ข้อสอบแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โดย คิงแมทส์

วิชา : คณิตศาสตร์ ระดับชั้น : ประถมต้น หัวข้อ : การแก้โจทย์ปัญหา
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 7,341 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

จงเติมคำตอบที่ถูกต้องลงใน  ที่ 1


 

รูปสามเหลี่ยม

 

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

2 ) 

จงเติมคำตอบที่ถูกต้องลงใน  ที่ 2


 

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

รูปสามเหลี่ยม

 

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

3 ) 

จงเติมคำตอบที่ถูกต้องลงใน  ที่ 3


 

รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

รูปสามเหลี่ยม

 

รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

4 ) 

คำอธิบายในข้อใคต่อไปนี้ผิด

 

 

รูปที่ล้อมรอบด้วยส่วนของเส้นตรง 4 เส้น เรียกว่า รูปสี่เหลี่ยม

 

รูปสามเหลี่ยมที่มีด้านทั้งสามยาวเท่ากัน คือ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

 

รูปห้าเหลี่ยมคือ รูปที่ล้อมรอบด้วยส่วนของเส้นตรง 6 เส้น

 

รูปที่มีลักษณะเป็นวงกลมที่เกิดจากการนำเหรียญมาเป็นแบบ เรียกว่า วงกลม

 

รูปสี่เหลี่ยมที่มุมทั้งสี่มุมเป็นฉาก คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

5 ) 

จากรูปวงกลมที่กำหนดให้ จงเติมคำที่ถูกต้องลงใน  ที่ 1
 

 

จุดศูนย์กลางของวงกลม

รัศมี

เส้นผ่านศูนย์กลาง

6 ) 

จากรูปวงกลมที่กำหนดให้ จงเติมคำที่ถูกต้องลงใน  ที่ 2 

เส้นผ่านศูนย์กลาง

 

รัศมี

 

จุดศูนย์กลางของวงกลม

7 ) 

จากรูปวงกลมที่กำหนดให้ จงเติมคำที่ถูกต้องลงใน  ที่ 3


 

เส้นผ่านศูนย์กลาง

 

รัศมี

 

จุดศูนย์กลางของวงกลม

8 ) 
จากรูปที่กำหนดให้  จงหาความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยม ABCD (โจทย์ระดับเหรียญเงิน)


 

13 cm23 cm32 cm


43 cm

9 ) 

วาดวงกลม 6 วง ที่มีรัศมียาว 5 cm เรียงติดกันดังรูป  จงหาผลรวมความยาวทั้งสามด้านของรูปสามเหลี่ยม ABC (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

20 cm40 cm60 cm


80 cm

10 ) 

จากรูปที่กำหนดให้จุด B กับจุด D เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมสองวง  และรัศมีของวงกลมทั้งสองเท่ากันซึ่งเท่ากับ 12 cm  จงหาผลรวมความยาวทั้งสี่ด้านของรูปสี่เหลี่ยม ABCD (โจทย์ระดับเหรียญเงิน) 

12 cm


25 cm


39 cm

48 cm