คณิตศาสตร์ ป.2 หน่วยที่5

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 15 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,532 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

สิ่งของข้อใดไม่ใช้เครื่องชั่งสปริงในการหาน้ำหนัก

 

ผักผลไม้

เนื้อสัตว์

ทองคำ

2 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งสปริง

 

ก่อนชั่ง เข็มของเครื่องชั่งชี้ที่ตัวเลขใดก็ได้

ขณะชั่งให้วางสิ่งของที่ต้องการชั่งไว้ส่วนบนของเครื่องชั่ง

ในการอ่านน้ำหนัก หากเข็มเครื่องชั่งชี้ที่ตัวเลขใด แสดงว่าเป็นน้ำหนักของสิ่งของนั้น

3 ) 

ข้อใดไม่ถูกต้อง

 

1 กิโลกรัม   เท่ากับ   1,000 กรัม

1 กิโลกรม   เท่ากับ   10 ขีด

1 ขีด      เท่ากับ   10 กรัม

4 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้


1) 7 กิโลกรัม 2 ขีด   เท่ากับ   72 ขีด


2) 100 ขีด      เท่ากับ   10 กิโลกรัม


3) 1,000 กรัม     เท่ากับ   10 กิโลกรัม         ข้อใดถูกต้อง

 

ข้อ 1),  2)

ข้อ 1),  3)

ข้อ 2),  3)

5 ) 

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 5 – 6 ทุเรียนหนัก   2   กิโลกรัม   8   ขีด

มะละกอหนัก   1   กิโลกรัม   2   ขีด

ส้มโอหนัก   9   ขีด


ข้อใดถูกต้อง

 

มะละกอหนักกว่าทุเรียน

มะละกอหนักกว่าส้มโอ

ส้มโอหนักกว่าทุเรียน

6 ) 

ข้อใดเรียงลำดับผลไม้ที่มีน้ำหนักจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด

 

ส้มโอ         มะละกอ       ทุเรียน

มะละกอ  ทุเรียน          ส้มโอ

ทุเรียน        มะละกอ       ส้มโอ

7 ) 

ข้อใดมีน้ำหนักน้อยกว่า 800 กรัม

 

ส้มโอหนัก 9 ขีด

องุ่นหนักครึ่งกิโลกรัม

มะม่วงหนัก 1 กิโลกรัม

8 ) 

น้ำหนักในข้อใดต่างจากข้ออื่น

 

30   กิโลกรัม

3,000   กรัม

3   กิโลกรัม

9 ) 

ข้อใดมีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมด

 

1   ขีด,   100   กรัม,   1   กิโลกรัม

4   ขีด,   4,000   กรัม,   4   กิโลกรัม

50   ขีด,   5,000   กรัม,   5   กิโลกรัม

10 ) 

หน่วยการชั่งน้ำหนักข้อใดที่อยู่ในมาตราระบบเดียวกันทั้งหมด

 

กรัม   กิโลกรัม

ขีด   กรัม 

กิโลกรัม ขีด  

11 ) 

ทินกรชั่งน้ำหนักได้ 52 กิโลกรัม เมื่อถอดเสื้อคลุมออก ปรากฎว่าน้ำหนักลดลง แสดงว่าเกิดจากสาเหตุใด

 

ทินกรผอมลง

เสื้อคลุมมีน้ำหนัก 

เครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐาน 

12 ) 

กระเทียมหนัก 18 ขีด หัวหอมหนัก 19 ขีดชั่งรวมกันหนักเท่าไร

 

3 กิโลกรัม 6 ขีด

3 กิโลกรัม 7 ขีด

3 กิโลกรัม 8 ขีด

13 ) 

เด็กแรกเกิดคนแรกหนัก 3,800 กรัม คนที่สองหนัก 2,900 กรัม เด็กคนแรกหนักมากกว่าเด็กคนที่สองกี่กรัม

 

900   กรัม

1,000   กรัม

1,100   กรัม

14 ) 

ขายเงาะและส้มไป 80 กิโลกรัม หากขายส้ม 32 กิโลกรัม ขายเงาะไปกี่กิโลกรัม

 

42   กิโลกรัม

45   กิโลกรัม

48   กิโลกรัม

15 ) 

มะเขือหนัก 500 กรัม พริกหนักน้อยกว่ามะเขือ 3 ขีด พริกหนักกี่กรัม

 

470   กรัม

300   กรัม

200   กรัม