ชีววิทยา entrance บทที่ 7

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
จำนวน : 19 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,789 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

cyclosis เป็นการไหลเวียนในเซลล์ของโครงสร้างใด 

 

คลอโรพลาสต์ 

 

ไมโทคอนเดีย

ไซโทพลาซึม

ผลึกต่างๆ

2 ) 

การเคลื่อนไหวของไส้เดือนมีทิศทางแน่นอน ต่างกับพยาธิตัวกลมซึ่งได้แต่งอตัวไปมาเพราะ 

 

ไส้เดือนขนแข็งๆสั้น ช้วยยึดดิน 

ไส้เดือนมีกล้ามเนื้อทั้งตามยาวและขวาง

ไส้เดือนมีอวัยวะรับความรู้สึกเจริญดี 

ไส้เดือนมีลำตัวเปี้ยกชื้นอยู่เสมอ

3 ) 

ถุงลมของนกมีหน้าที่ 

 

ช่วยให้ตัวเบา บินได้สะดวก   

 

เก็บแก๊สออกซิเจนให้ปอดใช้

แลกเปลี่ยนแก๊สหายใจ  

เป็นถุงพักอาหารชั่วคราว

4 ) 

สัตว์กลุ่มที่อาศัยระบบน้ำช่วยในการเคลื่อนที่ได้แก่ 

 

พารามีเซียม ไฮดรา หวีวุ้น  

 

ยูกลีนา ฟองน้ำ พลานาเรีย

แมงกระพรุน ปลาดาว หอยสองฝา

ปลาหมึก ปลาฉลาม ปลาดาว

5 ) 

สัตว์พวกแรกที่มีการทำงานของระบบกล้ามเนื้อเป็นแบบแอนทาโกนิซึมคือ 

 

พลานาเรีย  

แมงกะพรุน  

ไส้เดือน   

ตักแตน

6 ) 

จากภาพวาดที่กำหนดให้ แสดงถึงโครงสร้างของ 

เซนทริโอล และ ซีเลีย               

ซีเรีย และ แฟนเจลลัม       

แฟลเจลลัม และ เซนทริโอล           

ก, ข  และ ค

7 ) 

คำอธิบายในข้อใดถูกต้องเกียวกับการทำงานของกล้ามเนื้อที่เป็นแอนทาโกนิซึมกัน

 

ค หรือ จ คลายตัวมากกว่า ข

ก หดตัวน้อยกว่า ง หรือ ฉ   

ง ใช้พลังงาน้อยกว่า ฉ หรือ จ

ก หรือ ฉ ต้องใช้พลังงานมากกว่า ข หรือ จ

8 ) 

จะพบการเคลื่อนไหวแบบมีบาได้ในเซลล์ชนิดใด 

 

ราเมือก พอลเลนทิวบ์      

ยีสต์ เม็ดเลือดขาว

ยูกลีนา วอร์ติเซลลา   

เอนตามีบา แบคทีเรีย

9 ) 

การทำงานของกล้ามเนื้อแบบ antagonism พบได้ในสัตว์ชนิดใดบ้าง

ก. พลานาเรีย        ข. ไฮดรา        ค. ดอกไม้ทะเล        ง. ไส้เดือนดิน 

 

ก, ง  

ค, ง

ก , ค , ง 

ก, ข, ค, ง

10 ) 

ข้อใดอธิบายการทำงานของกล้ามเนื้อ A และ B  ของขาแมลงได้ถูกต้อง
 

 

A  และ B หดตัว

A หดตัว B คลายตัว

A คลายตัว B หด ตัว

A และ B คลายตัว

11 ) 

ข้อความใดถูกต้องเกียวกับแผนภาพนี้ก. เป็นส่วนของกล้ามเนื้อลาย 

ข. A คือใยแอกหิน

ค. B คือเส้นใยไมโทโอซิล

ง. A และ B คือไมโครทิวบูล 

 

เฉพาะข้อ ก

 

เฉพาะข้อ ง 

ข้อ ก และ ง  

ข้อ ก ข  และ ค

12 ) 

ขณะที่ยกจานข้าวขึ้นจากโต๊ะอาหาร กล้ามเนื้อไบเซปและไตรเซปทำงานอย่างไร

 

 

หดตัวทั้งคู่  

 

คลายตัวทั้งคู่

ไบเซปหดตัว ไตรเซปคลายตัว 

ไบเซปคลายตัว ไตรเซปหดตัว   

13 ) 

การเคลื่อนไหวในข้อใดที่มีรูปแบบต่างไปจากภาพ   

                       ก. การเคลื่อนที่ของดาวทะเล

                        ข. การคืบคลานของพานาเรีย

                        ค. เพอริสทัสซิสของลำไส้

                        ง. การเคลื่อนที่ของไฮดรา

 

 

ข้อ ก และ ค

ข้อ ก และ ง

ข้อ ข และ ค

ข้อ ข และ ง

14 ) 

กิจกรรมของเซลล์ในข้อใดใช้พลังงานจากกระบวนการหายใจ

ก. การหดตัวของกล้ามเนื้อ

ข. การนำกระแสประสาท

ค. การลำเลียงสารโดยวิธีการพิโนไซโทซิส

ง. การเคลื่อนที่ของโครโมโซมในระยะแบ่งเซลล์

 

 

ข้อ ก ข และ ค  

 

ข้อ ก ค และ ง

ข้อ ก ข และ ง 

ข้อ ก ข ค และ ง

15 ) 

การมีร่างกายแบ่งเป็นปล้องในพวกสัตว์น่าจะมีประโยชน์ในเรื่องใด

 

 

ความยืดหยุ่นของร่างกายในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่

 

การยืดเกาะของอวัยวะช้วยในการเคลื่อนที่

ความยืดหยุ่นของร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆเช่น การว่างไข่ การผสมพันธุ์

การยืดเกาะของกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในกับผนังลำตัว

16 ) 

กล้ามเนื้อออกของไก่มีสีจาง ในขณะที่ของนกเป็ดน้ำจะมีสีเข้ม ข้อใดสอดคล้องกับข้อสังเกตดังกล่าว

 

 

ไก่ไม่มีความใกล้ชิดตามสายวิวัฒนาการกับนกเป็ดน้ำ

ไก่ไม่ใช้กล้ามเนื้ออก ในขณะที่นกเป็ดน้ำใช้

ไก่บินไม่ไกล แต่นกเป็ดน้ำบินได้ไกล

กล้ามเนื้ออกของสัตว์สองกลุ่มนี้มีโปรตีนแตกต่างกัน

17 ) 

โครงสร้างใดมีบทบาทสำคัญเกียวกับ amoeboid movement และการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อ

 

 

myofibril    

 

Microtubule

Microfilament

Microfiber

18 ) 

กลุ่มสัตว์ในข้อใดที่ควบคุมรูปร่างและการเคลื่อนไหวด้วย การใช้กล้ามเนื้อ บังคับให้เกิดการเปลี่ยน แปลงรูปร่างของซองบรรจุของเหลวในร่างกาย 

 

พานาเรีย พยาธิปากขอ ไส้เดือนดิน   

อะมีบา ไฮดรา พานาเรีย

ไส้เดือนดิน พานาเรีย ทากเปลือก 

หอยปากเป็ด ปลาหมึก แมงกะพรุน

19 ) 

สารใดเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของกล้ามเนื้อ

ก. acetylcholine          ข. Creatinine

ค. glycogen                ง. Adenosine monophophate 

 

ก , ข   

ก, ง  

ข, ค   

ข, ง