คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 1

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,636 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นจำนวนเดียวกันทั้งหมด

 

2,104,599   ๒,๑๐๙,๕๔๔  สองล้านหนึ่งแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบเก้า

1,760,244  ๑,๗๖๐,๒๕๕  หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสองร้อยห้าสิบห้า

3,240,200   ๓,๒๔๐,๒๐๐  สามล้านสองแสนสี่หมื่นสองร้อย

2,645,311   ๒,๖๕๔,๓๑๑  สองล้านหกแสนสี่หมื่นห้าพันสามร้อยสิบเอ็ด

2 ) 

65,321,518 ตัวเลข 3 กับ ตัวเลข 5 มีค่าต่างกันเท่าไร

 

296,500

297,500

298,500

299,500

3 ) 

จำนวนใดมีค่ามากกว่า 3,571,200

 

3,571,020

3,471,300

3,571,300

3,381,200

4 ) 

พิจารณาการเขียนในรูปกระจายต่อไปนี้


1) 1,530,466 = 1 + 50 + 300 + 40,000 + 600,000 + 6,000,000


2) 2,050,430 = 2,000,000 + 50,000 + 400 + 30


3) 23,006,210 = 20,000,000 + 3,000,000 + 6,000 + 200 + 10


ข้อใดถูกต้อง


 

1), 2)

2), 3)

1), 3)

1), 2), 3)

5 ) 

จำนวนใดมีค่าน้อยกว่า 40,576,030

 

40,567,030

41,567,030

40,576,300

41,576,300

6 ) 

ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

 

6,249,377   3,946,733   5,434,600

3,121,500   2,543,100   3,211,500

1,535,422   1,635,422   2,711,300

4,302,100   2,765,343   2,765,334

7 ) 

7,610,200 มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นมากกว่าหรือน้อยกว่าค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นของ 7,620,500 เท่าไร

 

มากกว่า 10,000

น้อยกว่า 10,000

มากกว่า 20,000

น้อยกว่า 20,000

8 ) 

2,800,000 เป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มแสนของจำนวนใด

 

2,735,400

2,851,300

2,765,300

2,860,211

9 ) 

จำนวนใดมีค่ามากที่สุด

 
6,272,866

6,227,966

6,271,866

6,271,966

10 ) 

จำนวนใดมีค่าน้อยที่สุด

 

3,541,199

3,641,199

3,461,299

3,641,399