ข้อสอบสังคม ฯ

ประเภทวิชาชื่อชุดข้อสอบผู้เข้าชม
สังคม ฯวิกฤติการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก3379
สังคม ฯวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย6496
สังคม ฯแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย2949
สังคม ฯแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย12833
สังคม ฯแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง เครื่องมือและเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์17915
สังคม ฯแบบทดสอบก่อน -หลังเรียน เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย7075
สังคม ฯการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน5192
สังคม ฯแบบทดสอบก่อน - หลังเรียน เรื่อง องค์กรที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7704