คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยที่ 11

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,525 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

123.96 ตัวเลข 9 มีค่าเท่ากับตัวเลข 9 ในทศนิยมข้อใด

 

21.69

129.28

68.09

57.9

2 ) 

ตัวเลข 7 ในข้อใดอยู่ในหลักส่วนร้อยทั้งหมด

 

113.71, 543.70, 246.75

112.67, 125.27, 129.07

745.01, 766.25, 701.19

244.71, 745.01, 246.17

3 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 1. 213.57 = 200 + 10 + 3 + 0.5 +0.07 2. 192.08 = 100 + 90 + 2 + 3. 206.43 = 200 + 6 + + ข้อใดถูกต้อง

 

ข้อ 1, 2

ข้อ 2, 3

ข้อ 1, 3

ข้อ 1, 2, 3

4 ) 

ข้อใดมีค่าเท่ากันทั้งหมด

 

5 ) 

6.56 กับ 7.05 ตัวเลข 5 ของทศนิยม ตัวแรกกับทศนิยมตัวหลังต่างกันเท่าไร

 

45

0.05

0.45

0.5
6 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

5.07 > 5.70

6.46 > 6.64

0.90 < 0.09

2.54 > 2.45

7 ) 

9.38 <  ควรเติมทศนิยมข้อใดลงใน 

 

9.08

8.59

10.01

9.01

8 )   < 9.86 < 10.72
ควรเติมทศนิยมข้อใดลงใน 
 

9.55

9.96

9.90

9.88

9 ) 

1.27 < 2.27 <  < 4.27 ควรเติมทศนิยมข้อใดลงใน 

 

2.17

3.27

4.37

5.27

10 ) 

ข้อใดเรียงลำดับทศนิยมจากมากไปน้อยได้ถูกต้อง

 

4.12 3.79 3.68

3.21 6.08 5.00

0.50 0.79 1.03

3.33 4.32 4.25

11 ) 

ทศนิยมข้อใดมีค่ามากที่สุด

 

9.99

10.01

9.5

9.77

12 ) 

ทศนิยมข้อใดมีค่ามากกว่า 2.58

 

2.09

2.49

3.10

2.55

13 ) 

 

ข้อ 1, 2

ข้อ 2, 3

ข้อ 1, 3

ข้อ 1, 2, 3

14 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

15 ) 

ทศนิยมข้อใดมากกว่า 3.12 แต่น้อยกว่า 5.11

 

3.11

4.48

5.19

5.90

16 ) 

ทศนิยมข้อใดอยู่ระหว่าง 1.95 กับ 5.48 ทุกจำนวน

 

1.96, 2.35, 3.99, 5.49

1.89, 3.12, 4.90, 5.21

2.99, 3.67, 4.88, 5.5

2.0, 3.11, 4.53, 5.34

17 ) 

จำนวนในข้อใดมีค่าเข้าใกล้ 0 มากที่สุด

 
0.09

0.10

0.01

0.9

18 ) 

 

ข้อ 1

ข้อ 1, 2

ข้อ 2, 3

ข้อ 3

19 ) 

1 เมตร มี 100 เซนติเมตร ถ้าครึ่งเมตรหรือ 50 เซนติเมตร จะเขียนเป็นทศนิยมได้อย่างไร

 

0.25 เมตร

0.50 เมตร

0.75 เมตร

1.00 เมตร

20 ) 

 

0.52

0.7