สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,365 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ศาสนามีประโยชน์อย่างไรเป็นที่พึ่งทางใจ

 

แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงาม

สร้างความกลมเกลียวในครอบครัว 

เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน

ร่างกายของมนุษย์

2 ) 

จุดมุ่งหมายสำคัญของทุกศาสนาคืออะไร

 

ให้ยึดมั่นในองค์พระศาสดา

สอนให้ทุกคนทำความดี

เน้นให้ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา

สอนให้รู้จักทรมานร่างกาย

3 ) 

เพราะเหตุใด คนเราต้องนับถือศาสนา

 

กฎหมายบังคับ

เพื่อให้สังคมยอมรับ

นับถือตามบิดามารดา

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

4 ) 

ใครปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา

 

สมชายทำการบ้านให้เพื่อน

สมหญิงไม่ตั้งใจเรียน


สมพลบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


สมศรีจัดงานเลี้ยงเพื่อนในวันเกิด

5 ) 

หลักคำสอนของศาสนาพุทธเรียกว่าอะไร

 

พระพุทธ

พระธรรม

พระสงฆ์

พระรัตนตรัย

6 ) 

ข้อใดถือเป็นการปฏิบัติพิธีกรรม

 

การเวียนเทียน

การขยันเรียนหนังสือ

การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

การเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู

7 ) 

ข้อใดไม่จัดเป็นศาสนสถาน

 

วัด

โบสถ์ 

มัสยิด

พิพิธภัณฑสถาน

8 ) 

ศาสนาต่างๆ ส่วนใหญ่กำเนิดขึ้นในทวีปใด

 

ยุโรป

เอเชีย

อเมริกา

แอฟริกา

9 ) 

ผู้ที่เผยแผ่และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาเรียกว่าอะไร

 

ลูกศิษย์

สมาชิก

สาวก

บริวาร

10 ) 

คำว่า ศาสดา หมายถึงใคร

 

ผู้ก่อตั้งศาสนา

ผู้เผยแผ่ศาสนา

ผู้ประกาศศาสนา

ผู้ประกอบพิธีกรรม

11 ) 

ศาสนาประจำชาติไทย คือศาสนาใด

 

พระพุทธศาสนา  

ศาสนาคริสต์  

ศาสนาอิสลาม 

ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

12 ) 

หลักธรรมในข้อใด ที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา

 

ทำดี ไม่ทำชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก

13 ) 

คำสอนสำคัญของศาสนาคริสต์ คือข้อใด

 

คัมภีร์พระเวท

หลักปฏิบัติ 5 ประการ

หลักศรัทธา 6 ประการ

บัญญัติ 10 ประการ

14 ) 

จังหวัดใดในประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม


 

ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล

สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

ระนอง ปัตตานี นราธิวาส สตูล

สุราษฎร์ธานี นราธิวาส สตูล ยะลา

15 ) 

หลักคำสอนของศาสนาอิสลามเน้นในเรื่องใด

 

ลัทธิความเชื่อ

การทำจิตใจให้บริสุทธิ์

ความรักที่มีต่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์

หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ

16 ) 

เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูคือข้อใด

 

พระศิวะ

พระนารายณ์

พระพรหม

พระอัลเลาะฮ์

17 ) 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก หมายความว่าอย่างไร


 

ทรงนับถือทุกศาสนา

ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนา

ทรงผนวชเป็นพระสงฆ์

ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ

18 ) 

หลักธรรมข้อใด ทำให้การทำงานกลุ่มสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ความกตัญญู 

ความซื่อสัตย์ 

ความสามัคคี

ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

19 ) 

ข้อใดเป็นผลจากการทำความดี

 

ได้รับสิ่งตอบแทน

มีความสุขทางใจ


มีคนเมตตา

มีคนชื่นชม

20 ) 

ใครทำความดีทางใจ

 

สุพจน์ช่วยพ่อแม่ทำงาน

กมลเอาข้าวให้แมวกิน

ประทิพย์พูดจาไพเราะกับเพื่อน

อมรรัตน์ให้อภัยเพื่อนที่วิ่งชน