีปอเมริกาเหนือมีภูมิอากาศหลายประเภท ทั้งภูมิอากาศเขตร้อน ... [เข้าชม 4] [โดย Konloeng Romyen]

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2 บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะ ... [เข้าชม 1,264] [โดย fernniizta]

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2 บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะ ... [เข้าชม 5] [โดย fernniizta]

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2 บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะ ... [เข้าชม 4] [โดย fernniizta]

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2 บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะ ... [เข้าชม 4] [โดย Jk-robin]

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2

บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ม 2 บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์บทเรียนเล่มเล็กเพื่อฝึกทักษะ ... [เข้าชม 5] [โดย Jk-robin]

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 55] [โดย ครูปลา]

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดเล่าเรื่องเมืองลิกอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (STAD) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประ ... [เข้าชม 55] [โดย ครูปรา]

Foodpanda และการรับมือกับความหิวของลูกค้า

“Foodpanda” บริษัทจัดส่งอาหารออนไลน์ระดับโลก เชื่อมโยงความหิวของลูกค้าเข้ากับอาหารที่พวกเขาชื่นชอบ โดยทำให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้ออาหารจากร้านอาหารท้องถิ่นจำนวนมาก ผ่านทางออนไลน์หรือแอฟพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ... [เข้าชม 1,275] [โดย googleappthailand]

Google ร่วมฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิด 136 ปี หลวงประดิษฐไพเราะ

หลวงประดิษฐไพเราะ มีนามเดิมว่า ศร ศิลปบรรเลง เกิดในครอบครัวนักดนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2424 ที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อครั้งยังเป็นเด็ก หลวงประดิษฐไพเราะได้ติดตามบิดาไปแสดงดนตรีตามที่ต่างๆ ... [เข้าชม 1,077] [โดย googleappthailand]

ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ... [เข้าชม 2,222] [โดย ครูธิรดา]

ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ... [เข้าชม 2,157] [โดย ครูธิรดา]

ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ... [เข้าชม 92] [โดย nadia phetkanha]

ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาและผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การอ่านจับใจความ ... [เข้าชม 77] [โดย nadia phetkanha]

เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทีวปแอฟริกา วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เว็บไซต์ http://lrp.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=424:2016-11-28-06-37-49&catid=60:2013-07-26-07-48-28&Itemid=108 [เข้าชม 171] [โดย สุกัญญา หารโกทา]

เผยเเพร่ผลงานทางวิชาการ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ทีวปแอฟริกา วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 http://lrp.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=424:2016-11-28-06-37-49&catid=60:2013-07-26-07-48-28&Itemid=108 [เข้าชม 176] [โดย นายอธิภัทร ยอดนางรอง]