คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,183 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 48

 

1,081  ÷  23

1,288  ÷  28

855  ÷  19            

624  ÷  13

2 ) 

ผลหารของโจทย์ข้อใดเหลือเศษ

 

652  ÷  4             

876  ÷  6

267  ÷  9               

352  ÷  8

3 ) 

ผลหารของโจทย์ข้อใดเหลือเศษ 8

 

521  ÷  9               

873  ÷  12

578  ÷  11            

698  ÷  7

4 ) 

ข้อใดเป็นการตรวจคำตอบของ 3,393 ÷ 13 = 

 

÷  13      

× 13      

3,393

13

5 ) 

จำนวนที่บวกด้วย 132 แล้วมีค่าเท่ากับ 4,048  ÷  16 คือข้อใด        

 

123

122

121

120

6 ) 

ข้อใดถูกต้อง                 

 

112  ÷  4   ≠   84  ÷  3

525  ÷  7   <   480  ÷  8

157  ÷  3   >   150  ÷  5

300  ÷  6   =   270  ÷  3

7 ) 


พิจารณาข้อความต่อไปนี้


1)  12 × 25  มากกว่า 3,864 ÷  12


2)  1,352 ÷ 26  น้อยกว่า 11,597 – 11,5403)    3,500 ÷ 25 เท่ากับ 20 × 7


ข้อใดถูกต้อง
 

1)   กับ   2)

1)   กับ   3)

2)   กับ   3)

1) , 2) และ 3)

8 ) 

12,768  ÷  28  มากกว่า  13 × 24 อยู่เท่าไร

 

144

134

124

114

9 ) 

กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง

 

10 ) 

3,072  ÷ 12 = กับ   2,304   ÷  9=  ประโยคสัญลักษณ์ทั้งสอง เหมือนกันในเรื่องใด 


 

ตัวตั้ง

ตัวหาร

ตัวประกอบ

ผลลัพธ์

11 ) 

ข้อใดใช้วิธีการหาร

 

นกเกาะกิ่งไม้ 5 ตัว บินไป 5 ตัว เหลือ นกกี่ตัว  

มีมังคุด 50  ลูก แบ่งเป็นกอง กองละ 5 ลูก จะได้มังคุดกี่กอง

ไข่ราคาฟองละ 3 บาท ซื้อมา 12 ฟองจะต้องจ่ายเงินกี่บาท

ฉันมีเงิน 76 บาท น้องมีเงิน 32 บาท ฉันและน้องมีเงินรวมกันกี่บาท

12 ) 

นักเรียน 1,752 คน แบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 25 คน จะเหลือนักเรียนกี่คนที่ไม่มีกลุ่ม

 

ไม่มีเลย

1  คน

2  คน

3  คน

13 ) 

ขายรองเท้าคู่ละ 99 บาท ได้เงินทั้งหมด 32,175 บาท ขายรองเท้าไปทั้งหมดกี่คู่

 

325   คู่  

350   คู่  

375   คู่  

400   คู่

14 ) 

พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้       


กลุ่มที่ 1 มีนักเรียนชาย 112 คน แบ่งเป็น 7 แถว


กลุ่มที่ 2 มีนักเรียนหญิง 162 คน แบ่งเป็น 9 แถว


ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 

แบ่งนักเรียนชายได้แถวละ 15 คน

แบ่งนักเรียนหญิงได้แถวละ 17 คน

จำนวนนักเรียนชาย 1 แถวน้อยกว่า จำนวนนักเรียนหญิง 1 แถว

แบ่งนักเรียนได้ทั้งหมด 34 แถว

15 ) 

พิจารณาโจทย์ต่อไปนี้


1) 319 ÷ 26  =  


2) 1,743 ÷ 31  =  


3)  1,293 ÷ 46  =  


ข้อใดเหลือเศษเท่ากัน

 

1)  กับ  2)

1)  กับ  3)

2)  กับ  3)

1) , 2) และ 3)

16 ) 

“มีมะม่วง 240 ผล แบ่งใส่ถุง เท่าๆ กัน 5 ถุง” จากข้อมูลควรตั้งคำถามว่าอย่างไร


 

จะได้มะม่วงกี่ถุง

จะได้มะม่วงถุงละกี่ผล

จะขายมะม่วงได้เงินกี่บาท

มะม่วงแต่ละถุงหนักกี่กิโลกรัม

17 ) 

“ ขายเสื้อตัวละ 180 บาท ได้เงิน 4,500 บาท ” จากข้อมูลควรตั้งคำถามว่าอย่างไร

 

ขายเสื้อตัวละกี่บาท

ขายเสื้อได้เงินทั้งหมดกี่บาท

ขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัว

เสื้อแต่ละตัวราคาเท่ากันหรือไม่

18 ) 

“ มีเงิน 5,500 บาท ซื้อเสื้อมาขายแบบเดียวกันได้ 20 ตัวพอดี ขายเสื้อไปตัวละ300 บาท ได้เงิน 4,500 บาท ” ข้อความใดถูกต้อง

 

ซื้อเสื้อมาขายตัวละ 280 บาท

ขายเสื้อไปทั้งหมด 15 ตัว

ราคาเสื้อที่ขายถูกกว่าราคาเสื้อที่ซื้อมา

ซื้อเสื้อมาขายทั้งหมด 15 ตัว

19 ) 

มีช้อนทั้งหมด 31,500 คัน นำมามัดรวมกัน มัดละ 150 คัน จะได้ทั้งหมดกี่มัด

 

102   มัด               

120   มัด             

210   มัด               

201   มัด               

20 ) 

“แม่ซื้อส้มมา 432 ผล แบ่งใส่ถุง ถุงละ12 ผล และซื้อมังคุดมา 360 ผล แบ่งใส่ถุงถุงละ 15 ผล” ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

แม่แบ่งส้มใส่ถุงได้ 35 ถุง

แม่แบ่งมังคุดใส่ถุงได้ 24 ถุง

แม่แบ่งส้มใส่ถุงได้น้อยกว่ามังคุด

แม่แบ่งมังคุดใส่ถุงได้มากกว่าส้ม 12 ถุง