สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 4

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 30 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,893 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยึดหลักใดในการปกครอง

 

การรวมอำนาจ 

การกระจายอำนาจ 

การสลายอำนาจ 

การจัดสรรอำนาจ 

2 ) 

ข้อใดไม่ใช่รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

เงินบริจาคของประชาชน 

ภาษีบำรุงท้องที่ 

อากรฆ่าสัตว์ 

ค่าธรรมเนียม 

3 ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงใด

 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงกลาโหม 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงยุติธรรม 

4 ) 

การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหน้าที่ของใคร

 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

5 ) 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

ส่งเสริมการศึกษา 

กำจัดขยะมูลฝอย 

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน 

รับแจ้งคนย้ายที่อยู่ 

6 ) 

ถ้านักเรียนมีสิทธิเลือกตั้ง ควรเลือกบุคคลแบบใด

 

มีชื่อเสียง 

มีฐานะมั่นคง 

มีบุคลิกดี 

มีความเสียสละ 

7 ) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีใครเป็นประธาน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ประชาชนทั่วไป 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับคัดเลือก 

บุคคลที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

8 ) 

ข้อใดแสดงว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ

 

พระมหากษัตริย์ทรงร่างขึ้น 

ห้ามมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

พระมหากษัตริย์เป็นผู้พระราชทาน 

กฎหมายใดที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญจะใช้บังคับไม่ได้ 

9 ) 

อำนาจนิติบัญญัติ หมายถึงข้อใด

 

อำนาจในการออก ยกเลิก แก้ไขหรือเพิ่มเติมกฎหมาย

อำนาจในการบริหารประเทศ

อำนาจในการตัดสินคดีความต่างๆ 

อำนาจในการติดต่อกับต่างประเทศ 

10 ) 

พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจบริหารผ่านทางใด

 

ศาล 

รัฐสภา 

คณะรัฐมนตรี 

ข้าราชการ 

11 ) 

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของใคร  

 

พระมหากษัตริย์ 

คณะรัฐบาล 

ปวงชนชาวไทย 

ข้าราชการ 

12 ) 

ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของรัฐสภา 

 

ควบคุมข้าราชการ 

ดูแลการเงินของประเทศ 

ตรากฎหมาย 

กำหนดนโยบายต่างประเทศ 

13 ) 

ศาลใดเมื่อพิพากษาคดีแล้ว ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

ศาลชั้นต้น 

ศาลฎีกา 

ศาลอุทธรณ์ 

ศาลรัฐธรรมนูญ 

14 ) 

ข้อใดถูกต้อง

 

สมาชิกวุฒิสภาดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ มีจำนวน 400 คน 

คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ออกกฎหมาย 

ศาลชั้นต้นเป็นศาลที่รับฟ้องเริ่มคดี 

15 ) 

กฎหมายทุกฉบับจะต้องอยู่ภายใต้หลักการของอะไร

 

คนส่วนใหญ่ 

รัฐธรรมนูญ 

พรรคการเมือง 

เจ้าหน้าที่รัฐ 

16 ) 

การสมรสที่ถูกต้องสมบูรณ์ จะต้องดำเนินการตามข้อใด

 

ทำบุญเลี้ยงพระ 

รดน้ำจากผู้ใหญ่ 

จดทะเบียนสมรส 

กินเลี้ยงในหมู่ญาติ 

17 ) 

ข้อใดไม่ใช่สิทธิหน้าที่ของบิดาต่อบุตร

 

อุปการะเลี้ยงดู 

กำหนดที่อยู่ให้บุตร 

ทำโทษบุตรตามสมควร 

ให้บุตรทำงานที่เกินความสามารถ 

18 ) 

ครอบครัวจะมีความสุข ถ้าปฏิบัติอย่างไร

 

รู้จักสิทธิ หน้าที่ของตนเอง 

ทำตามความพอใจของตน 

ช่วยเหลือกันเป็นบางครั้ง 

ต่างคนต่างอยู่ 

19 ) 

บุตรนอกกฎหมายของชาย หมายถึงข้อใด 

 

บุตรที่เป็นเด็กกำพร้า 

บุตรที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน 

บุตรที่ไม่ได้รับการดูแล 

บุตรที่ยกให้ผู้อื่นดูแล 

20 ) 

นิติกรรมใดที่ผู้เยาว์สามารถทำได้ 

 

เก็บเงินเพื่อซื้อรถจักรยาน 

ทำพินัยกรรมเมื่ออายุ 12 ปี 

ทำสัญญากู้เงิน 

ค้ำประกันให้กับบิดามารดา 

21 ) 

บุคคลจะบรรลุนิติภาวะได้เมื่อใด

 

เมื่อมีบุตรไว้สืบสกุล 

เมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

เมื่อได้รับมรดกจากครอบครัว 

เมื่อทำบัตรประจำตัวประชาชน 

22 ) 

ใครปฏิบัติตนเป็นบุตรที่ดี

 

ตุ๊กฟ้องร้องมารดาของตน 

ป้อมบังคับให้บิดายกมรดกให้ 

หน่องพูดจาไม่ดีกับบิดามารดา 

สร้อยเลี้ยงดูบิดามารดาเมื่อแก่ชรา 

23 ) 

ใครไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

 

จอยไปทำบัตรประจำตัวประชาชนเมื่ออายุครบ 15 ปี 

เก๋ข้ามถนนตรงทางม้าลาย 

ต๋อยขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย 

นพไปแจ้งเกิดให้กับลูกสาว 

24 ) 

เด็ก หมายถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่าเท่าใด 

 

16 ปี

17 ปี

18 ปี

19 ปี

25 ) 

นางลัดดาพาลูกไปสมัครเรียนเมื่ออายุ 7 ปี แสดงว่าลูกของนางลัดดาได้รับสิทธิในด้านใด

 

สิทธิด้านพัฒนาการ 

สิทธิในการมีชีวิตรอด 

สิทธิในการมีส่วนร่วม 

สิทธิในการได้รับการคุ้มครอง 

26 ) 

ข้อใดหมายถึงสิทธิในการมีชีวิตรอด 

 

ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่ 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ 

แสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรี 

27 ) 

สิทธิพื้นฐานตามอนุสัญญาสิทธิเด็กเป็นข้อตกลงขององค์การใด

 

การค้าโลก 

อนามัยโลก 

อาหารและยา 

สหประชาชาติ 

28 ) 

ใครมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติ 

 

ปุ้มพูดจาก้าวร้าวกับเพื่อน 

กานต์ชอบรับประทานอาหารจีน 

สร้อยไหว้พ่อแม่ก่อนมาโรงเรียน 

ตุ๊กแต่งกายเลียนแบบชาวต่างชาติ 

29 ) 

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิเด็ก

 

เด็กพิการไม่มีสิทธิเรียนหนังสือ 

เด็กยากจนไม่ควรเรียนหนังสือ 

เด็กเร่ร่อนควรทำงานหนัก 

เด็กที่ถูกใช้แรงงานหนักควรได้รับการช่วยเหลือ

30 ) 

ข้อใดไม่ได้หมายถึงเด็กด้อยโอกาส 

 

เด็กพิการ 

เด็กที่ได้รับการศึกษา 

เด็กเร่ร่อน 

เด็กที่ถูกทอดทิ้ง