สังคมศึกษา o-net ชุด 2

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 80 ข้อ ผู้เข้าชม : 10,893 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดคือความหมายที่ถูกต้องที่สุดของสัมมาสมาธิในพุทธศาสนา    

 

การมีจิตใจที่รู้เท่าทันปรากฏการณ์

 

การมีจิตใจสงบนิ่ง

การบังคับจิตให้มีพลังได้

การเพ่งจิตไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่อง

2 ) 

ความรักตามคำสอนของศาสนาคริสต์  หมานความว่าอย่างไร 

 

คนเราควรรักกัน

มนุษย์ทุกคนในโลกคือพี่น้องของเรา

คนที่ไม่มีคนรัก จะมีชีวิตที่ไม่สงบสุข

ความรักทำให้โลกนี้งดงาม

3 ) 

ข้อใดคือลักษณะที่ทำให้ชุมชนมุสลิมแตกต่างจากชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์

 

 

ชาวมุสลิมมีเครื่องแต่งกายเป็นของตนเอง

ชาวมุสลิมไม่แบ่งคนในชุมชนเป็นนักบวชและฆราวาส

ชาวมุสลิมไม่บริโภคอาหารต้องห้ามบางอย่าง

ชาวมุสลิมมีศรัทธาในพระเจ้าหนักแน่นกว่าผู้นับถือศาสนาอื่น

4 ) 

ข้อใดมีเฉพาะในศาสนาพราหมณ์

 

 

การแบ่งวรรณะ

การบูชายัญ

การทรมานตน

การอวตารของพระเจ้า

5 ) 

ทำไมศาสนาคริสต์จึงสอนว่า เราควรให้อภัยต่อคนที่กระทำความชั่วต่อเราและต่อสังคม

 

 

เพื่อให้โอกาสเขากลับตนเป็นคนดี

การให้อภัยจะช่วยให้เราสบายใจ

การให้อภัยก็คือความรักนั่นเอง

หากไม่ให้อภัย คนชั่วจะเคียดแค้นและทำความชั่วมากขึ้น

6 ) 

ศาสนาฮินดู-พุทธ-คริสต์ มีความคล้ายคลึงกันมากที่สุดคือข้อใด

 

 

ความหลุดพ้น

ความเมตตา

ความเสียสละเพื่อภพหน้า

การยอมรับอำนาจเหนือธรรมชาติ

7 ) 

ตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

 

 

อาตมัน

ปรมาตมัน

โมกษะ

สันยาสี

8 ) 

คำสอนเรื่อง “อาณาจักรของพระเจ้า” ในศาสนาคริสต์สามารถเข้าถึงได้ด้วยวิธีใด

 

 

ด้วยการมีศรัทธาอย่างมั่นคง

ด้วยการมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน

ด้วยการแสดงความรัก

ด้วยการแสดงความกตัญญู

9 ) 

ข้อใดเป็นคำสอนที่ทุกศาสนามีความสอดคล้องกัน

 

 

การมีศรัทธา

การประกอบพิธีกรรม

การบูชาปูชนียบุคคล

การมีความรักความเมตตา

10 ) 

คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนาสำคัญอย่างไร

 

 

ทำให้คนกลัวนรกไม่กล้าทำชั่ว

ทำให้เราเข้าใจว่าเราคือผู้ลิขิตชีวิตเรา

ทำให้คนเป็นคนดี

ทำให้เชื่อว่ากรรมพิสูจน์ได้

11 ) 

คำว่า “พระจิต” ในหลักศาสนาคริสต์มีความหมายว่าอย่างไร

 

 

พระเยซูผู้มีจิตอันเข้มแข็งทรงเกื้อหนุนให้มนุษย์มีพลังใจ

พระเจ้าในฐานะที่ปรากฏทางจิตวิญญาณของมนุษย์คอยกระตุ้นให้มนุษย์ทำความดี

จิตของมนุษย์ผู้เปี่ยมด้วยความรักอันยิ่งใหญ่อันเกิดจากเจตน์จำนงเสรี

จิตที่มีเหตุผล มีความเสียสละอันเป็นผลมาจากการนมัสการและการภาวนา

12 ) 

ชาวมุสลิมเชื่อว่าคัมภีร์อัลกุรอาน คืออะไร 

 

บันทึกพระวจนะของพระเจ้า

บันทึกคำสอนของพระศาสดามูฮัมหมัด

บันทึกประวัติศาสตร์ทางศาสนาของชาวมุสลิม

บันทึกความเชื่อและพิธีกรรมของชาวมุสลิม

13 ) 

คำสอนเรื่อง “อาศรม 4” สำคัญอย่างไร 

 

ทำให้ชีวิตนี้มีคุณค่าที่แท้จริง

ทำให้รู้ว่าชีวิตมีหน้าที่อย่างไรบ้าง

ทำให้เชื่อว่าโมกษะเป็นเป้าหมายของชีวิต

ทำให้วิถีชีวิตดำเนินตามธรรมชาติอย่างดีที่สุด

14 ) 

ความทุกข์ในพุทธศาสนามีความหมายอย่างไร 

 

ชีวิตมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา

ร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้อยู่เสมอ

สรรพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นนอน

จิตใจต้องพบความเศร้าและเสียใจอยู่เรื่อยๆ

15 ) 

ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา

 

 

กรรม

ภาวนา

อนัตตา

นรก-สวรรค์

16 ) 

ในศาสนาคริสต์ การที่พระเจ้าสร้างมนุษย์และให้เสรีภาพไว้ด้วย หมายความว่าอย่างไร 

 

พระเจ้าต้องการให้มนุษย์รู้ค่าของความดีความชั่วเอง

พระเจ้าต้องการให้มนุษย์กล้าหาญสามารถพิชิตมารร้ายได้

เมื่อสร้างมนุษย์ขึ้นแล้วพระองค์ก็ไม่ต้องการลิขิตชีวิตของเรา

พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ต่อสู้ชีวิตด้วยศักยภาพของเขาเอง

17 ) 

การที่ศาสนาอิสลามห้ามมุสลิมสักการบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺ หมายความว่าอย่างไร

 

 

มุสลิมไม่ควรเชื่อถือสิ่งที่งมงาย

มุสลิมไม่ควรเปลี่ยนศาสนาง่ายๆจนเกินไป

มุสลิมไม่ควรนับถือสิ่งอื่นให้เสมอพระเจ้าของตน

มุสลิมไม่ควรมีจิตใจไปนับถือสิ่งอื่นที่เป็นความเท็จ

18 ) 

เรื่องใดที่ศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีความเชื่อร่วมกัน 

 

อาตมัน

พรหมลิขิต

สังสารวัฏ

การกลับชาติมาเกิด

19 ) 

การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไร

 

 

เพื่อให้เป็นผู้ประกาศศาสนา

เพื่อช่วยเหลือผู้มีความทุกข์

ทุกยุคทุกสมัยย่อมมีศาสดาเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

มนุษย์มีศักยภาพสามารถรู้ความจริงของธรรมชาติได้

20 ) 

สำนวนข้อใดตรงกับความหมายของสัมมาทิฐิ

 

 

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

คนดีตกน้ำไม่ไหล

สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ

คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด

21 ) 

หัวใจสำคัญของประชาธิปไตยอยู่ที่ประเด็นใด

 

 

ประชาชนมีอำนาจตัดสินใจ

มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด

รัฐสภาเป็นผู้ออกกฎหมาย

รัฐบาลบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชน

22 ) 

ข้อใดเป็นการใช้สิทธิของประชาชน

 

 

การเคารพธงชาติ

การขอทำบัตรประชาชน

การไม่ทำผิดกฎหมาย

การรวมกลุ่มประท้วงรัฐบาล

23 ) 

ข้อใดแสดงการเรียงลำดับชั้นของกฎหมายได้ถูกต้องที่สุด

 

 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎทบวง ประกาศกระทรวง

 

รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ประมวลกฎหมาย

รัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด ประมวลกฎหมาย ประกาศกระทรวง

พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด ประกาศทบวง ประมวลกฎหมาย

24 ) 

บุคคลใดมีอำนาจทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

 

 

ผู้อนุบาล

 

ผู้พิทักษ์

ผู้แทนโดยชอบธรรม

ผู้รับมอบอำนาจจากผู้เยาว์

25 ) 

พนักงานในข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

 

พนักงานบังคับคดี

พนักงานพิทักษ์ทรัพย์

พนักงานคุมประพฤติ

พนักงานริบทรัพย์

26 ) 

ในสังคมเมืองไทยในปัจจุบัน ครอบครัวส่วนใหญ่เป็นแบบใด

 

 

ครอบครัวเดี่ยว

ครอบครัวร่วม

ครอบครัวขยาย

ครอบครัวบุพการีเดี่ยว

27 ) 

ข้อใดแสดงถึงการมีอำนาจอธิปไตย

 

 

ประชาชนเลือกรัฐบาลเอง

มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง

ประเทศเป็นเอกราช

ประเทศมีศาลยุติธรรม

28 ) 

สิทธิเสรีภาพของประชาชนจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับข้อใด

 

 

รัฐธรรมนูญ

รัฐบาล

ระบอบการปกครอง

วัฒนธรรมทางการเมือง

29 ) 

ผลที่เกิดจากการจัดระเบียบทางสังคมคืออะไร 

 

สังคมมีความสงบเรียบร้อย

สังคมมีความมั่นคงถาวร

สมาชิกในสังคมดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้

สมาชิกขาดอิสรภาพที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง

30 ) 

องค์กรใดมีอำนาจวินิจฉัยข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำของหน่วยราชการตามรัฐธรรมนูญ

 

 

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา

ศาลปกครอง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ศาลรัฐธรรมนูญ

31 ) 

เครื่องมือสำหรับใช้ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมได้แก่อะไร

 

 

ตำรวจ

จารีต

กฎหมาย

บรรทัดฐาน

32 ) 

ปัญหาข้อใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม 

 

ปัญหาภาวะทุโภชนาการ

ปัญหาอาชญากรรม

ปัญหาความยากจน

ปัญหาคนชนบทย้ายถิ่น

33 ) 

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองในข้อใดที่ประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ 

 

การลดจำนวนของพรรคการเมือง

การสร้างเสถียรภาพของรัฐบาล

การมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

34 ) 

บุคคลในข้อใดต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

คนหูหนวกและตาบอด

คนชราซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้

นักพรต นักบวช

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

35 ) 

บุตรลักทรัพย์ของบิดา กฎหมายให้ถือว่าเป็นความผิดอาญาประเภทใด 

 

ความผิดอาญาแผ่นดิน

ความผิดที่ยอมความได้

ความผิดลหุโทษ

ความผิดที่กฎหมายยกเว้นโทษให้

36 ) 

การที่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมีทั้งสิทธิและหน้าที่ในเวลาเดียวกันเป็นเพราะเหตุใด 

 

ประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง

ประชาชนจะมีสิทธิก็ต่อเมื่อได้ทำหน้าที่ของพลเมือง

สิทธิและหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดระเบียบทางการเมือง

สิทธิและหน้าที่แสดงให้เห็นว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน

37 ) 

ระบบเทศาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 มีลักษณะสอดคล้องกับการปกครองในข้อใด

 

 

การปกครองท้องที่

การปกครองท้องถิ่น

การปกครองส่วนกลาง

การปกครองส่วนภูมิภาค

38 ) 

ข้อใดเป็นโทษทางอาญา

 

 

กักกัน

ริบทรัพย์สิน

เรียกประกันทัณฑ์บน

ห้ามเข้าเขตกำหนด

39 ) 

การที่กรุงเทพมหานครประกาศห้ามรถที่มีคนนั่งเพียงคนเดียวผ่านถนนที่มีมลพิษมาก ถ้าให้มีผลบังคับต้องตราเป็นกฎหมายใด 

 

กฎจราจร

เทศบัญญัติ

กฎกระทรวง

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

40 ) 

พิธีใดบ่งชี้ว่าสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม

 

 

พิธีแห่นางแมว

พิธีแห่นางสงกรานต์

พิธีแห่เทียนพรรษา

พิธีทอดกฐิน

41 ) 

ในรอบระยะเวลาหนึ่ง สมมุติว่ามูลค่าสินค้าเข้าเท่ากับ 8 พันล้านบาท มูลค่าสินค้าออกเท่ากับ 7 พันล้านบาท ดุลบริการเกินดุล 3 พันล้านบาท ข้อใดถูกต้อง

 

 

ดุลการชำระเงินขาดดุล 1 พันล้านบาท

ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล 2 พันล้านบาท

ดุลการค้าเกินดุล 2 พันล้านบาท

ดุลบัญชีทุนเกินดุล 2 พันล้านบาท

42 ) 

ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ

 

 

การสร้างอำนาจการผูกขาด

 

การแสวงหาความชำนาญในการผลิต

การเพิ่มอำนาจการต่อรองของประเทศสมาชิก

การกระจายผลประโยชน์ระหว่างประเทศสมาชิก

43 ) 

ข้อใดเป็นทุนในทางเศรษฐศาสตร์

 

 

ลูกหนี้ของบริษัท

เงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ

มูลค่าหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท

เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงาน

44 ) 

ข้อใดแสดงการบริโภคสินค้าทางเศรษฐกิจ

 

 

นาย ก ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเพราะมีต้นไม้มาก

นาย ข ไปอาบน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยาใกล้บ้านเพราะน้ำสะอาด

นางสาว ค เก็บก้อนหินบริเวณลำธารเพื่อนำมาใช้ขัดผิว

นาง ง พาลูกๆไปเก็บหน่อไม้ในป่าเพื่อบริโภค

45 ) 

สิ่งใดไม่ถือว่าเป็นปัจจัยทุนในทางเศรษฐศาสตร์

 

 

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า

โรงงานที่ใช้ในการผลิตสินค้า

ยานยนต์ที่ใช้ในการขนส่งสินค้า

เงินกู้ยืมหมุนเวียนที่ใช้ในการผลิตสินค้า

46 ) 

ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปทาน

 

ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถ้าผู้บริโภคมีความต้องการมากขึ้น

ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้น

ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น ถ้าราคาปัจจัยการผลิตลดลง

ปริมาณการผลิตสินค้าจะผันแปรตามความต้องการของผู้บริโภคและราคาปัจจัยการผลิต

47 ) 

ข้อใดไม่รวมอยู่ในปัจจัยการผลิตประเภทที่ดิน

 

น้ำมันปิโตรเลียม

โรงเรือนเลี้ยงไก่

ลมฝนและพายุ

ป่าโกงกาง

48 ) 

ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์

 

 

เมื่อผู้บริโภคมีความต้องการสินค้ามากขึ้น ผู้ผลิตจะผลิตสินค้าออกจำหน่ายเพิ่มขึ้น

เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ผู้บริโภคจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เมื่อผู้บริโภคมีรายได้เพิ่มขึ้น จะมีความต้องการบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้น

เมื่อราคาสินค้าลดลง ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าในปริมาณมากขึ้น

49 ) 

ข้อใดแสดงว่าอำนาจซื้อของเงินบาทสูงขึ้น

 

 

เงิน 30 บาท เดิมซื้อไข่ได้  15 ฟอง ปัจจุบันเงิน 45 บาท ซื้อไข่ได้ 15 ฟอง

เงิน 45 บาท เดิมซื้อไข่ได้  15 ฟอง ปัจจุบันเงิน 60 บาท ซื้อไข่ได้ 30 ฟอง

เงิน 60 บาท เดิมซื้อไข่ได้  15 ฟอง ปัจจุบันเงิน 45 บาท ซื้อไข่ได้ 9 ฟอง

เงิน 75 บาท เดิมซื้อไข่ได้  15 ฟอง ปัจจุบันเงิน 50 บาท ซื้อไข่ได้ 10 ฟอง

50 ) 

ข้อใดลดการขาดดุลของบัญชีเดินสะพัดได้

 

 

ส่งเสริมการจ้างงานในประเทศแทนการใช้แรกงานจากต่างประเทศ

ขึ้นภาษีสินค้าเข้าที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าส่งออก

ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศในฤดูกาลต่างๆ

ชักชวนให้ชาวต่างประเทศเข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้น

51 ) 

ข้อใดแสดงว่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 

 

เงิน 1 บาท แลกเงินดอลลาร์ได้จำนวนน้อยลง

เงิน 1 ดอลลาร์ แลกเงินบาทได้จำนวนมากขึ้น

ใช้เงินบาทจำนวนน้อยลงในการแลกเงิน 1 ดอลลาร์

ใช้เงินบาทจำนวนมากขึ้นในการแลกเงิน 1 ดอลลาร์

52 ) 

สภาวการณ์ใดที่บ่งชี้ว่าประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจ

 

 

เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวสูงและต่อเนื่องยาวนาน

 

รายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงขึ้น และการกระจายรายได้เท่าเทียมกันมากขึ้น

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมส่งออก

มีความร่วมมือกันระหว่างรัฐกับเอกชนในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมากขึ้น

53 ) 

องค์การใดมีเป้าหมายหลักในการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

 

ILO

NATO

OPEC

APEC

54 ) 

ข้อใดไม่ใช่สภาพสังคมไทยที่พึงประสงค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9   (พ.ศ. 2545-2549)

 

 

สังคมอุปถัมภ์

สังคมคุณภาพ

สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้

สังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน

55 ) 

ข้อใดคือสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศ

 

 

การเพิ่มขึ้นของประชากร

ความจำกัดของทรัพยากร

ความหลากหลายของสินค้าและบริการ

ความแตกต่างของประเภทของระบบเศรษฐกิจ

56 ) 

ข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะที่ถูกต้องมากที่สุดของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

 

 

เป็นระบบที่มีการใช้เงินเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

เป็นระบบที่ให้นายทุนเป็นผู้ตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

เป็นระบบที่ภาคเอกชนมีบทบาทอย่างเสรีในการผลิตสินค้าและบริการ

เป็นระบบที่กลไกลตลาดมีบทบาทต่อมนุษย์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

57 ) 

ข้อใดคือสิ่งที่นิยมใช้ในการวัดภาวะเงินเฟ้อ

 

ดัชนีราคาผู้บริโภค

ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

อัตราการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและดุลการชำระเงิน

58 ) 

การที่ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีดุลการค้าขาดดุล อาจอธิบายได้ว่ามาจากสาเหตุใดต่อไปนี้

 

ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งมีราคาต่ำ

ราคาสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตมีราคาสูง ขณะที่ราคาสินค้าเกษตรส่งออกมีราคาต่ำ

ประเทศกำลังพัฒนามีความต้องการซื้อสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตเป็นจำนวนมาก

มูลค่าของสินค้าทุนและเทคโนโลยีการผลิตที่ประเทศกำลังพัฒนานำเข้าสูงกว่ามูลค่าสินค้าเกษตรที่ส่งออก

59 ) 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเศรษฐกิจในด้านที่ไม่เคยปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของประเทศไทยตั้งแต่ฉบับที่ 1-8

 

การรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ

การมุ่งให้เกิดการกระจายรายได้ของประชาชนในประเทศ

การสร้างความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศ

การสร้างและรักษาเศรษฐกิจพอพียงของประเทศ

60 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ

 

ลูกค้าร่วม

เขตการค้าเสรี

สหภาพศุลกากร

สหภาพทางเศรษฐกิจ

61 ) 

การเปลี่ยนแปลงในด้านใดที่เกิดขึ้นหลังสุด

 

 

ทาสกลายเป็นเสรีชน

ไพร่เปลี่ยนแปลงเป็นสามัญชน

เด็กทุกคนต้องเรียนหนังสือ

ชายไทยต้องถูกเกณฑ์ทหาร

62 ) 

จุดมุ่งหมายใดมีความสำคัญที่สุดต่อการปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

เพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามจากลัทธิจักรวรรดินิยม

เพื่อแก้ปัญหาการกบฏที่ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคต่างๆ

เพื่อวางรากฐานการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน

เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างอำนาจการปกครองของฝ่ายทหารและพลเรือน

63 ) 

ข้อใดคือปัญหาสำคัญของรัฐบาลพม่าในสายตาของประเทศตะวันตก ซึ่งพยายามกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ในปัจจุบัน

 

 

รัฐบาลพม่าขาดเสถียรทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

พม่าปกครองด้วยรัฐบาลเผด็จการทหาร และมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

พม่ามีปัญหาการเมืองภายในประเทศระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆ ที่ยังสู้รบกันอยู่

พม่าต้องการโดดเดี่ยว ไม่ต้องการมีความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตก

64 ) 

แนวคิดใดของขบวนการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ (Renaissance) เป็นรากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตย

 

 

สัจนิยม

เสรีนิยม

ชาตินิยม

มนุษยนิยม

65 ) 

นักปรัชญาการเมืองสมัยใหม่คนใดเป็นผู้ริเริ่มเสนอแนวคิดที่ว่าอิสรภาพและเสรีภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์

 

 

วอลแตร์

จอห์น ลอด

มองเตสกิเออ

ฌอง ฌาคส์ รุสโซ

66 ) 

ข้อใดคือผลสำคัญที่สุดของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศยุโรปตะวันออก

การสิ้นสุดของระบบสังคมนิยม

การทำลายกำแพงเบอร์ลิน

การยุติสงครามเย็น

67 ) 

ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุด ที่ทำให้อยุธยาพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ

 

 

อยู่ในเส้นทางการค้า

ผู้ปกครองมีนโยบายที่เปิดกว้าง

เป็นแหล่งผลิตเครื่องเทศ

ไม่มีการกีดกันทางศาสนา

68 ) 

หลักการสำคัญของการปฏิรูปการปกครองในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือเรื่องใด

 

รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และแบ่งแยกหน้าที่

รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และถ่วงดุลอำนาจ

กระจายอำนาจ และแบ่งแยกหน้าที่

รวมอำนาจสู่ศูนย์กลาง และรวมหน้าที่

69 ) 

ลูกทาสรุ่นแรกที่กลายเป็นไทคือรุ่นใด

 

 

รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ 5 พระราชสมภพ

รุ่นที่เกิดในปีที่รัชกาลที่ 5 ทรงขึ้นครองราชย์

รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสลูกไทย

รุ่นที่เกิดในปีที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทาส ร.ศ.124

70 ) 

การเติบโตทางเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นผลจากปัจจัยอันหลากหลาย ยกเว้นข้อใด

 

การสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ

การขุดคูคลองในบริเวณทุ่งรังสิต

การสร้างระบบชลประทานในลุ่มน้ำบางปะกง

การยกเลิกขนบไพร่และระบบทาส

71 ) 

เราสามารถศึกษาวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมของอินเดียโบราณได้ดีที่สุดจากคัมภีร์เล่มใด 

 

มหาภารตะ

มนูธรรมศาสตร์

อรรถศาสตร์

อุปนิษัท

72 ) 

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศใดได้เอกราชจากเมืองแม่ด้วยการต่อสู้อย่างรุนแรง 

 

อินเดีย

พม่า

อินโดนีเซีย

มลายู

73 ) 

ข้อใดคือคุณลักษณะของบุคคลผู้ได้รับการยกย่องในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

 

มีการศึกษาและรอบรู้ในสาขาวิชาต่างๆ

มีความสามารถเป็นเยี่ยมในวิชาดาราศาสตร์

นำวิชาทางศาสนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางโลก

อุทิศตนและเสียสละเพื่อมนุษยชาติ

74 ) 

การปฏิวัติฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 ได้รับแรงบันดาลใจด้านสิทธิมนุษยชนจากการเคลื่อนไหวในประเทศใด

 

กรีซ

อังกฤษ

เยอรมนี

สหรัฐอเมริกา

75 ) 

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีที่เจริญมั่งคั่งเป็นระยะเวลายาวนาน

 

 

กษัตริย์อยุธยาทุกพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ

อยุธยาเป็นเมืองท่านานชาติและศูนย์กลางการค้า

นโยบายขันติธรรมและเอื้อเฟื้อต่อชนต่างชาติ

อยุธยามีชัยภูมิที่เหมาะสมด้านยุทธศาสตร์

76 ) 

ข้อใดไม่ได้รวมอยู่ในนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 5

 

การตั้งหอรัษฎากรพิพัฒน์

การทำงบประมาณแผ่นดิน

การใช้เงินตราต่างประเทศเป็นเงินทุนสำรอง

การจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษมาช่วยราชการ

77 ) 

ลัทธิขงจื๊อได้มอบมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดเรื่องใดแก่คนจีน

 

 

การให้ความสำคัญในเรื่องความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

การให้ความสำคัญแก่ประวัติศาสตร์จีน

การให้ความสำคัญแก่ระบบราชการ

การให้ความสำคัญแก่ศิลปะศาสตร์ 4 สาขา

78 ) 

เหตุการณ์ใดมีประเด็นเรื่องเสรีภาพเป็นพลังผลักดันน้อยที่สุด

 

 

การปฏิรูปศาสนาในเยอรมนี

การร่างรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส ค.ศ. 1789

การจัดตั้งอาณานิคมอังกฤษในทวีอเมริกา

การออกสำรวจเส้นทางเดินเรือของโปรตุเกสและสเปน

79 ) 

การปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญในประวัติศาสตร์ยุโรปในประเด็นใด 

 

การเปลี่ยนผ่านจากระบอบเก่าสู่ระบอบใหม่

การสิ้นสุดยุคศักดินาสวามิภักดิ์

การปรากฏของการใช้การปฏิวัติในการแก้ไขปัญหาการปกครอง

การสามารถแยกศาสนจักรและอาณาจักรออกจากกันโดยสมบูรณ์

80 ) 

ประเทศใดที่พยายามหลีกเลี่ยงการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยการผ่อนปรนกับกลุ่มประเทศอักษะ

 

สหภาพโซเวียต

ออสเตรีย

อังกฤษ

สหรัฐอเมริกา