สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 1

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,127 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ศาสนาใดไม่มีศาสดาผู้ก่อตั้งศาสนา

 

พระพุทธศาสนา 

ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

2 ) 

ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือข้อใด

 

ศาสนาทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายที่เหมือนกันคือข้อใด 

สอนให้จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้า 

สอนให้ทำความดีละเว้นความชั่ว 

สอนให้ยึดมั่นในพระศาสดา

3 ) 

ศาสนาใดเกิดขึ้นในประเทศซาอุดีอาระเบีย

 

พระพุทธศาสนา 

ศาสนาคริสต์ 

ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู 

4 ) 

ข้อใดไม่ใช่เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 

พระเวท

พระวิษณุ 

พระศิวะ 

พระพรหม 

5 ) 

ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นในประเทศใด

 

อิสราเอล 

สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ 

อาร์เจนตินา 

6 ) 

ศาสดาของศาสนาคริสต์เป็นคนชาติใด

 

อาหรับ 

ยิว 

อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา 

7 ) 

พระเจ้าของศาสนาอิสลาม คือพระเจ้าพระองค์ใด

 

พระพรหม 

พระเยซู 

พระอัลเลาะห์ 

พระพุทธเจ้า 

8 ) 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เกิดขึ้นในประเทศใด

 

อินเดีย 

ซาอุดิอาระเบีย 

เนปาล 

จีน 

9 ) 

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูไม่มีศาสดา 

พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได้ 80 พรรษา

ศาสนาคริสต์กำเนิดหลังพระพุทธศาสนา 543 ปี 

ท่านนบีมูฮัมมัดประสูติที่เมืองเมดินา 

10 ) 

จุดมุ่งหมายหลักของการปฏิบัติพิธีกรรมคือข้อใด

 

สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับศาสนา 

เกิดความสุขความเจริญต่อผู้ปฏิบัติ 

ให้เห็นความแตกต่างของแต่ละศาสนา 

ให้เป็นที่ยกย่องของผู้ที่นับถือศาสดาเดียวกัน 

11 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นสาวกของศาสนา

 

พระภิกษุสงฆ์ 

บาทหลวง 

อิหม่าม 

หมอดู 

12 ) 

ข้อใดคือพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

 

พิธีละหมาด


พิธีรับศีล 

พิธีชำระบาป 

พิธีอุปสมบท 

13 ) 

ข้อใดคือมรรยาทที่ควรปฏิบัติต่อศาสนาอื่น

 

ไม่ลบหลู่ศาสนาอื่น 

ไม่คบกับคนต่างศาสนา 

ไม่ศึกษาหลักธรรมของศาสนาอื่น 

ไม่สนใจปูชนียสถานของศาสนาอื่น 

14 ) 

ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของศาสนา 

 

ทำให้เกิดความสุขความเจริญในชีวิต 

ทำให้สังคมเกิดความสงบสุข 

ทำให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดี 

ทำให้ผู้นับถือได้ขึ้นสวรรค์ 

15 ) 

เมื่อเราจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ในพิธีกรรมของศาสนาอื่น ควรปฏิบัติตนอย่างไร

 

แสดงกิริยาสำรวม 

ค่อยๆ เดินเลี่ยงออกมา

เดินออกจากสถานที่นั้นทันที 

ประกาศให้รู้ว่าตนนับถือศาสนาอื่น 

16 ) 

ทำไมพระสงฆ์จึงเป็นผู้ควรแก่การเคารพ

 

เพราะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า

เพราะเป็นผู้ถือศีลมากถึง 227 ข้อ


เพราะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

เพราะแต่งกายไม่เหมือนคนธรรมดา 

17 ) 

หน้าที่สำคัญที่สุดของศาสนิกชนคือข้อใด

 

ช่วยทำนุบำรุงศาสนสถาน 

ช่วยทำนุบำรุงสาวกผู้เผยแผ่หลักธรรม 

ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา 

เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเสมอ 

18 ) 

หลักคำสอนข้อใดที่สอดคล้องกันระหว่างพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์

 

อย่าฆ่าคน 

ไม่บูชารูปเคารพใดๆ 

นับถือพระศาสดาเพียงองค์เดียว

ไม่ออกนามพระศาสดาขึ้นมาโดยขาดความเคารพ 

19 ) 

ข้อใดเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

เมื่อไม่พอใจเก็บไว้ตอบโต้ในภายหลัง 

เอาชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธ 

เอาชนะความอยากได้ด้วยการนิ่งเฉย 

วางตัวเป็นกลางโดยไม่ออกเสียงเลือกตั้ง 

20 ) 

ศาสนาใดไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย

 

ศาสนาสิกข์ 

ศาสนาอิสลาม 

พระพุทธศาสนา 

ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู