สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่4

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 5,538 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดไม่ใช่การออมเงิน

 

ซื้อของราคาแพง

ฝากเงินที่ธนาคาร

หยอดเหรียญใส่กระปุกออมสิน

2 ) 

เงินที่เรานำไปซื้อเสื้อผ้า เรียกว่าอะไร

 

รายรับ

รายจ่าย

เงินทุน

3 ) 

ถ้าเรามีรายจ่ายมากกว่ารายรับจะเป็นอย่างไร

 

มีเงินซื้อขนม

มีเงินออม

เป็นหนี้

4 ) 

เงินที่ได้จากการขายของเรียกว่าอะไร

 

รายได้

รายจ่าย

เงินทุน 

5 ) 

เงินออมของนักเรียนได้มาจากข้อใด

 

เงินที่ได้จากการค้าขาย

เงินที่เหลือจากหักค่าใช้จ่าย

เงินที่ได้จากการขอยืมเพื่อน

6 ) 

ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายมาก

 

จำนวนสมาชิกในครอบครัว

การใช้เงินของคนในครอบครัว 

หน้าตาของคนในครอบครัว

7 ) 

รายได้ของข้าราชการครู มาจากข้อใด

 

กำไร

เงินเดือน

ค่าจ้างรายวัน

8 ) 

คุณพ่อของน้องเอเซียปลูกมะม่วงไว้ที่บ้านจากข้อความดังกล่าว ใครเป็นผู้ผลิต

 

คุณพ่อ

น้องเอเซีย

มะม่วง

9 ) 

เมื่อเราไปตัดผม ใครเป็นผู้ให้บริการ

 

ตัวเรา

ลูกค้า

ช่างตัดผม

10 ) 

ข้อใดไม่ใช่ทุนที่ใช้ในการทำนา

 

ข้าว

เงินทุน

ปุ๋ย

11 ) 

วันเพ็ญซื้อข้าวมารับประทาน วันเพ็ญอยู่ในฐานะใด

 

ผู้ผลิต

ผู้บริโภค

ผู้ให้บริการ

12 ) 

ข้อใดเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้

 

อาหาร

ที่อยู่อาศัย

การบริการรักษาพยาบาล

13 ) 

ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของผู้ผลิตที่ดี

 

หลอกลวงผู้อื่น

ไม่ปลอมปนสินค้า

ผลิตสินค้ามีคุณภาพ

14 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นทรัพยากรการผลิต

 

ที่ดิน

ทุน

ผู้บริโภค

15 ) 

ข้อใดคือหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง

 

ฟุ่มเฟือย

พอมีพอกิน

ตระหนี่

16 ) 

ใครดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอ๋ใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่น

โอ๋ซื้อกางเกงราคาแพง

ออมปลูกผักไว้กินในครอบครัว

17 ) 

ข้อใดเป็นการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน

 

การผลิตเครื่องจักสาน

การซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ชำรุด

การปลูกผักไว้กินในครอบครัว

18 ) 

ผลดีของเศรษฐกิจพอเพียง คือข้อใด

 

ทำให้มีเพื่อนมาก

ทำให้พึ่งพาตนเองได้

ทำให้อยู่โดดเดี่ยว

19 ) 

ข้อใดเป็นการออม

 

นุชชอบถ่ายรูปไว้ดูเล่น

พีทชอบซื้อหนังสือการ์ตูน

นุ่นนำเงินไปฝากไว้กับแม่

20 ) 

ข้อใดไม่ใช่หลักการใช้จ่ายเงินที่เหมาะสม

 

กิ่งทำบัญชีรายรับรายจ่าย

แก้วแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออม

กู๋แบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เล่นเกม