รวมข้อสอบเอ็นทรานซ์ ชีววิทยา 1

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,121 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  โครงสร้างใดคือร่องรอยของช่องเหงือกในระยะเอ็มบริโอของคน
 
ช่องหู
ท่อยูสเตเชียน
ปอด
คอหอย
2 )  สารใดที่ไม่ใช่เอนไซม์ย่อยอาหาร
 
ทริปซิน
ไคโมทริปซิน
เอนเทอโรไคเนส
คาร์บอกซิเพปติเดส
3 )  เซลล์ในอวัยวะใดมีกิจกรรมของเอนไซม์ในวัฏจักรเครบส์สูงที่สุด
 
กล้ามเนื้อ
สมอง
ตับ
ไขกระดูก
4 )  วงปีของรากเกิดจากการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของเนื้อเยื่อชนิดใด
ก. แคมเบียม ข. พาแรงไคมา ค. เพริไซเคิล
 
ก.
ก. และ ข.
ก. และ ค.
ก., ข. และ ค.
5 )  สาเหตุในข้อใดทำให้ "ล่อ" ซึ่งเกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างม้ากับลาไม่สามารถสืบพันธุ์ได้
 
ลูกที่เกิดมาจะแท้งก่อนคลอด
ไม่สามารถสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้
อวัยวะสืบพันธุ์ไม่เจริญ
มีจำนวนโครโมโซมเพิ่มขึ้น ทำให้เป็นหมัน
6 )  ข้อใดเกิดขึ้นเมื่อขึ้นไปบนยอดเขาสูง
ก. อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น
ข. สร้างเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น
ง. เลือดไหลเวียนในเส้นเลือดเพิ่มขึ้น
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก., ข. และ ค.
7 )  เมื่อมีความเข้มข้นของกรดคาร์บอนิกในเลือดสูงขึ้น ร่างกายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ก. เพิ่มการหายใจ
ข. ขับ [<br />
{rm H}^ +  <br />
] ออกเพิ่มขึ้นทางปัสสาวะ
ค. ขับ [<br />
{rm HCO}_{^3 }^ -  <br />
] ออกทางปัสสาวะ
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก., ข. และ ค.
8 )  การสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวโพดและทานตะวันแตกต่างกันในข้อใด
ก. ผลิตภัณฑ์ตัวแรกจากการตรึง [<br />
{rm CO}^{rm 2} <br />
]<br />
จากบรรยากาศ
ข. สารที่ใช้ในการตรึง [<br />
{rm CO}^{rm 2} <br />
]<br />
ค. เซลล์ที่ใช้ในการตรึง [<br />
{rm CO}^{rm 2} <br />
]<br />
จากบรรยากาศ
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก., ข. และ ค.
9 )  การกำหนด "ปัญหา" สำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวข้องกับความสามารถในข้อใด
ก. การสังเกตอย่างรอบคอบ
ข. การตั้งคำถามจากสิ่งที่เกิดขึ้น
ค. การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่สังเกตเพิ่มเติม
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก., ข. และ ค.
10 )  การรณรงค์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี มารับวัคซีนโปลิโอเพื่อให้เด็กสร้างภูมิคุ้มกันแบบใด
ก. ภูมิคุ้มกันโดยกำเนิด
ข. ภูมิคุ้มกันจำเพาะ
ค. ภูมิคุ้มกันก่อเอง
ง. ภูมิคุ้มกันรับมา
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. และ ง.
11 )  จากคำพังเพย "ดินดีเพราะป่าปรก หญ้ารกเพราะเสือยัง" มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดทางชีววิทยาในข้อใด
 
ห่วงโซ่อาหาร
ภาวะที่พึ่งพากัน
การถ่ายทอดพลังงาน
สังคมของสิ่งมีชีวิต
12 )  น้ำมันพืชในข้อใดไม่พบกรดไลโนเลอิกซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย
 
น้ำมันรำ
น้ำมันถั่วเหลือง
น้ำมันข้าวโพด
น้ำมันมะพร้าว
13 )  สามีภรรยาคู่หนึ่งมีลูกสาวและลูกชายตาปกติ ต่อมาลูกสาวไปแต่งงานกับชายคนหนึ่ง มีลูกชายสองคน คนหนึ่งตาบอดสี อีกคนหนึ่งตาปกติ จีโนไทป์ของสามีภรรยา (พ่อแม่คู่แรก) น่าจะเป็นแบบใด (C = ตาปกติ c = ตาบอดสี)
 
[<br />
{rm X}^{rm c} {rm Y X}^{rm C} {rm X}^{rm C} <br />
]<br />
[<br />
{rm X}^{rm C} {rm Y X}^{rm C} {rm X}^{rm c} <br />
]<br />
[<br />
{rm X}^{rm c} {rm Y X}^{rm c} {rm X}^{rm c} <br />
]<br />
[<br />
{rm X}^{rm C} {rm Y X}^{rm C} {rm X}^{rm c} <br />
]<br />
14 )  ฮอร์โมนในข้อใดมีผลทำให้เกิดการแตกกิ่งก้านใหม่จากต้นตอพืชที่ถูกตัดต้นทิ้งไป
 
จิบเบอเรลลิน
ออกซิน
ไซโทไคนิน
เอทีลีน
15 )  ถ้าใส่สารพิษที่ทำให้โปรตอนรั่วไหลออกมาจากไมโทคอนเดรีย จะมีผลต่อกระบวนการใดของไมโทคอนเดรีย
ก. ฟอสโฟริเลชัน
ข. การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
ค. การผลิตน้ำ
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก., ข. และ ค.
16 )  ในกระบวนการหายใจที่ใช้น้ำตาลกลูโคส การผลิต [<br />
{rm CO}_{^{rm 2} } <br />
] มีโอกาสเกิดขึ้นตรงบริเวณใด
ก. เมทริกซ์
ข. ไซโทซอล
ค. เยื้อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรีย
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. ข. และ ค.
17 )  ถ้าคนและกบไปอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ 15°C จะมีอัตราการหายใจดังข้อใด
 
คน ลด, กบ ลด
คน เพิ่ม, กบ เพิ่ม
คน ลด, กบ เพิ่ม
คน เพิ่ม, กบ ลด
18 )  การผลิต [<br />
{rm CO}_{^{rm 2} } <br />
]<br />
จากกระบวนการหายใจ อาจเกิดขึ้นจากขั้นตอนใด
ก. ไกลโคลิซิส
ข. กระบวนการหมักแอลกอฮอล์
ค. การสร้างแอซิทิลโคเอนไซม์เอ
ง. วัฏจักร์เครบส์
 
ก. และ ข.
ข. และ ง.
ก. ข. และ ง.
ข. ค. และ ง.
19 )  ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง การทำงานร่วมกันของระบบแสง I และระบบแสง II มีผลอย่างไร
ก. รีดักชันของ [<br />
{rm NADP}^{rm  + } <br />
]<br />
ข. เพิ่มจำนวนโปรตอนภายในไทลาคอยด์
ค. การสร้าง ATP
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. ข. และ ค.
20 )  สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่สามารถผลิต O_2ได้มากที่สุดในระบบนิเวศ
 
ต้มไม้ในป่า
หญ้า
พืชไร่
สาหร่าย
21 )  เส้นใจที่แยกโครมาทิดไปสู่ขั้วเซลล์ ประกอบด้วยโปรตีนชนิดใด
 
ทูบูลิน
แอกทิน
ทูบูลิน และ แอกทิน
แอกทิน และ ไมโอซิน
22 )  ลักษณะในข้อใดจัดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันต่อเนื่อง
ก.สีผิว
ข.สีตา
ค.สีขนกระต่าย
 
ก และ ข
ข และ ค
ก,ข และ ค
23 )  สัตว์ในข้อใดมีอัตราเมแทบอลิซึมสูงกว่าปกติ
ก.กบขณะจำศีล
ข.หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้เย็น
ค.หนูทดลองขณะถูกใส่ไว้ในตู้ 50 องศาเซลเซียส
 

ก และ ข
ก และ ค
24 )  โครงสร้างในข้อใดสามารถจำลองตัวเองได้
ก. DNA
ข. Chromosome
ค. Centriole
ง. Plasmid
 
ก และ ข ง
ก, ข และ ค
ก, ค และ ง
ก, ข, ค, และ ง
25 )  ปัจจัยข้อใดมีความสัมพันธ์กับการคายน้ำของต้นยางที่สูง 3 เมตร ในป่าดิบชื้นน้อยที่สุด
 
แรงแอดฮีชัน และ โคฮีชัน
การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ
แรงดันราก
ปริมาณความชื้นในบรรยากาศ
26 )  เพศชายเมื่อผ่าตัดต่อมหมวกไตออก จะทำให้ขาดฮอร์โมนชนิดใด

ก. คอร์ตอซอล
ข. แอลโดสเตอโรน
ค. เทสโทสเทอโรน
ง. เอพิเนฟริน
 
ก. ข. และ ค.
ก. ข. และ ง.
ข. ค. และ ง.
ก. ค. และ ง.
27 )  การฝังตัวในมดลูกของเอ็มบริโอคนและการเกิดเนื้อเยื่อชั้นต่าง ๆ เกิดขึ้นในเอ็มบริโอระยะใด
 
มอรูลา บลาสทูลา
มอรูลา แกสทรูลา
บลาสทูลา แกสทรูลา
แกสทรูลา บลาสทรูลา
28 )  ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยทั่วไปขณะที่มีการปฏิสนธิ กระบวนการสร้างไข่อยู่ในระยะใด
 
เซลล์ฟอลลิเคิล
โอโอไซต์ระยะแรก
โอโอไซต์ระยะที่สอง
โอโอโกเนียม
29 )  ไดอะแกรมแสดงวิถีของกระแสประสาทในปฏิกิริยารีเฟลกซ์ ดังนี้
(1) หน่วยรับความรู้สึก → (2) → (3) → (4) หน่วยปฏิบัติงาน
ข้อใดอธิบายไม่ถูกต้อง
 
ส่วนที่ 1 ต้องมีตัวเซลล์ของเซลล์ประสาท
ส่วนที่ 2 จัดอยู่ในระบบประสาทรอบนอก
ส่วนที่ 3 จัดอยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง
ส่วนที่ 4 ส่วนมากเป็นกล้ามเนื้อหรือต่อมต่าง ๆ
30 )  กระเพาะอาหารส่วนใดของสัตว์เคี้ยวเอื้องที่อาหารที่กินเข้าไปวนเวียนผ่านบ่อยครั้งที่สุด
 
เรติคิวลัม
อะโบมาซัม
โอมาซัม
รูเมน
31 )  ตั๊กแตนและแมงมุม มีโครงสร้างสำหรับการแลกเปลี่ยนแก๊สในข้อใดแตกต่างกัน
ก. ท่อลม ข. ช่องหายใจ ค. ถุงลม
 
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. ข. และ ค.
32 )  หลังจากอ่านหนังสืออยู่ในห้องที่เปิดไฟสว่างได้สักครู่ แล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นภาพต้นไม้ได้อย่างขัดเจน เนื่องจากการปรับนัยน์ตาตามข้อใด
 
1
2
3
4
33 )  ปฏิกิริยาแยกหมู่ ออกจากกรดอะมิโน และปฺฏิกิริยาการสร้างหมู่ เป็นยูเรีย เกิดขึ้นที่บริเวณใด
 
1
2
3
4
34 )  ข้อใดเป็นคุณลักษณะของฮอร์โมน
ฮิวแมนโกนาโดโทรปิน (HCG)

ก.สร้างจากรก
ข.ตรวจพบได้ในระยะต้นของการตั้งครรภ์
ค.กระตุ้นการทำงานของคอร์ปัสลูเตียม
ง.ทำงานเหมือน FSH
 
ก และ ข
ค และ ง
ก,ข และ ค
ข, ค และ ง
35 )  ปกติเลือดผ่านไตจะถูกกรองเพียง 25% ถ้าอัตราการกรองที่โกลเมอรูลัสของไตเฉลี่ยนาทีละ 125 มิลลิลิตร ในวันหนึ่ง ๆ เลือดผ่านไตกี่ลิตร
 
500 ลิตร
680 ลิตร
720 ลิตร
880 ลิตร
36 )  ไซแนปส์ในข้อใดไม่ได้ใช้แอซิติลโคลีนเป็นสารสื่อประสาท
 
37 )  ข้อใดเป็นลำดับการลำเลียงกรดไขมันโมเลกุลใหญ่จากเซลล์บุผิวของลำไส้เล็ก
 
เส้นน้ำเหลือง เวนาคาวา
เส้นเลือดฝอย เวนาคาวา
เส้นน้ำเหลือง เส้นเลือดฝอย ตับ
เส้นเลือดฝอย ตับ เวนาคาวา
38 )  ถ้าตัดตับอ่อนทิ้ง จะมีผลกระทบต่อข้อใด
ก. การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ข. การย่อยโปรตีน
ค. การย่อยน้ำตาลแลคโทส
 
ก และ ข
ข. และ ค.
ก. และ ค.
ก. ข. และ ค.
39 )  ข้อใดเป็นปัญหาระยะยาวที่จะเกิดตามมาหลังจากการเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ
 
การบุกรุกของวัชพืชน้ำบนบก
พืชมีการปรับโครงสร้างภายใน
การสะสมของเกลือในดิน
การพังทลายของดิน
40 )  สัตว์ในข้อใดควรนำมาตรวจสอบหาปริมาณโลหะในร่างกายที่ได้รับมาจากโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในบริเวณปากน้ำ
 
ปลาตีน
ปูทะเล
หอยแมลงภู่
นกกินปลา
41 )  ข้อใดเป็นพฤติกรรมที่แสงเป็นตัวกระตุ้นแบบไม่มีเงื่อนไข
ก. มีผีเสื้อกลางคืนบินเข้าหาแสงไฟ
ข. แมลงสาบวิ่งหนีทันทีเมื่อเปิดไฟ
ค. ปลาว่ายน้ำโดยหันหลังเข้าหาแสง
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. ข. และ ค.
42 )  การหยุดรถเมื่อมีหรือคิดว่ามีสิ่งกีดขวาง จัดเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ใด
 
การใช้เหตุผล
แฮบบิชูเอชัน
การมีเงื่อนไข
การลองผิดลองถูก
43 )  ข้อใดไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากเชื้อรา
ก. น้ำปลา น้ำส้มสายชู
ข. เต้าเจี้ยว เนยแข็ง
ค. สาโท ข้าวหมาก
 
ก.
ก. และ ข.
ข. และ ค.
ก. และ ค.
44 )  พืชชนิดหนี่งใบเป็นแผ่นแบนคล้ายพัด เส้นใบแตกแขนงแบบเปิด เมล็ดขนาดใหญ่เปลือย จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพืชในข้อใด
 
มะม่วงหิมพานต์ ปรง
สน 3 ใบ สนทะเล
สนฉัตร สน 2 ใบ
สนหางสิงห์ ตีนตุ๊กแก
45 )  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีลักษณะเหมือนกับต้นกล้วยไม้กับต้นจามจุรี
 
ราและรากพืช
โปรโตซัวในลำไส้ปลวกกับปลวก
ต้มฝอยทองกับต้นมะม่วง
สาหร่ายบางชนิดกับเต่าทะเล
46 )  สนเขา หญ้าถอดปล้อง ปรง มีลักษณะร่วมกันที่สำคัญในข้อใด
ก. ไม่มีผนังรังไข่
ข. ไม่มีเม็ด
ค. สร้างสปอร์ที่ปลายยอดและปลายกิ่ง
 
ข และ ค
ก และ ค
47 )  จากพีระมิดจำนวนสิ่งมีชีวิต A ควรเป็นพวกใด ก. ปรสิต ข. เชื้อโรค ค. ผู้ล่า
 
ก และ ข
ก, ข และ ค
48 )  สิ่งมีชีวิตในข้อใดที่มีความสัมพันธุ์คล้ายคลึงกับเพลี้ยอ่อนและมดบางชนิด
ก. แบคทีเรียเรืองแสงกับปลาในทะเลลึก
ข. สาหร่ายกับราบางชนิด
ค. ปูเสฉวนกับดอกไม้ทะเล
 
ก และ ข
ข และ ค
ก, ข และ ค
49 )  ลักษณะของสัตว์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
 
1
2
3
4
50 )  สัตว์ในข้อใดจัดอยู่ในคลาสเดียวกัน
 
หมึกกล้วย ปลิงทะเล หมึกกระดอง
แมงดาทะเล แมงมุม แมงป่อง
กุ้ง กั้ง ตั๊กแตน จักจั่นทะเล
ปลาฉลาม ปลากระเบน ปลาไหล