สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 8

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,448 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ป่าไม้ที่หนาทึบ มักจะมีฝนตกชุกเพราะเหตุใด

 

มีความชื้นสูง 

มีกระแสลมแรง 

มีอากาศบริสุทธิ์ 

มีแรงโน้มถ่วงมาก 

2 ) 

แร่ชนิดใดนำมาใช้ประโยชน์ในการให้พลังงาน

 

ดีบุก 

วุลแฟรม 

ถ่านหิน 

ตะกั่ว 

3 ) 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชนิดใดที่ถือเป็นการอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารให้สมบูรณ์

 

ดิน

ป่าไม้

สัตว์ป่า

แร่ธาตุ

4 ) 

ดินในภาคใดเหมาะแก่การเพาะปลูกมากที่สุด

 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันตก 

ภาคกลาง

ภาคใต้ 

5 ) 

การทำลายป่าชายเลนจะมีผลกระทบต่อทรัพยากรใดมากที่สุด

 

น้ำ

ดิน

สัตว์ป่า

สัตว์น้ำ

6 ) 

ถ้าป่าไม้ในประเทศไทยถูกตัดทำลายไปจนหมด นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต

 

พื้นดินจะแห้งแล้ง แล้วจะค่อยๆกลายเป็นทะเลทราย 

พื้นที่การเกษตรมีเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 

มีพื้นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 

7 ) 

ใครเป็นผู้ทำลายแหล่งน้ำ

 

อมรอาบน้ำในคลอง 

ธีระทิ้งขยะลงในคลอง 

ดวงใจใช้น้ำคลองรดน้ำต้นไม้ 

สุรชัยใช้น้ำคลองซักผ้า 

8 ) 

ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม

 

สิ่งก่อสร้างต่างๆ 

ศิลปวัฒนธรรม 

ป่าไม้และแร่ธาตุ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

9 ) 

ข้อใดคือลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือ

 

มีพื้นดินแห้งแล้ง 

มีพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ 

มีภูเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล

มีภูเขาสูงสลับกับที่ราบระหว่างหุบเขา 

10 ) 

ภาคใดมีภูมิประเทศอยู่ติดทะเล มีอากาศร้อนชื้นและฝนตกชุก

 

ภาคใต้ 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

11 ) 

ลักษณะการปลูกเรือนยกพื้นสูงมีเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใด

 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคใต้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

12 ) 

การละเล่นใดเป็นของภาคใต้

 

ระบำกลอง 

รองเง็ง 

เพลงฉ่อย 

เพลงอีแซว 

13 ) 

ประเพณีใดเป็นของภาคอีสาน

 

ประเพณีบุญบั้งไฟ 

ประเพณีถวายตุง 

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ 

ประเพณีสารทเดือนสิบ 

14 ) 

ข้อใดคือภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในภาคเหนือ

 

การทำตัวหนังตะลุง 

การทำมีดอรัญญิก 

การทำผ้ามัดหมี่ 

การทำร่มบ่อสร้าง 

15 ) 

คนในภาคใดมีการอพยพย้ายถิ่นมากที่สุด

 

ภาคใต้ 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 ) 

ถ้าจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นจำนวนมากจะมีผลกระทบต่อเรื่องใดมากที่สุด

 

ทรัพยากร 

ภัยธรรมชาติ 

ระบบการศึกษา 

การปกครอง 

17 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของชุมชนเมือง

 

การเป็นศูนย์กลางของกิจกรรมต่างๆ 

มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ดำรงชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 

18 ) 

วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการย้ายถิ่นของประชากรคือข้อใด

 

สร้างถนนหนทางเพิ่มขึ้น 

ฝึกอบรมให้มีใจรักท้องถิ่น 

นำเงินไปแจกจ่ายให้คนชนบท 

จัดหาแหล่งประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

19 ) 

คนชนบทที่เข้ามาอาศัยในเมืองใหญ่ๆ มักหางานทำในลักษณะใด

 

รับจ้าง 

เพาะปลูก 

เลี้ยงสัตว์ 

หัตถกรรม 

20 ) 

คุณภาพชีวิตของประชากรขึ้นอยู่กับข้อใดมากที่สุด

 

สถานที่เกิด 

สภาพแวดล้อม 

อาชีพและรายได้ 

ทรัพยากร