ชีววิทยา entrance บทที่ 4

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
จำนวน : 90 ข้อ ผู้เข้าชม : 13,801 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

เซลล์ส่วนใดของสัตว์ที่ทำหน้าที่เทียบได้กับรากขน (Root Hair) ของพืช

 

 

epidermis    

 

hair follicle

intestinal epithelium    

boold capillaries

2 ) 

เซลล์ของสิ่งมีชีวิตประเภทใดในจำพวกต่อไปนี้ที่ไม่มี nuclear membrane หุ้ม nucleus อยู่

 

 

เซลล์เม็ดเลือดแดงของกบ   

Euglena

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (blie green algae) 

สาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae)

3 ) 

เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีความแตกต่างกันคือ

 

 

เซลล์พืชมี Vacuole

เซลล์สัตว์มี nucleus

เซลล์พืชมีผนังเซลล์หนาและแข็งแรง

เซลล์สัตว์มี nucleus chromatin ยึดติดกับ lignin fiber

4 ) 

สิ่งซึ่งพบในเซลล์สาหร่ายอื่นๆ แต่ไม่พบในเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน คือ 

 

carbohydrate  

Cell membrane

chlorophyll   

Plastids

5 ) 

Cyclosis เป็นการไหลเวียนในเซลล์ของโครงสร้างใด

 

 

คลอโรพลาสต์   

ไมโทคอนเดรีย

ไซโตพลาสซึม   

ผลึกต่างๆ

6 ) 

การหายใจจะเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของเซลล์ 

 

cytoplasm     

 

Mitochondria

nucleus  

Endoplasmic reticulum

7 ) 

ส่วนของเซลล์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในที่นี้ คือ 

 

chloroplast  

 

Mitochondria

ribosome  

Golgi apparatus

8 ) 

สารประกอบอินทรีย์เคมีซึ่งมีความสามารถในการเป็นแหล่งสะสมพลังงาน และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ cell membrane คือ

 

 

lipids  

 

carbohydrates

proteins   

amino acid

9 ) 

ในเซลล์พืช เช่น เยื่อหมอหรือสารห่ายหางกระรอก โครงสร้างที่กินเนื้อที่ส่วนใหญ่ของเซลล์ คือ 

 

nucleus

mitochondria

vacuole  

chloroplast

10 ) 

ส่วนประกอบภายในเซลล์ที่สำคัญต่อกระบวนการหายใจ ได้แก่

 

 

golgi bodies   

nucleus

mitochondria  

endoplasmic reticulum

11 ) 

Centrioles ภายในเซลล์มีหน้าที่สำคัญในการควบคุม

 

 

การสังเคราะห์โปรตีน

การเคลื่นไหวของ cilia และ flagella

การสร้างผนังเซลล์

การหายใจ

12 ) 

สารเคมีที่พบว่ามีมากที่สุดในเซลล์ทั่วๆไป คือ

 

 

nucleic acid   

glucose

water 

amino acid

13 ) 

แหล่งสังเคราะห์โปรตีนภายในเซลล์ได้แก่

 

 

ribosome    

mitochondria

lysosome

golgi bodies

14 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ที่กล่าวถึง “Mitochondria” อย่างถูกต้องที่สุด 

 

ยังไม่ทราบหน้าที่แน่นอน

เป็นศูนย์กลางการหายใจของเซลล์

เป็นศูนย์กลางในการสร้างเอนไซม์ภายในเซลล์

เป็นโครงสร้างสำคัญในกระบวนการแบ่งเซลล์

15 ) 

Organelle ของเซลล์ที่มีหน้าที่ทำลายสิ่งแปลกปลอมจากภานนอก คือ

 

 

ribosome 

Microsomes

mitochondria 

Lysosome

16 ) 

เมื่อหยดน้ำเกลือ 0.85% บนสไลด์ที่มีหยดน้ำที่มีพารามีเซียมอยู่จะมีผลทำให้

 

 

contractile vacuole ทำงานเร็วขึ้น

contractile vacuole ทำงานช้าลง

ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของ contractile vacuole

พารามีเซียมจะหยุดเคลื่อนที่ทันที

17 ) 

Organelles ที่มีส่วนประกอบภายในโครงร่างเป็น 9+2 คือ 

 

คลอโรพลาสต์      

แฟลกเจลลัม

เซ็นทริโอล 

เบซัลบอดี

18 ) 

Organelles ของเซลล์ข้อใดที่มีหน้าที่เกี่ยวกับขบวนการออโตไลซิส

 

 

Golgi apparatus 

ไมโครโซม

ไรโบโซม 

ไลโซโซม

19 ) 

โดยทั่วๆไปในเซลล์ที่มีปริมาณของ RNA สูง สารที่มักจะพบว่ามีปริมาณสูงด้วย คือ

 

 

คาร์โบไฮเดรต   

 

โปรตีน

ไขมัน  

เกลือแร่

20 ) 

โมเลกุลกรดนิวคลิอิกชนิดต่างๆ มีขนาดต่างกันดังนี้

 

 

DNA > tRNA > mRNA  

 

DNA > mRNA > tRNA

DNA > mRNA = tRNA  

mDNA > DNA > tRNA

21 ) 

การสังเคราะห์ tRNA เกิดขึ้นใน 

 

นิวเคลียส  

ไมโทรคอนเดรีย

ไรโบโซม   

เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม

22 ) 

ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานของเซลล์ในสิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่ถือว่าแตกต่างไปจากกลุ่มอื่นๆ 

 

สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

 

สาหร่ายสีแดง

เห็ดรา

สาหร่ายสีเขียว

23 ) 

ถ้าเปรียบเทียบเซลล์เป็นห้องต่างๆ ภายในบ้านเดียวกัน ท่านคิดว่าห้องไหนแคบที่สุด

 

cork   

Fiber

tracheids 

Collenchyma

24 ) 

เซลล์ที่มี Lysosomes มากที่สุดคือ 

 

เซลล์ตับ  

เซลล์ที่บริเวณหลอดของหน่วยเนฟรอน

เซลล์เม็ดเลือดขาว  

เซลล์ของต่อมไร้ท่อ

25 ) 

Organelles ของเซลล์ส่วนใดที่ทำหน้าที่สร้างโปรตีน

 

 

Nucleolus 

Golgi Apparatus

Mitochondria  

Ribosome

26 ) 

สารประกอบอินทรีย์ที่จัดว่าเป็นส่วนประกอบของ nuclear membrane คือ

 

 

กรดไขมัน โปรตีนและลิพิด  

 

DNA RNA และโปรตีน

ลิพิดและโปรตีน   

ลิพิด โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต

27 ) 

ผนังเซลล์ที่มีสารประกอบพวกใดจะสามารถทนทานต่อการชะล้างของน้ำ การทำลายของจุลินทรีย์ และลดการระเหยของน้ำได้ดีที่สุด 

 

กรดเพกติก 

 

เซลลูโลส

ซูเบอริน 

ลิกนิน

28 ) 

ดอกอัญชัญสีน้ำเงิน ส่วนดอกพู่ระหงมีสีแดง ทั้งนี้เพราะดอกไม้ทั้งสองชนิดมี

 

 

รงควัตถุชนิดเดียวกันแต่อยู่ใน cell sap ที่มีสวาวะเป็นกรดหรือด่างต่างกัน

รงควัตถุต่างชนิดกัน

พลาสติดชนิดเดียวกัน แต่อยู่ในไซโทรพลาซึมที่มีสภาวะเป็นกรดหรือด่างต่างกัน

พลาสติดต่างชนิดกัน

29 ) 

ส่วนของไมโทคอนเดรียที่มีสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการถ่ายทอดอิเล็คตรอนในวัฎจักรเคร็บส์ คือ


 

 

1

2

3

4

30 ) 

ถ้าทั้งสองภาพเป็นเม็ดเลือดคน

 

 

(1) คือเม็ดเลือดขาวทำลายเชื้อโรค โยฟาโกไซโทซีส

 (2) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ

(1) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ

 (2) เม็ดเลือดแดงในน้ำเลือด

(1) เม็ดเลือดขาวที่สร้างแอนติบอดี

(2) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ

(1) เม็ดเลือดแดงในน้ำเลือด

 (2) เม็ดเลือดแดงสร้างขึ้นใหม่ๆ   

31 ) 

ออร์กาเนลชนิดหนึ่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากมายในไซโทรพลาซึมของเซลล์ที่ต้องใช้พลังงานมากอเช่น เซลล์ตับและเซลล์ไข่ของหอยเม่น คือ


 

ไรโบโซม  

 

ไลโซโซม

ไมโทคอนเดรีย 

คลอโรพลาสต์

32 ) 

การแยกสลายน้ำตาลกลูโคสในสิ่งมีชีวิตชั้นสูง กระบวนการที่ทำให้เกิดพลังงานมากที่สุดเกิดขึ้นที่บริเวณ

 

 

ไรโบโซม 

 

ผนังไมโทคอนเดรียชั้นนอก    

ผนังไมโทคอนเดรียชั้นใน 

ช่องว่างภายในไมโทคอนเดรีย

33 ) 

ส่วนของคลอโรพลาสต์ที่เรียกว่าลาเมลลา ประกอบด้วย 

 

ชั้นของกรานาที่ซ้อนกัน 

 

ชั้นของกรานากับสโตรมารวมกัน

ชั้นที่มีเอนไซม์สำหรับปฎิกิริยาสังเคาระห์ด้วยแสง 

ชั้นที่มีรงควัตถุสำหรับปฎิกิริยาสังเคาระห์ด้วยแสง   

34 ) 

เซลล์ชนิดหนึ่งประกอบด้วยโครงสร้าง A ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางสองชั้น บางส่วนของเยื่อมีเม็ดเล็กๆ จำนวนมากเกาะติดอยู่ที่ผิว บางตอนของโครงสร้างนี้ต่อกับโครงสร้าง B ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อสองชั้นเหมือนกัน แต่มีช่องเล็กๆอยู่ทั่วไป A และ B คือ (ตามลำดับ)

 

 

ไรโบโซมและเยื่อหุ้มเซลล์  

ไมโทคอนเดรียและร่างแหเอนโดพลาซึม

ร่างแหเอนโดพลาซึมและเยื่อหุ้มนิวเคลียส

เยื่อหุ้มนิวเคลียสและร่างแหเอนโดพลาซึม

35 ) 

จากภาพวาดที่กำหนดให้แสดงถึงโครงสร้างของ 

 

เซนทริโอลและซีเรีย

ซีเรียและแฟลกเจลลัม

แฟลกเจลลัมและเวนทริโอล

1, 2 และ 3

36 ) 

ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์คือ

 

ไลโซโซมมีเฉพาะในเซลล์สัตว์และเป็นแหล่งเอนไซม์ในเซลล์พืชจึงไม่มีเอนไซม์

เซลล์พืชมีผนังเซลล์ แต่เซลล์สัตว์มีเยื่อหุ้มเซลล์

เซลล์พืชมีคลอโรพลาสต์ แต่เซลล์สัตว์มีไมโทคอนเดรีย

เซลล์สัตว์มีเซนทริโอล และมีการแบ่งเซลล์ (cytokinesis) แตกต่างไปจากพืช

37 ) 

เซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่

 

 

อาจมีนิวเคลียสได้มากกว่า 1 นิวเคลียส

จะต้องมีนิวเคลียสอย่างน้อย 1 นิวเคลียส

สามารถเคลื่อนไหวได้

ปราศจากสารเคลือบเซลล์

38 ) 

ในเซลล์ที่สังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาใช้ภายในเซลล์เท่านั้น เราจะพบไรโบโซมส่วนมากอยู่ที่บริเวณใด

 

 

Golgi bodies  

ร่างแหเอนโดพลาสมิก

เยื่อหุ้มนิวเคลียส   

ลอยอยู่อิสระในไซโทรพลาซึม

39 ) 

ลักษณะใดต่อไปนี้บ่งชี้ว่าสิ่งนั้นคือไรโบโซม

 

 

หน่วยย่อยถูกสังเคราะห์ในนิวคลีโอลัส

 

อาจอยู่เป็นอิสระในไซโทรพลาซึม

อาจอยู่บนร่างแหเอนโดพลาสมิก

1, 2 และ 3

40 ) 

การย้อมสีทำ blood smear ด้วยสี Wrigth’s stain โดยใช้เลือดของคนที่ติดเชื้อแบคทีเรียมาเป็นตัวอย่าง ภาพเม็ดเลือดชนิดต่างๆที่ดูจากกล้องจุลทรรศน์ควรมีลักษณะอย่างไร
 

 

ก 

 

ข 

ค 

ง   

41 ) 

แบคทีเรียที่สังเคราะห์แสงได้ มีรงควัตถุอะไร

 

 

คาโรทีนและแซนโทฟิลล์

คาโรทีนอยด์และแบคทีริโอคลอโรฟิลล์

ไฟโคบิลลินและแบคทีริโอคลอโรฟิลล์ a, c

คาโรทีนอยด์และคลอโรฟิลล์ a, c

42 ) 

ในการใช้กล้องจุลทรรศน์ทางของแสงมายังตาคนดูกล้องจะมีลำดับดังนี้

 

 

ดวงไฟ เลนส์รวมแสง เลนส์ขยายภาพ วัตถุ ตา

 

ดวงไฟ วัตถุ เลนส์รวมแสง เลนส์ขยายภาพ ตา

ดวงไฟ เลนส์ขยายภาพ เลนส์รวมแสง วัตถุ ตา

ดวงไฟ เลนส์รวมแสง วัตถุ เลนส์ วัตถุ ตา

43 ) 

ตัวอย่างเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่นิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้มคือ 

 

ราและแบคทีเรีย 

 

แบคทีเรียและพลาสโมเดียม

แบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

ราและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน

44 ) 

เซลล์จากตับของคนที่เป็นโรคพิษสุรา ควรมีลักษณะอย่างแผนภาพใด

 

  

ค 

45 ) 

ถ้านำเซลล์ชนิดนึงมาศึกษาดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน พบว่ามีไมโทรคอนเดรียอยู่ในไซโทรพลาซึมเป็นจำนวนมาก เซลล์เหล่านี้นำมาจากเนื้ออวัยวะส่วนใด 

 

สมอง   

 

หัวใจ

ปอด     

ตับ

46 ) 

โครงสร้างใดที่ทำหน้าที่สร้างไรโบโซม 

 

ดีเอ็นเอ 

 

ร่างแหเอนโดพลาซึม

กอลจิคอมเพลกซ์ 

นิวคลีโอลัส

47 ) 

โครงสร้างพื้นฐานสำคัญ 3 ชนิดที่พบเสมอในแบคทีเรียและโพรโตซัวได้แก่อะไร

 

 

Cell wall, chromosome, flagella  

Cell wall, ribosome, flagella

Cell membrane, ribosome, DNA 

Cell membrane, cilia, nucleus

48 ) 

ออร์แกเนลใดที่มีเยื่อหุ้มเพียงชั้นเดียว

 

 

ไลโซโซมและกอลจิคอมเพลกซ์

กอลจิคอมเพลกซ์และไรโบโซม

ไลโซโมและคอนแทรกไทล์แวคิวโอล

ไรโบโซมและเอนโดพลาสมิกเรติคูลัม

49 ) 


จากภาพโพรโทซัวใดมีขนาดเล็กที่สุด

 

  

50 ) 

ออร์แกเนลล์ชนิดในบ้างที่พบในตัวอสุจิที่ปล่อยผ่านเอพิดิไดมิสออกมา

 

 

microtubules, mitochondria 

mitochondria. ribosome

ribosome. endoplasmic reticulum 

Golgi complex, lysosome

51 ) 

วิธีใดที่ช่วยให้การตรวจดูการเคลื่อนที่ภายในไซโทรพลาซึมของเซลล์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชัดเจนขึ้น 

 

เปิดไดอะเฟรมให้กว้าง   

 

ปิดไดอะเฟรมให้แคบลง

เลื่อนเลนส์รวมแสงขึ้นในตำแหน่งสูงสุด  

เลื่อนเลนส์รวมแสงขึ้นในตำแหน่งต่ำสุด

52 ) 

หากพบโพรโทซัวที่ยังมีชีวิตจากกล้องจุลทรรศน์เคลื่นอไหวได้ จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งมีชีวิตนั้นอาศัยอยู่ในน้ำจืดหรือน้ำเค็ม

 

 

ตรวจ organelle ที่ใช้เคลื่อนที่           

ตรวจดูว่ามี contractile vacuole หรือไม่

ตรวจหาสิ่งมีชีวิตอื่นที่อยู่รอบๆ เพื่อช่วยวินิจฉัย

เปรียบเทียบรูปร่างลักษณะกับหนังสือที่มีภาพถ่ายของโปรโตซัวกลุ่มต่างๆ

53 ) 

จากไดอะแกรมของเซลล์ มีโครงสร้างใดบ้างที่บ่งชี้ว่าเซลล์นี้ไม่ใช่เซลล์พืช 

 

A กับ B

 

C กับ B

D กับ C 

A,B กับ C

54 ) 

การใช้กล้องจุลทรรศน์ตรวจดูโครงสร้างภายในของพืชจาก 3 สไลด์ พบลักษณะเด่นดังนี้

สไลด์ ก.    ผิวนอกสุดเป็นคอร์ก ใจกลางมีพืชน้อยเนื้อเยื่อส่วนใหญ่เป็นไซเลมระยะที่ 2 พบไซเลมเรย์และโฟเอมเรย์ชัดเจน

สไลด์ ข.    ชั้นคอร์เทกซ์กว้างมาก ในชั้นสตีลพบกลุ่มเซลล์ไซเลมเรียงตัวเป็นสี่แฉกและมีโฟลเอมอยู่ระหว่างแฉกของไซแลม

สไลด์ ค.    วาสคิวลาร์บันเดิลกระจายทั่วไป กลุ่มที่อยู่ใกล้ชั้นผิวมีขนาดเล็กกว่าและมีจำนวนมากกว่า  ชั้นถัดเข้าไป

สไลด์ ก, ข และ ค ควรเป็นโครงสร้างของอะไรตามลำดับ 

 

ลำต้นไผ่ รากข้าวโพด และลำต้นชบา  

 

ลำต้นจำปี รากปาล์ม และลำต้นหญ้าขน

รากปาล์ม ลำต้นผักบุ้ง และรากข้าวโพด 

รากส้ม รากผักบุ้ง และลำต้นข้าวโพด

55 ) 

ควรมีขั้นตอนการปฎิบัติอย่างไรในการเก็บรักษากล้องจุลทรรศน์ภายหลังจากที่ส่องดูวัตถุด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ 40X

ก. เลื่อสไลด์บนแท่นวัตถุออกอย่างระมัดระวัง                 ข. เลื่อนลำกล้องขึ้นให้ห่างสไลด์ด้วยปุ่มปรับภาพหยาบ

ค. เปลี่ยนเลนส์ใกล้วัตถุ กำลังขยาย 40X และ 10X        ง. ทำความสะอาดแท่นวางวัตถุด้วยเลนส์ใกล้วัตถุ

 

 

ค ----> ข  ----> ก  ----> ง 

 

ข  ----> ก  ----> ค  ----> ง

ข ---->ค  ----> ก  ----> ง   

ก  ----> ข  ----> ค  ----> ง

56 ) 

เซลล์ชนิดใดที่มีชีวิตและทำหน้าที่ของชีวิตใดแต่ไม่มีนิวเคลียส

 

 

เซลล์คอร์ก และเม็ดเลือดแดงของสัตว์มีกระดูกสันหลัง

เซลล์เอพิเดอร์มิส และเม็ดเลือดแดงกบและนก

เซลล์เวสเซล และเม็ดเลือดแดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ชีฟทิวป์เมมเบอร์ และเม็ดเลือดแดงคนและสุนัข

57 ) 


จากภาพข้างบน บริเวณใดที่มีปฏิกิริยา glycolysis 

  

ข 

58 ) 

โครงสร้างใดในภาพมีกรดนิวคลีอิก

 

เฉพาะ II

II, IV, V

I, II, III

I, II, III, V

59 ) 

การจัดขนาดตัวอย่างจากกล้องจุลทรรศน์โดยใช้กระจกวัดขนาดที่มีสเกลที่คำนวฯความยาวแล้วใส่ที่ตำแหน่ง เลนส์ใกล้ตาดังปรากฎในภาพ ถ้าต้องการวัดความกว้างของส่วนหัวพลานาเรีย จะต้องปฎิบัติอย่างไร


 

เลื่อนสไลด์ไปในทิศทาง 

เลื่อนสไลด์ไปในทิศทาง 

เลื่อนสเกลไปในทิศทาง

เลื่อนสเกลไปในทิศทาง

60 ) 

ที่บริเวณเซลล์หางของลูกอ๊อด กบ และคางคก ขณะมี metamorphosis จะพบมีออร์กาเนลล์ใดเพิ่มมากขึ้น 

 

smooth endoplasmic reticulum  

lysosome

mitochondria

Golgi complex

61 ) 

โครงสร้างใดในภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของ cytoplasm
 

 

3 – 7 – 8  

1 – 3 – 7

1 – 7 – 8

3 – 8 – 1

62 ) 

เมื่อย้อมสีเซลล์เยื่อหอมและเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม ด้วยสารละลายไอโอดีนแล้วส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์จะเห็นโครงสร้างชนิดใดในเซลล์ทั้งสองชนิด

 

 

cell membrane, nucleus, vacuole

 

cell membrane, nucleus, cytoplasm

chromosome, cytoplasm, vacuole

nuclear membrane, chromosome, endoplasmic reticulum

63 ) 

โครงสร้างในข้อใดมี uridine เป็นองค์ประกอบในอัตราส่วนที่สูงที่สุด 

 

nucleolus และ ribosome 

 

Mitochondria และ nucleolus

endoplasmic reticulum และ ribosome 

Mitochondria และ endoplasmic reticulum

64 ) 

cytochrome system (C) และ digestive enzyme (D) พบในโครงสร้างใดของเซลล์


 

1

2

3

4

65 ) 

เซลล์ในข้อใดน่าจะพบกอลจิคอมเพลกซ์มากที่สุด

 

 

เซลล์กล้ามเนื้อ  

 

เซลล์ผลิตน้ำย่อยของตับอ่อน

เซลล์ม้ดเลือดแดง   

เซลล์กระดูก

66 ) 

ออร์แกเนลในข้อใดมีเยื่อหุ้มของโครงสร้างแบบเดียวกัน 

 

ไรโบโซมกับร่างแหเอนโดพลาซึม

 

กอลจิคอมเพลกซ์กับร่างแหเอนโดพลาซึม

คลอโรพลาสต์กับไรโบโซม

ไลโซโซมกับไมโทคอนเดรีย

67 ) 

ข้อใดเป็นความจริงเกี่ยวกับผนังเซลล์

ก. พบที่เซลล์พืชกับเซลล์แบคทีเรีย    ข. ไม่พบที่เซลล์เนื้อเยื่อเจริญของพืช

ค. พบที่เซลล์ไข่ของพืชดอก                ง. ไม่พบที่เซลล์สืบพันธุ์ของพืชไม้ดอก 

 

ข้อ ก. เท่านั้น   

ข้อ ก. และ ค.

ข้อ ข. และ ง.   

ข้อ ก. และ ง.

68 ) 

เพราะเหตุใด Prokaruotic cells โดยทั่วไปจึงมีขนาดเล็กกว่า Eukaruotic cells 

 

cytoskeleton ของ Eukaruotic cells มี microtubule และ microfilament

Eukaryotic cells มีปริมาณของโครโมโซมมากกว่า

Eukaryotic cells มี DNA อยู่ภายในนิวเคลียสแยกไปจากส่วนที่มีการสร้างโปรตีนภายในไซโทรพลาซึม

Membrane system ของเซลล์ Eukaryote มีพื้นที่ผิวเพื่อแลกเปลี่ยน nutrients และ enzymes ให้ทำงาน ได้มาก

69 ) 

โครงสร้างในภาพนี้ คือ เยื่อหุ้มเซลล์ออร์แกเนลล์ใดบ้างที่ห่อหุ้มด้วยเยื่อนี้ก. mitochondria                         ข. Chloroplast

ค. nucleus                                  ง. Ribosome

 

 

ก. และ ข.

ก. , ข. และ ค. 

ก. , ข. , ค. และ ง.

70 ) 

แผนภาพแสดงการทำงานของออร์แกเนลล์ A  และ B ในสิ่งมีชีวิต C และ D กระบวนการหรือ  ปฎิกิริยาใดที่เกี่ยวข้องกับออร์แกเนลล์ A และ B  ตามลำดับ

                           ก. กระบวนการสร้างเนื่อเยื่อ

                            ข. กระบวนการสร้างสารอินทรีย์

                            ค. กระบวนการย่อยอาหาร

                            ง. กระบวนการสลายสารอินทรีย์ 

 

ก. และ ค.  

 

ก. และ ง.

ข. และ ค.   

ข. และ ง.

71 ) 

ท่อ A ในแผนภาพนี้เชื่อมดยงกับโครงสร้างใดบ้าง

                       ก. endoplasmic reticulum

                        ข. spindle fiber

                        ค. ribosome

                        ง. microtubule 

 

ก.  

 

ข. 

ก. และ ค

ข. และ ค.

72 ) 

ข้อใดอธิบายทั้ง chloroplast และ mitochondria ได้ถูกต้องและครบถ้วน

ก. เพิ่มจำนวนได้                            ข. มีเยื่อหุ้มสองชั้น

ค. มี DNA เป็นองค์ประกอบ            ง. สังเคราะห์ ATP จากวัฎจักรเครบส์ 

 

เฉพาะข้อ ก.  

 

ข้อ ก. และ ข.

ข้อ ก. , ข. และ ค.

ข้อ ก. , ข. , ค. และ ง

73 ) 

ออร์แกเนลล์ชนิดใดภายใน adrenal cortex ที่เจริญเด่นชัดกว่าเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม 

 

smooth endoplasmic reticulum   

 

Rough endoplasmic reticulum

lysosome

Ribosome

74 ) 

โครงสร้างใดใน parenchyma cell ของถั่วงอกที่มีบทบาทสำคัญทำให้ถ่วงอกทรงตัวอยู่ได้ 

 

microtubule   

Microfilament

intermediate filament 

Vacuole

75 ) 

ข้อใดอธิบายความแตกต่างของEukaryotic cellและ Prokaryotic cell ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

 

ก. 

 

ก. และ ข.       

ข.และ ค.

ก. , ข. และ ค.

76 ) 

ชื่อคู่ใดที่ไม่สอดคล้องกัน

 

 

cytoskeleton – microtubule

 

Cell membrane – lipid bilayer

lysosome – system  

Nucleolus – ribosomal RNA

77 ) 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อแตกต่างสำคัญที่สุดระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

 

 

กลไล active transport   

 

การทำงานของ mitochondria

แหล่งพลังงาน   

กระบวนการ transcription

78 ) 

เมื่อหยดน้ำหวานที่มีความเข้มข้น 10% ลงบนเซลล์เยื่อหัวหอม A จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังรูป B ท่านคิดว่าส่วนที่เป็น semipermeable layer คือส่วนใด
 

 

1

2

1 และ 2

2 และ 3

79 ) 

การเคลื่อนไหวแบบ turgor movement สัมพันธ์กับขบวนการในข้อใด

 

 

osmosis  

 

Diffusion

active transport  

Cyclosis

80 ) 

ถ้าหลอดแก้ว I และ II คั่นด้วย semipermeable membrane น้ำตาลในหลอดแก้วด้าน II มีความเข้มข้นสูงกว่าในด้าน I ถ้าเริ่มต้นทดลองโดยให้ระดับสารในหลอด I และ II เท่ากันแล้วตั้งไว้ ต่อมาปรากฏการณ์ควรจะเกิดขึ้นตรงกับภาพในข้อใด
 

 

1

2

3

4

81 ) 

ท่านจะเห็น cell membrane ของสาหร่ายหางกระรอกได้ชัดเมื่อเซลล์แช่อยู่ใน

 

 

isotonic solution 

 

Hypotonic solution

hypertonic solution 

Distilled water

82 ) 

ถ้าความเข้มในออสโมติก (Osmotic concentration) ของไซโทรพลาซึมของเซลล์สัตว์เป็น 0.5% เซลล์จะแตกหากนำไปใส่ไว้ใน

 

 

0.1% น้ำแป้ง 

 

0.3% NaCl

0.6% NaCl 

2% ซูโครส

83 ) 

พลานาเรียตัวที่หนึ่ง (1) อยู่ในน้ำเกลือเจือจาง ส่วนตัวที่สอง (2) อยู่ในน้ำฝน เฟรมเซลล์ของทั้งสองจะมีกิจกรรมอย่างไร 

 

ของตัว (1) มีกิจกรรมมากกว่าของตัว (2)

ของตัว (1) มีกิจกรรมน้อยกว่าของตัว (2)

ไม่ต่างกัน เพราะเป็นโครงส้รางที่ซับซ้อนปรับตัวได้ดี

ไม่ต่างกัน เพราะการทำงานของมันถูกควบคุมโดยของเสียในร่างกาย

84 ) 

ถ้า ATP ภายในเซลล์ถูกทำลายจนหมดสิ้นจะมีผลกระทบทันทีทันใดต่อกระบวนการ 

 

ไฮโดรไลซิส 

ออสโมซิส

การแลกเปลี่ยนก๊าซ

แอกทีฟทรานสปอร์ต

85 ) 

ข้อความใดต่อไปนี้เป็นความจริง

 

 

การแพร่เกิดขึ้นในตัวกลางที่เป็นของแข็งไม่ได้

ออสโมซิสเป็นการแพร่อย่างหนึ่ง

สารต่างๆจะผ่านเข้าออกเวลล์โดยวิธีการแพร่ไม่ได้

การแพร่โดยอาศัยพลังงานจากเซลล์ เรียกว่า พาสซิฟทรานสปอร์ต

86 ) 

การลำเลียงสารโดยการแพร่จะเกิดขึ้นในสัตว์ชนิดใด 

 

สัตว์ชั้นต่ำ 

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ

สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์ทุกชนิด

87 ) 

เมื่อนำถุงเยื่อบางๆ ใส่สารละลายจำนวนหนึ่ง ปิดปากถุงให้สนิท นำไปแช่ในถ้วยแก้วใส่น้ำทิ้งไว้ จนระดับน้ำในถุงเยื่อกับระดับน้ำข้างนอกเท่ากัน และอยู่ในสภาวะสมดุล แสดงว่า

 

 

แรงดันเต่งภายในสุงสุด  

แรงดันออสโมติกสุงสุด

แรงดันเต่งมีค่าเท่ากับศูนย์ 

แรงดันเต่งมีค่าสูงสุดเท่ากับแรงดันออสโมติก

88 ) 

วิธีการที่เซลล์นำสารเข้าสู่เซลล์ โดยการทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปในไซโทพลาซึม จนกลายเป็นถุงอยู่ในเซลล์นั้น จะพบวิธีการนี้ได้ในเซลล์ 

 

อะมีบา  

 

เม็ดเลือดขาว

เม็ดเลือดแดง  

หน่วยไต

89 ) 

จากแผนภาพการแพร่ของโมเลกุลของสารสองชนิดจะเกิดการแพร่อย่างไร
 

 

โมเลกุล A จะแพร่มายัง B ก่อน เพราะห้อง A มีโมเลกุลของสารหนาแน่นกว่า

โมเลกุล Bจะแพร่มายัง Aก่อน เพราะห้อง Bมีโมเลกุลของสารหนาแน่นน้อยกว่าจึงแพร่ได้   สะดวกกว่า

โมเลกุล B จะแพร่เข้าห้อง A ไม่ได้เลย เพราะในห้อง A มีโมเลกุล A หนาแน่นมากแล้ว

โมเลกุล A จะแพร่ไปยังห้อง B พร้อมกับโมเลกุล B แพร่มายังห้อง A

90 ) 

ขณะที่เวลล์พืชเกิดพลาสโมไลซิสสมบูรณ์แล้ว พบว่าโพรโทพลาซึมภายในเซลล์หดตัวรวมกันเป็นก้อน ในขณะเดียวกันจะพบว่าแรงดันออสโมติกของสารละลายภายนอกเซลล์พืชเป็นอย่างไร

 

 

เท่ากับแรงดันเต่งของเซลล์พืช  

 

น้อยกว่าสารละลายภายในเซลล์พืช

น้อยกว่าแรงดันเต่งของเซลล์พพืช 

มากกว่าสารละลายภายในเซลล์พืช