สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่2

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 40 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,566 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

โรงเรียนมักประกอบด้วยสถานที่ต่างๆยกเว้นข้อใด

 

โรงอาหาร

ห้องนั่งเล่น

ห้องพยาบาล

2 ) 

การค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากหนังสือหาได้จากสถานที่ใด

 

ห้องสมุด

ห้องเรียน

ห้องพยาบาล 

3 ) 

ถ้าต้องการเล่นฟุตบอล ควรเล่นในสถานที่ใด

 

ห้องเรียน

โรงอาหาร 

สนาม

4 ) 

การค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียนข้อใดควรทำเป็นอันดับแรก

 

ตั้งคำถาม

ตรวจสอบข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล

5 ) 

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป

 

เล่าให้ผู้อื่นฟัง

ตรวจสอบข้อมูล

เขียนเรียงความ

6 ) 

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ค้นหาข้อมูล

 

ตั้งคำถาม ตรวจสอบข้อมูลเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูล

ตั้งคำถาม เก็บรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูล

7 ) 

ข้อใดคือประโยชน์ของแผนผังของโรงเรียน

 

ทำให้รู้ตำแหน่งของสถานที่ภายในโรงเรียน

ทำให้โรงเรียนน่าอยู่

ทำให้โรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย

8 ) 

เรามีบทบาทหน้าที่ในฐานะของนักเรียนอย่างไร

 

เชื่อฟังและทำตามเพื่อน

ปฏิบัติตามคำสั่งของพ่อแม่

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน

9 ) 

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่เราต้องมาโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ

 

เพราะต้องเข้าแถวเคารพธงชาติ

เพราะต้องมาขอลอกการบ้านเพื่อน

เพราะต้องร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

10 ) 

ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้องในการไปโรงเรียน

 

นกมาโรงเรียนสาย

แดงใส่กางเกงยีนส์ไปโรงเรียน

อิ๋วแสดงความเคารพคุณครู

11 ) 

เมื่อนักเรียนหยุดเรียนจะต้องทำอย่างไร

 

ซื้อขนมให้ครู

เขียนใบลาหยุดให้ครู

เขียนไปรษณียบัตรให้ครู

12 ) 

เราใช้หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่ออะไร

 

ลดความขัดแย้ง

ทำให้แยกกันเป็นกลุ่มๆ

ไม่ให้ครูมีอำนาจเหนือนักเรียน

13 ) 

เมื่อนักเรียนอยู่ในโรงเรียนมีสิทธิที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ยกเว้นข้อใด

 

เล่นกีฬา

ใช้บริการห้องสมุด

เขียนชื่อลงบนโต๊ะเรียน

14 ) 

หลักการประชาธิปไตยต้องทำอย่างไร

 

เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น

โต้แย้งเพื่อเอาชนะให้ได้

เคารพข้อตกลงของคนส่วนน้อย

15 ) 

เราควรปฏิบัติตามวัฒนธรรมในโรงเรียนด้วยความรู้สึกอย่างไร

 

เกรงใจ

ภูมิใจ

อึดอัดใจ

16 ) 

ใครปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 

ชมพู่มาโรงเรียนทันเข้าแถว

น้อยหน่าหันหลัง เมื่อครูเดินผ่าน

ส้มโอไม่เก็บเก้าอี้เมื่อลุกจากที่นั่ง

17 ) 

ใครปฏิบัติตนตามแบบวัฒนธรรมในโรงเรียนไม่ถูกต้อง

 

กระต่ายเข้าแถวซื้ออาหาร

ปลาแต่งกายไม่เรียบร้อย

เต่าแสดงความเคารพคุณครู

18 ) 

ข้อใดคือข้อดีของวัฒนธรรมในโรงเรียน

 

เพื่อให้โรงเรียนมีชื่อเสียง

เพื่อให้เกิดความแตกต่างกัน

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

19 ) 

ข้อใดคือวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

ห้องเรียน

โต๊ะเรียนหนังสือ 

เครื่องแบบนักเรียน 

20 ) 

ข้อใดไม่ใช่วัฒนธรรมในโรงเรียน

 

สินค้าที่ขายในโรงเรียน

คำขวัญของโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

21 ) 

วัฒนธรรมในโรงเรียนเป็นสิ่งที่แสดงถึงอะไร

 

ความสะอาดของโรงเรียน

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

ความสวยงามของโรงเรียน

22 ) 

ข้อใดไม่ใช่บุคลากรภายในโรงเรียน

 

นักร้อง

 คุณครู

ภารโรง

23 ) 

ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเรียน

 

โต๊ะเก้าอี้

กระดานดำ

ลูกฟุตบอล

24 ) 

ฝ่ายบริการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานใด

 

งานดูแลนักเรียน

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและวัดผล

25 ) 

ข้อใดไม่ใช่โครงสร้างขององค์กรในโรงเรียน

 

ฝ่ายบริการ

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายสนับสนุน

26 ) 

ฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานใด

 

งานรักษาความปลอดภัย

งานแนะแนว

งานบุคลากร

27 ) 

ข้อใดคือหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

 

งานรักษาความปลอดภัย

งานกิจกรรมชุมนุม

งานสวัสดิการ

28 ) 

เมื่อนักเรียนใช้ห้องเรียนเสร็จแล้วควรทำอย่างไร

 

ขีดเขียนบนโต๊ะ

รักษาความสะอาด

รีบกลับบ้านโดยเร็ว

29 ) 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของจำนวนสมาชิกในโรงเรียน

 

การลดจำนวนห้องสมุด

การลดจำนวนนักเรียน

การลดจำนวนคุณครู

30 ) 

การลดลงของจำนวนประชากรในโรงเรียนอาจเกิดจากสาเหตุในข้อใด

 

นักเรียนไม่เชื่อฟังคุณครู

นักเรียนทะเลาะกัน

คุณครูลาออก

31 ) 

ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในโรงเรียน

 

รับสมัครนักเรียนเพิ่มขึ้น

รับสมัครครูอาจารย์เพิ่มขึ้น

รับสมัครการประกวดร้องเพลง

32 ) 

ถ้ามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากเกินไปจะทำให้เกิดผลอย่างไร

 

มีห้องเรียนไม่เพียงพอ

มีจำนวนครูเท่าเดิม

มีจำนวนครูลดลง

33 ) 

ข้อใดอาจทำให้ครูดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง

 

นักเรียนเก่งเกินไป

นักเรียนมากเกินไป

นักเรียนน้อยเกินไป

34 ) 

จำนวนสมาชิกในโรงเรียนควรมีจำนวนอย่างไร เมื่อเทียบกับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

 

มากกว่า

น้อยกว่า

สมดุลกัน

35 ) 

ถ้าครูครบเกษียณอายุราชการ จะทำให้โรงเรียนเป็นอย่างไร

 

จำนวนครูลดลง

จำนวนครูเพิ่มขึ้น

จำนวนครูเท่าเดิม

36 ) 

ถ้านักเรียนปวดศีรษะขณะอยู่ที่โรงเรียนควรทำอย่างไร

 

ไปโรงพยาบาล

ไปห้องพยาบาล

กลับบ้านไปหาหมอ

37 ) 

ใครปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี

 

เก่งเคารพเชื่อฟังครู

กล้ามีเรื่องชกต่อยกับเพื่อน

กล้องหยุดเรียนเพื่อไปเที่ยว

38 ) 

ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตย

 

เด่นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

กู๋เคารพข้อตกลงของคนส่วนใหญ่

ปิ่นเห็นว่าความคิดของตนถูกต้องที่สุด

39 ) 

ข้อใดแสดงถึงเอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

โรงอาหาร

ห้องเรียน

เพลงประจำโรงเรียน

40 ) 

ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนักเรียน

 

ตั้งใจเรียน

ดูแลบริหารงานโรงเรียน

ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน