คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 9

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,115 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดเป็นเศษส่วนแท้ทั้งหมด

 

2 ) 

ข้อใดเป็นเศษส่วนเกินทั้งหมด

 

3 ) 

เศษส่วนในข้อใดมีค่าเท่ากันทั้งหมด

 

4 ) 

เศษส่วนในข้อใดมีค่ามากกว่า


 

5 ) 

ข้อใดไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำ

 

6 ) 


ควรเติมจำนวนในข้อใดลงใน 


 

7 ) 

ข้อใดเรียงลำดับเศษส่วนจากมาก ไปน้อยได้ถูกต้อง

 

8 ) 


มีค่าเท่ากับเศษส่วนข้อใด

 

9 ) 

ข้อใดเรียงลำดับจากน้อยไปมากไม่ถูกต้อง

 

10 ) 


ข้อใดถูกต้อง

 

เป็นการเขียนเศษเกินในรูปเศษส่วนอย่างต่ำ

เป็นการเขียนจำนวนคละในรูปเศษเกิน

เป็นการเขียนเศษเกินในรูปจำนวนคละ

เป็นการเขียนเศษเกินในรูปเศษส่วนแท้

11 ) 

เศษส่วนข้อใดมีค่ามากที่สุด

 

12 ) 

เศษส่วนข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

 

13 ) 

ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

 

14 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

15 ) 

ต้องนำเครื่องหมาย < ใส่ลงใน  ข้อใดจึงจะถูกต้อง

 

16 ) 

ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

 

17 ) 

เท่ากับเศษส่วนทุกจำนวนในข้อใด

 

18 ) 

ข้อใดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำของ

 

19 ) 

ต้องนำเครื่องหมาย > ใส่ลงใน  ข้อใดจึงจะถูกต้อง

 

20 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง