คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 21 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,827 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จำนวนใดมีตัวเลข 6 อยู่ในหลักหมื่นและอ่านว่า สองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อย

              

 

169,201

169,020

269,200

269,201

1 ) 

จำนวนใดมีตัวเลข 6 อยู่ในหลักหมื่น และอ่านว่า สองแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อย

 

169,201

169,020

269,200

269,201

2 ) 

ตัวเลข 2 ในข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น

 

128,900

264,905

326,781

428,000

3 ) 

พิจารณาการเขียนในรูปกระจายต่อไปนี้
1. 260,300 = 200,000 + 6,000 + 300 


2. 301,021 = 300,000 + 1,000 + 20 + 1 


3. 168,000 = 100,000+60,000+8,000


ข้อใดถูกต้อง

 

1)  ,  2)

1)  ,  3)

2)  ,  3)

1)  ,  2)  ,  3)

4 ) 

จำนวนใดมีค่ามากกว่า 512,319

 

511,419

422,319

451,319

521,319

5 ) 

จำนวนใดมีค่าน้อยกว่า 723,695

 

723,693

733,695

733,696

743,695

6 ) 

ตัวเลข 7 ในข้อใดอยู่ในหลักหมื่นทั้งหมด

 

173,211   207,512   772,400

373,595   272,660   475,623

276,003   713,629   570,421

476,601   271,340   607,300

7 ) 

จำนวนในข้อใดมีค่ามากที่สุด

 

923,466

913,276

899,999

976,000

8 ) 

จำนวนในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

 

111,111

210,000

101,241

110,511

9 ) 

ค่าของตัวเลข 9 ในจำนวน 902,911 ต่างกันอยู่เท่าไร

 

899,900

899,100

899,000

899,200

10 ) 

284,628 ตัวเลข 8 ที่ขีดเส้นใต้ต่างกันในเรื่องใด

 

วิธีเขียน

ค่าประจำหลัก

จำนวนคู่ - คี่

ประเภทของตัวเลข

11 ) 

จำนวน 462,500 และ 1,612,503 ตัวเลข 2 ของทั้งสองจำนวนเหมือนกันในเรื่องใด

 

อยู่ข้างหน้าตัวเลข 5 เหมือนกัน

อยู่ในหลักหมื่นเหมือนกัน

อยู่ในหลักเดียวกันและมีค่าเท่ากัน

มีจำนวนหลักเท่ากัน

12 ) 

ข้อใดใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบได้ถูกต้อง

 

19,866 = 19,688

19,061 > 19,601

11,281 ≠ 11,280+1

28,513 > 28,153

13 ) 

   786,911   873,216  เติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

 

686,796

789,905

803,216

923,456

14 ) 

736,941 ตัวเลข 6 ในจำนวนที่กำหนดให้มีค่ามากกว่าตัวเลข 9 เพราะเหตุใด

 

มีจำนวนตัวเลขมากกว่า

มีค่าประจำหลักมากกว่า

มีผลลัพธ์มากกว่า

มีวิธีการอ่านต่างกัน

15 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

456,780455,780

3,659,234  < 4,659,234

125,948 =  125,948

6,712,9136,712,915

16 ) 

182,071 มีค่าเท่ากับข้อใด

 

100,000 + 8,000 + 200 + 70 + 1

๑๘๒,o๗๑

หนึ่งแสนแปดหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ด

หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเอ็ด


17 ) 

220   2,200   22,000   เติมตัวเลขใดลงในช่องว่าง

 

22,200

220,000

222,000

222,200

18 ) 

89,675   89,575   89,475  ... จำนวนถัดไป 3 จำนวน คือจำนวนใด

 

89,375   89,376   89,377

89,375   89,475   89,575

89,375   89,275   89,175

89,375   89,274   89,173

19 ) 

450,000   451,000   451,500 จำนวนใน    คือจำนวนใด  

 

450,500

450,050

450,600

450,060

20 ) 

ตัวเลข 3 ของจำนวนในข้อใดมีค่าต่างกัน 29,970

 

431,300

376,436

733,600

832,431