คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 4

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,986 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีมุมภายในเป็นมุมฉากทั้งหมด

 

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

2 ) 

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 1 คู่ คือข้อใด

 

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

3 ) 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมขนม- เปียกปูนมีลักษณะที่เหมือนกัน คือข้อใด

 

มีมุมทั้ง 4 มุม กางเท่ากัน

มีมุมทั้ง 4 มุม เป็นมุมฉากเหมือนกัน

มีด้านทั้ง 4 ด้าน ยาวเท่ากัน

มีด้านทั้ง 4 ด้าน ยาวไม่เท่ากัน

4 ) 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีลักษณะที่สำคัญ คือข้อใด

 

ด้านทั้ง 4 ขนานกันและยาวเท่ากัน

มุมแต่ละมุมกางเท่ากับ 90 องศา และด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน

มุมภายในไม่เป็นมุมฉาก และมี ด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน

ด้านตรงข้ามขนานกัน 1 คู่

5 ) 

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านเท่ากัน 2 คู่ คือข้อใด

 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

6 ) 

รูปสี่เหลี่ยมชนิดใดไม่มีโอกาสที่มีมุมหนึ่งมุมใดเป็นมุมฉาก

 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

7 ) 

รูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน 2 คู่ คือรูปสี่เหลี่ยมในข้อใด

 

ขนมเปียกปูน จัตุรัส คางหมู

คางหมู ด้านขนาน จัตุรัส

ด้านขนาน คางหมู ขนมเปียกปูน

จัตุรัส ด้านขนาน ขนมเปียกปูน

8 ) 

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดไม่มีแกนสมมาตร

 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

9 ) 

รูปสี่เหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตร 4 แกน และ 2 แกน ตามลำดับ

 

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

10 ) 

มีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขนาดเท่ากัน 2 แผ่น นำมาต่อกันจะเกิดเป็น รูปสี่เหลี่ยมชนิดใด

 
รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

11 ) 

รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ถ้าตัดตามแนวเส้นทแยงมุม จะเป็น รูปสามเหลี่ยมชนิดใด

 

รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

12 ) 

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีสมบัติต่างจาก รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในข้อใด

 

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมเท่ากัน 2 มุม

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุม เท่ากัน 3 มุม

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีด้านเท่ากัน 2 ด้าน

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีด้านเท่ากัน 2 ด้าน

13 ) 

รูปสามเหลี่ยม ABC มีมุม A = 60 องศา มีมุม B = 70 องศา รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใด

 

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

14 ) 

รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว 5 เซนติเมตร 8 เซนติเมตร และ 8 เซนติเมตร เรียกว่า รูปสามเหลี่ยมชนิดใด

 

รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

15 ) 

รูปสามเหลี่ยมในข้อใดมีแกนสมมาตรได้มากกว่า 1 แกน

 

รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

16 ) 

ข้อใดคือสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

 

มีมุมภายในทุกมุมเป็นมุมแหลม

มีมุมภายในทุกมุมเป็นมุมป้าน

มีมุมภายในรวมกันได้ 360 องศา

มีมุมภายในรวมกันได้ 180 องศา

17 ) 

รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก มีมุมหนึ่งกาง 60 องศา มุมที่เหลือกางกี่องศา

 

90 องศา และ 30 องศา

45 องศา และ 75 องศา

90 องศา และ 20 องศา

60 องศา และ 60 องศา

18 ) 

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่ฐานกาง 45 องศา รูปสามเหลี่ยมรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดได้อีก

 

รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

19 ) 

รูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมุมภายใน 2 มุม รวมกันได้ 94 องศา มุมภายในที่เหลือกางกี่องศา

 

85 องศา

86 องศา

87 องศา

88 องศา

20 ) 

รูปใดเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC