สังคมศึกษา o-net ชุด 4

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 100 ข้อ ผู้เข้าชม : 19,112 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

พระพุทธศาสนาสอนหลักความจริงที่เป็นสากลในเรื่องใด 

 

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน

การทำลายชีวิตเป็นบาป

ทุกชีวิตต้องเผชิญปัญหาด้วยความไม่ประมาท

มนุษย์ใช้ปัญญาหาสาเหตุเพื่อแก้ปัญหาได้

2 ) 

ข้อใดไม่ใช่ข้อห้ามในศาสนาอิสลาม

 

 

ห้ามฆ่าตนเองและผู้อื่น

ห้ามการคุมกำเนิดและทำแท้ง

ห้ามการเสี่ยงโชคและการพนัน

ห้ามกราบบุคคลอื่นยกเว้นบิดามารดา

3 ) 

จุดมุ่งหมายสูงสุดในศาสนาคริสต์คือเรื่องใด 

 

การล้างบาปกำเนิด

การไปรวมกับพระเจ้า

การสร้างศรัทธาต่อพระเจ้า

การรอดพ้นจากคำพิพากษา

4 ) 

พิธีกรรมประจำบ้าน 12 ประการ ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู คือพิธีใด 

 

พิธีศารทธ์   

 

พิธีสังสการ

พิธีบูชาเทวดา    

พิธีประจำวรรณะ

5 ) 

อุดมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ประหยัด เลี้ยงชีพตามกำลังทรัพย์และคบเพื่อนที่ดี อุดมปฏิบัติตามธรรมข้อใด 

 

โลกธรรม   

 

โภคอาทิยะ

ทิฏฐธัมมิกัตถะ  

อปริหานิยธรรม

6 ) 

พระมหาชนกเป็นผู้มีความเพียรตรงกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด

 

 

อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก

 

สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ

วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา

ปฏิรูปการี ธุรวา อุฏฺฐาตา วินทฺเต ธนํ

7 ) 

คัมภีร์ที่อธิบายพระไตรปิฎกเรียกว่าอะไร

 

 

ฎีกา

 

อรรถกถา

ปกรณ์พิเศษ

สัททาวิเสส

8 ) 

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ...(1)... กับทั้งบริวารเหล่านี้ แก่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ ...(2)... กับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน เทอญฯ

ข้อความข้างต้นเป็นคำถวายสังฆทานประเภทสามัญ คำที่ต้องเติมในช่องว่างที่ (1) และ (2) คือข้อใด

 

 

อัฐบริขาร   

 

ภัตตาหาร

มตกภัตตาหาร

ภัตตาหารและน้ำ

9 ) 

ข้อใดคือความหมายของ “จิต” ในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน

 

 

ธรรม

 

อารมณ์

ความรู้สึก

ความนึกคิด

10 ) 

ในแนวทางพระพุทธศาสนา เราสามารถพัฒนาตนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างไร 

 

รักษาศีลให้ครบ

ยึดไตรสิกขาในการดำเนินชีวิต

ฝึกสติปัฏฐานจนถึงขั้นสุดท้าย

มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ

11 ) 

การคอร์รัปชันเกิดจากการขาดคุณธรรมประการใดเป็นสำคัญ 

 

ความสามัคคี  

ความเมตตากรุณา

ความวิริยอุตสาหะ  

ความซื่อสัตย์สุจริต

12 ) 

การปฏิรูปกฎหมายและระบบศาลของไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด 

 

รัชกาลที่ 4   

 

รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 6  

รัชกาลที่ 7

13 ) 

ตามหลักกฎหมายอาญา ความผิดทางอาญาจะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากสิ่งใด

 

 

โทษ

สิทธิ

เจตนา   

กฎหมาย

14 ) 

พฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์มีที่มาอย่างไร 

 

เกิดจากธรรมชาติ    

 

เกิดจากการเรียนรู้

เกิดจากพันธุกรรม   

เกิดจากสัญชาตญาณ

15 ) 

ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า “บรรทัดฐาน” มากที่สุด 

 

ค่านิยม

 

บทบาท

ประเพณี

สัญลักษณ์

16 ) 

ข้อใดเป็นปัญหาสำคัญที่เป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆ ในสังคมไทย

 

 

ปัญหายาเสพติด   

 

ปัญหาครอบครัว

ปัญหาสิ่งแวดล้อม  

ปัญหาอาชญากรรม

17 ) 

หลักการปกครองแบบเผด็จการให้ความสำคัญต่อสิ่งใดน้อยที่สุด

 

 

ความมั่นคงของรัฐบาล

ความจงรักภักดีต่อชาติ

ความเสมอภาคในสังคม

ความเป็นเอกภาพของรัฐ

18 ) 

พระมหากษัตริย์ไทยทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านทางสถาบันทางการเมืองใด

 

 

ศาล  

 

รัฐสภา

คณะรัฐมนตรี   

คณะองคมนตรี

19 ) 

การกำหนดให้ประชาชนชาวไทยมีสิทธิออกเสียงประชามติ เป็นการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องใด

 

 

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

การกระจายอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเอง

20 ) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี

 

 

6 ปี   

 

9 ปี

12 ปี

15 ปี

21 ) 

การขาดแคลนปัจจัยการผลิตส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจต้องประสบกับเรื่องใด

 

 

การจัดสรรปัจจัยการผลิต

การแข่งขันกันใช้ปัจจัยการผลิต

ความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้

เงินเฟ้อจากการสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต

22 ) 

ผู้สูงอายุถอนเงินฝากประจำจากธนาคารจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี การนำเงินมาซื้อพันธบัตรดังกล่าวมีต้นทุนหรือไม่เพราะเหตุใด 

 

ไม่มี เพราะไม่มีการกู้เงินมาซื้อพันธบัตร

ไม่มี เพราะเป็นเงินที่ถอนจากบัญชีของตนเอง

มี เพราะทำให้ขาดสภาพคล่องในการใช้จ่าย

มี เพราะไม่ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

23 ) 

อาศัยกฎของอุปทาน อุปทานของเครื่องปรับอากาศสัมพันธ์กับปัจจัยใด

 

 

ราคาเครื่องปรับอากาศ

ภาษีสรรพสามิต

ต้นทุนการผลิต

จำนวนผู้ผลิต

24 ) 

หลักการของสถาบันการเงินใดสอดคล้องกับแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์

ธนาคารออมสิน

25 ) 

ข้อใดส่งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น

 

 

รัฐบาลจัดเก็บภาษีอากรได้เพิ่มขึ้น

ดุลรายได้-รายจ่ายของรัฐบาลเกินดุล

รัฐวิสาหกิจส่งผลกำไรให้รัฐบาลมากขึ้น

รัฐบาลเลื่อนการไถ่ถอนพันธบัตรที่ครบกำหนด

26 ) 

ข้อใดกล่าวถึงการหมุนเวียนของสินค้าและบริการระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจได้ถูกต้อง 

 

หมุนเวียนจากเจ้าของปัจจัยการผลิตไปสู่ครัวเรือน

หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่หน่วยธุรกิจ

หมุนเวียนจากหน่วยธุรกิจไปสู่ครัวเรือน

หมุนเวียนจากครัวเรือนไปสู่เจ้าของปัจจัยการผลิต

27 ) 

กรณีใดทำให้ราคาข้าวสารในตลาดปรับตัวสูงขึ้น 

 

อุปสงค์ต่อข้าวสารน้อยกว่าอุปทานของข้าวสาร

อุปสงค์ต่อข้าวสารมากกว่าอุปทานของข้าวสาร

อุปทานส่วนเกินของข้าวสารมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร

อุปทานส่วนเกินของข้าวสารเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปสงค์ส่วนเกินต่อข้าวสาร

28 ) 

รายการที่แสดงการเคลื่อนไหวของทุนสำรองระหว่างประเทศจะปรากฏอยู่ในข้อใด

 

 

ดุลการค้า

ดุลบัญชีทุน

ดุลการชำระเงิน

ดุลบัญชีเดินสะพัด

29 ) 

การที่รัฐบาลกู้เงินจากต่างประเทศมาลงทุนแทนการกู้เงินจากประชาชนก่อให้เกิดผลอย่างไร 

 

หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นน้อยกว่า

อัตราดอกเบี้ยในประเทศสูงขึ้น

สภาพคล่องภายในประเทศเพิ่มขึ้น

งบประมาณแผ่นดินขาดดุลน้อยลง

30 ) 

ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 เกิดจากสาเหตุใด 

 

สถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ทำให้การลงทุนชะลอตัว

วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย

ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลทำให้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจไม่ต่อเนื่อง

การไม่ดำเนินนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อจากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9

31 ) 

หากท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ท่านจะไม่พบสิ่งใด 

 

เครื่องประดับ

อาวุธหินกะเทาะ

แผ่นศิลาจารึก

หม้อดินเผาสามขา

32 ) 

วิพากษ์วิธีทางประวัติศาสตร์หมายถึงวิธีการใด 

 

การตีความ

 

การประเมิน

การวิเคราะห์  

การสังเคราะห์

33 ) 

การสร้างงานศิลปกรรมของโรมันมีจุดมุ่งหมายใดเป็นหลัก

 

 

เพื่อประโยชน์ใช้สอย

เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรม

เพื่อแสดงความศรัทธาต่อศาสนา

เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิ

34 ) 

นวัตกรรมใดที่ทำให้เกิดการปฏิวัติภูมิปัญญาของชาติตะวันตก

 

 

ปฏิทิน

กระดาษ

แท่นพิมพ์

นาฬิกากลไก

35 ) 

อาณาจักรโบราณในดินแดนสุวรรณภูมิได้รับอิทธิพลจากอารยธรรมใดมากที่สุด

 

 

อารยธรรมจีน

อารยธรรมขอม

อารยธรรมอินเดีย

อารยธรรมอิสลาม

36 ) 

บุคคลใดได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในสาขาปราชญ์และกวี ประจำปี 2551

 

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท

หม่อมราโชทัย หรือ หม่อมราชวงศ์กระต่าย อิศรางกูร

37 ) 

ที่ตั้งของแคว้นตามพรลิงค์ตรงกับบริเวณใดในปัจจุบัน 

 

ไทรบุรี  

 

ปัตตานี

สุราษฎร์ธานี    

นครศรีธรรมราช

38 ) 

การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดจากการรวมกันของเมืองใด 

 

ละโว้-พิษณุโลก   

 

สุพรรณภูมิ-ละโว้

พิษณุโลก-สุโขทัย 

สุโขทัย-สุพรรณภูมิ

39 ) 

พระมหากษัตริย์พระองค์ใดทรงริเริ่มธรรมเนียมการดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาร่วมกับขุนนางและข้าราชการ

 

 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

40 ) 

ความสัมพันธ์ระหว่างไพร่กับมูลนายในสังคมไทยโบราณอยู่ภายใต้เงื่อนไขใด 

 

ระบบกฎหมาย  

 

ความจงรักภักดี

ค่านิยมและประเพณี   

วัฒนธรรมและกฎหมาย

41 ) 

ข้อใดไม่แสดงปัจจัยที่มีต่อลักษณะภูมิอากาศ 

 

จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่ละติจูด 8 องศาเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแม่น้ำโขงไหลผ่าน

เชียงใหม่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 303 เมตร

ภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

42 ) 

หากต้องการศึกษาทะเลสาบน้ำเค็ม ท่านควรไปที่ทะเลสาบใด

 

 

มิชิแกน สหรัฐอเมริกา

ไบคาล สหพันธรัฐรัสเซีย

บัลคาช สาธารณรัฐคาซัคสถาน

แคสเปียน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

43 ) 

หลุมอุกกาบาตบนพื้นโลกเกี่ยวข้องกับกระบวนการใด

 

 

การกร่อนของแผ่นดิน

การปรับระดับแผ่นดิน

การแปรสัณฐานเปลือกโลก

การกระทำจากภายนอกโลก

44 ) 

แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วนใดของประเทศไทยที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด 

 

1 : 10,000    

 

1 : 50,000

1 : 100,000

1 : 250,000

45 ) 

ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือวัดลักษณะอากาศ 

 

บารอมิเตอร์    

แพลนิมิเตอร์

ไซโครมิเตอร์  

เทอร์โมมิเตอร์

46 ) 

หากเวลาที่ประเทศ ก คือ 9.00 น. ประเทศ ข ซึ่งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออก 15 องศา จะเป็นเวลาใด

 

 

7.00 น.

8.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

47 ) 

โครงการพัฒนาป่าชุมชนในประเทศไทยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด

 

 

อนุสัญญาไซเตส

อนุสัญญาเวียนนา

อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

48 ) 

เกษตรอินทรีย์ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

 

การทำฟาร์มทางนิเวศวิทยา

การใช้หลักการการเกษตรแบบองค์รวม

การใช้พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดัดแปรพันธุกรรม

การนำของใช้แล้วไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

49 ) 

บุคคลใดมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ให้ผลยั่งยืนยาวนาน 

 

นายโดมตรวจวัดคุณภาพอากาศเป็นประจำ

นายแดงใช้สารดีดีทีแทนซีเอฟซีในการกำจัดแมลง

นายดำปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง

นายดอนใช้หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วห่อขยะเปียกก่อนนำไปทิ้งในถังขยะสีเหลือง

50 ) 

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลทุติยภูมิ

 

แผนที่

ผลงานวิจัย

ภาพจากดาวเทียม

ภาพถ่ายทางอากาศ

51 ) 

ศาสนามีความสำคัญอย่างไรต่อสังคม 

 

ทำให้เกิดความสามัคคีมีเอกภาพ

เป็นบ่อเกิดของการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ตอบสนองความต้องการด้านจิตใจของคนในสังคม

เป็นหลักจริยธรรมควบคุมความประพฤติของกลุ่มคน

52 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

 

เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดา

 

ก่อนพุทธกาลเรียกว่าศาสนาพราหมณ์

ในยุคพระเวทนับถือพระเจ้าองค์เดียว

ยกย่องพระพรหมว่ายิ่งใหญ่กว่าเทพเจ้าองค์อื่น

53 ) 

วันพิพากษาในศาสนาอิสลามมีชื่อเรียกว่าอะไร 

 

วันสิ้นโลก 

วันฟื้นคืนชีพ

วันแห่งศรัทธา

วันกำหนดชะตา

54 ) 

เรื่องใดปรากฏอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลใหม่

 

 

เรื่องราวชีวิตของพระเยซู

การเผยแผ่ศาสนาของโมเสส

การเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซู

ประวัติศาสตร์ชนชาติยิวในสมัยอับราฮัม

55 ) 

หลักธรรมใดจัดอยู่ใน “ทุกข์” แห่งอริยสัจ 4

 

 

ขันธ์ 5   

 

หลักกรรม

โลกธรรม 8

ทิฏฐธัมมิกัตถะ

56 ) 

หมอชีวกโกมารภัจ เป็นอุบาสกที่ได้รับการยกย่องในด้านใด

 

ใฝ่รู้    

 

กตัญญู

เสียสละ   

จรรยาบรรณแพทย์

57 ) 

เรื่องกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนาสอดคล้องกับเรื่องใด

 

 

ภพ-ภูมิ

 

ไตรสิกขา

ไตรลักษณ์   

กฎธรรมชาติ

58 ) 

วันเทโวโรหณะคือวันใด

 

 

วันพระเจ้าเปิดโลก

วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11

วันหลังวันออกพรรษา 1 วัน

วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์

59 ) 

ข้อใดเป็นกุศลพิธี

 

 

การเวียนเทียน

การถวายสังฆทาน

การทำบุญเลี้ยงพระ

การสวดมนต์ไหว้พระ

60 ) 

“ศีล” ในความหมายทางพระพุทธศาสนา สรุปได้จากมรรค 8 ข้อใด 

 

คิดชอบ

 

วาจาชอบ

ทำการชอบ   

เลี้ยงชีพชอบ

61 ) 

ข้อใดอยู่ในขอบข่ายความหมายของสิทธิมนุษยชน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

 

สิทธิของบุคคล

 

หน้าที่ของบุคคล

เสรีภาพของบุคคล

ความเสมอภาคของบุคคล

62 ) 

ข้อใดเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

เทศบัญญัติ

ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

พระราชบัญญัติเทศบาล

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

63 ) 

การกระทำใดที่กฎหมายอนุญาตให้นิภาซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 5 อายุ 16 ปี สามารถกระทำได้ด้วยตนเอง

 

 

การหมั้น

 

การสมรส

การรับมรดก

การทำพินัยกรรม

64 ) 

เครื่องดนตรีใดเกิดจากภูมิปัญญาในการทำให้เกิดเสียงโดยการเป่า

 

 

โทน  

 

แคน

โหม่ง  

โหวด

65 ) 

ข้อใดเป็นองค์ประกอบของรัฐ 

 

ดินแดน 

 

ประชากร

ความมั่นค

สิทธิของประชาชน

66 ) 

ความในข้อใดสอดคล้องกับการปกครองประเทศโดยใช้หลักนิติธรรม

 

รัฐบาลต้องอยู่ใต้กฎหมาย

ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎหมายต้องออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติ

ต้องใช้กฎหมายเป็นหลักในการปกครอง

67 ) 

ข้อใดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน

 

 

เทศบาล  

สุขาภิบาล

สภาตำบล 

กรุงเทพมหานคร

68 ) 

ประเทศใดเป็นสมาชิกของกลุ่มประเทศอาเซียน 

 

ญี่ปุ่น  

 

บรูไน

กัมพูชา

ฟิลิปปินส์

69 ) 

บุคคลที่มีลักษณะใด ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

 

 

ตาบอด

 

หูหนวก

วิกลจริต

จิตฟั่นเฟือน

70 ) 

ข้อใดเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550

 

 

ศาลรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

71 ) 

บุคคลใดได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต

 

นายสุกขายเงาะ 1 กิโลกรัม ได้เงิน 25 บาท

นายดำรับจ้างหักฝักข้าวโพดในไร่ ได้ค่าจ้างวันละ 100 บาท

นางเพลินมีรายรับจากการขายข้าวแกงในตลาดวันละ 1,200-1,500 บาท

นางเจริญให้เพื่อนบ้านยืมเงิน 10,000 บาท ได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน

72 ) 

ในวิชาเศรษฐศาสตร์ กำหนดให้ผู้ผลิตทำอย่างไร 

 

แสวงหากำไรสูงสุดจากการผลิตและขาย

ผลิตสินค้าหรือบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ตั้งราคาขายสินค้าให้ผู้บริโภคในราคาดุลยภาพเพียงราคาเดียว

73 ) 

ปัจจัยข้อใดกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคที่มีต่อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

 

จำนวนผู้ขาย  

ต้นทุนการผลิต

รายได้ของผู้ซื้อ

การคาดคะเนราคา

74 ) 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา คุ้มครองผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารด้วยการควบคุมเรื่องใด

 

 

ขนาดของภาชนะที่บรรจุ

อัตราส่วนของวัตถุที่เป็นส่วนผสม

การผลิตและการใช้เครื่องปรุงแต่งรส

ฉลากระบุวันเดือนปีที่ผลิตและหมดอายุ

75 ) 

สหกรณ์ที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยไม่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือบุคคลที่ประกอบอาชีพใด 

 

รับจ้าง   

 

ค้าขาย

รับราชการ  

เกษตรกรรม

76 ) 

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมีลักษณะเด่นประการใด

 

 

เอกชนและรัฐบาลสามารถแข่งขันกันผลิตสินค้า

เอกชนมีเสรีภาพในการเลือกผลิตและบริโภค

รัฐบาลไม่เข้าแทรกแซงตลาดปัจจัยการผลิต

รัฐบาลไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของทรัพย์สินและทรัพยากร

77 ) 

การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้น จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดแรงงานอย่างไร 

 

การจ้างงานลดลง

ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น

มีอุปทานแรงงานส่วนเกิน

ค่าจ้างดุลยภาพปรับตัวสูงขึ้น

78 ) 

ข้อใดเป็นผลของการดำเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกัน

 

 

การผลิตในประเทศขยายตัว

การค้าระหว่างประเทศขยายตัว

แรงงานมีงานทำมากขึ้น

สินค้าเข้ามีราคาขายในประเทศสูงขึ้น

79 ) 

องค์กรใดไม่ใช่รูปแบบของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นต้น 

 

APEC

OPEC

AFTA

NAFTA

80 ) 

การพัฒนาเศรษฐกิจของไทยดำเนินมาเกือบ 50 ปีแล้ว แต่ประเทศไทยยังมีปัญหาในเรื่องใด

 

 

ความเหลื่อมล้ำของการกระจายรายได้

ดุลการค้าขาดดุลมากและมีแนวโน้มสูงขึ้น

ประชากรชายและหญิงมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เท่ากัน

ความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

81 ) 

ข้อใดแสดงถึงอารยธรรมของเมโสโปเตเมีย 

 

อักษรลิ่ม

ซิกกูแรต

กฎหมายสิบสองโต๊ะ

ระบบการชลประทาน

82 ) 

หลักฐานประเภทใดสนับสนุนแนวคิดที่ว่ากลุ่มชนชาติไทยอยู่ในบริเวณตอนใต้ของจีน

 

 

หลักฐานทางด้านโบราณคดี

หลักฐานทางด้านภาษาศาสตร์

หลักฐานทางด้านมานุษยวิทยา

หลักฐานทางด้านพันธุศาสตร์

83 ) 

ลีโอนาร์โด ดา วินชี เป็นผู้สร้างผลงานใด

 

 

ภาพวาดโมนา ลิซา

ภาพบนเพดานวิหารซิสทีน

ประติมากรรมหินอ่อนเดวิด

ภาพวาดพระกระยาหารมื้อสุดท้าย

84 ) 

เติ้ง เสี่ยวผิง ใช้นโยบายด้านใดในการพัฒนาประเทศสู่ความทันสมัย

 

 

ด้านเกษตรกรรม

ด้านอุตสาหกรรม

ด้านการป้องกันประเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

85 ) 

การปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789 เชิดชูหลักการใด 

 

เสรีภาพ

สันติภาพ

เสมอภาค

ภราดรภาพ

86 ) 

ผู้ใดอยู่ในระบบศักดินาของสังคมไทย 

 

กษัตริย์  

 

พระสงฆ์

วนิพก

ทาส

87 ) 

เรื่องใดเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง

 

 

เกิดการค้าแบบเสรี

 

เกิดการขยายตัวของสินค้าหัตถกรรม

เกิดการผลิตข้าวเพื่อการค้าและส่งออก

เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทอผ้า

88 ) 

ข้อใดปรากฏอยู่ในการปฏิรูปการปกครองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

รัฐสภา  

เสนาบดีสภา

รัฐธรรมนูญ

สภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน

89 ) 

พระที่นั่งใดสร้างโดยได้รับอิทธิพลของสถาปัตยกรรมตะวันตก 

 

จักรพรรดิพิมาน   

 

จักรีมหาปราสาท

ดุสิตมหาปราสาท

อนันตสมาคม

90 ) 

ข้อใดเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของแม่น้ำ

 

 

ที่ราบลอนลาด

ทะเลสาบรูปแอก

เนินตะกอนรูปพัด

ดินดอนสามเหลี่ยม

91 ) 

ในแผนที่อากาศสมัยใหม่ บริเวณที่มีสัญลักษณ์ L ปรากฏอยู่ จะมีลักษณะอากาศอย่างไร

 

 

เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ

เป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง

เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ

เป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูง

92 ) 

ป่าชายเลนมีประโยชน์อย่างไร

 

 

เป็นแหล่งอาหาร

เป็นแหล่งรายได้

ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่ง

ก่อให้เกิดความหลากหลายของพืชและสัตว์

93 ) 

ข้อใดทำให้ระบบนิเวศของโลกขาดสมดุล

 

 

ภาวะโลกร้อน

การตัดไม้ทำลายป่า

การเกิดก๊าซเรือนกระจก

การใช้ดินซ้ำซากและบ่อยครั้ง

94 ) 

ท่านจะแนะนำกรมทรัพยากรน้ำให้แก้ไขวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรน้ำอย่างไร

 

 

สร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ

จัดสร้างท่อส่งน้ำชลประทานเพิ่มเติม

บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ

ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับแหล่งน้ำ

95 ) 

การควบคุมป้องกันมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ-สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ครอบคลุมมลพิษในด้านใด 

 

มลพิษทางน้ำ

มลพิษทางดิน

มลพิษทางเสียง

มลพิษทางอากาศ

96 ) 

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินสิ่งแวดล้อมมีผลดีอย่างไร 

 

ประชาชนสามารถโต้แย้งผลการประเมินได้

ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการ

ประชาชนได้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ประชาชนได้รับทราบมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบอันอาจจะเกิดขึ้น

97 ) 

ใครใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรม 

 

ชาวรัสเซียจับปลาสเตอร์เจียนเพื่อนำไข่มาทำคาเวียร์

ชาวเบดูอินในคาบสมุทรอาหรับเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อน

ชาวสแกนดิเนเวียนำไม้สนมาแปรรูปเป็นวัสดุก่อสร้าง

ชาวอินเดียนพื้นเมืองในประเทศเปรูเพาะปลูกธัญพืชแบบยังชีพ

98 ) 

รัฐสามารถดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร

 

 

จัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อม

ออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ผลิตนักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

จัดประชุมสัมมนาระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม

99 ) 

ในฐานะพลเมืองไทยคนหนึ่ง ท่านจะปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างไร จึงจะเหมาะสม

 

 

ฝึกให้มีนิสัยประหยัด

ถ่ายสารอันตรายใส่ภาชนะใหม่ที่ปิดมิดชิด

ช่วยกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้สาธารณะ

ทิ้งแบตเตอรีที่ใช้แล้วลงในถังขยะสำหรับมูลฝอยทั่วไป

100 ) 

ในอดีต ฟิลิปปินส์เคยอยู่ใต้การปกครองของประเทศใด

 

 

สเปน

 

ฮอลันดา

โปรตุเกส

สหรัฐอเมริกา