คณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยที่1

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : มัธยมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,633 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดไม่ใช่จำนวนเดียวกันทั้งหมด

 

887    ๘๘๗   แปดร้อยแปดสิบเจ็ด

๖๗๐    760   เจ็ดร้อยหกสิบ

เก้าร้อยเก้าสิบ   ๙๙๐   990

2 ) 

768   ตัวเลข 7 กับ ตัวเลข 8 มีค่าต่างกันเท่าไร

 

592

629

692

3 ) 

จำนวนใดอยู่ระหว่าง 456 กับ 512 

 

495   499   515

462   486   503

478   492   518

4 ) 

จำนวนใดมีค่ามากกว่า 741 ทุกจำนวน

 

742   761   772 

714   745   758   

740   751   762

5 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

681 = 600+80+1

712 = 700+20+1

805 = 500+5

6 ) 

256   <      <   723 ควรเติมจำนวนใดลงใน  

 

452

249

731

7 ) 

ตัวเลข 8 ในข้อใดมีค่าต่างจากข้ออื่น

 

381

812

589

8 ) 

ข้อใดเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อย

 

875    288    491

176    671    908

713    528    342

9 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

503 > 500+0+3

295 = 200+90+15

360 < 300+60+7

10 ) 

“สุดาสะสมแสตมป์ได้ 275 ดวง สมรสะสมแสตมป์ได้ 315 ดวง” ข้อใดถูกต้อง

 

สุดาสะสมแสตมป์ได้น้อยกว่าสมร

สมรสะสมแสตมป์ได้น้อยกว่าสุดา

สุดาสะสมแสตมป์ได้มากกว่าสมร

11 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

875 < 857

923 > 932

456 < 465

12 ) ข้อใดควรใส่เครื่องหมาย   <   ลงใน 

 

521      125

735      753

483      438

13 ) 

754 มากกว่า 752 อยู่เท่าไร

 

1

2

3

14 ) 

จำนวนในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

 

675

576

567

15 ) 

ตัวเลข 7 ในข้อใดอยู่ในหลักสิบทั้งหมด

 

721    573   977

876    667   579

972   874   570

16 ) 

ข้อใดเป็นการนับเพิ่มทีละ 5

 

462   472   482   492

353   358   363   368

529   629   729   829

17 ) 

ข้อใดเป็นการนับลดทีละ 2

 

925   923   921   919

871   861   851   841

905   802   702   602

18 ) 

691     689     687     685 หากนับต่อไปอีกจะเป็นจำนวนในข้อใด

 

683

682

681

19 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

723 ตัวเลข 2 มีค่ามากกว่า ตัวเลข 3

100 เป็นจำนวนที่มีสามหลัก และเป็นจำนวนที่นับต่อจาก 99

123 กับ ๑๓๒ มีค่าเท่ากัน

20 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

เก้าร้อยเก้าสิบเก้า เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ ๙๐๙

952 ตัวเลข 9 อยู่ในหลักร้อย

จำนวน 125 ตัวเลข 1 มีค่า 1