ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ความถนัดทางวิศวกรรม มีนาคม 2548

วิชา : ความถนัดวิศวะ ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางวิศกรรมศาสตร์
จำนวน : 41 ข้อ ผู้เข้าชม : 6,561 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  อุปกรณ์ป้องกันตัวจะตัดการทำงานที่กระแส 10 แอมแปร์ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ ถ้านำอุปกรณ์ตัวนี้ไปใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวหนึ่ง ที่มีขนาดกำลัง 1980 วัตต์ ตัวประกอบกำลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าวต้องมีค่าเท่าใด ฟิวส์จึงไม่ขาด
 
0.7
0.8
0.9
0.95
2 )  ถ้าต้องการรวดทองแดงนำกระแสไฟฟ้าขนาด 6 แอมแปร์ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่อยู่ห่างกัน 10 เมตร โดยความต่างศักย์ที่ลดลงต้องมีค่าไม่เกิน 1 โวลต์ จงหาพื้นที่หน้าตัดที่เล็กที่สุดของลวดทองแดงที่สามรถนำมาใช้ได้ตามความต้องการดังกล่าว
กำหนดให้ค่าความสามารถในการนำไฟฟ้าของทองแดงมีค่า 6.0 x 10^7(Omega*m)^{-1}
 
1 x 10^{-6}mm^2
1cm^2
1 x 10^{-3}m^2
1mm^2
3 )  จุดประจุ 1 ไมโครคูลอมบ์ อยู่ที่พิกัด (0,1) และ (3,0) ตามลำดับ จงหาขนาดของสนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าที่จุดกำเนิด (0,0)
 
9sqrt{2}kN/C, 9sqrt{10}kV
9sqrt{2} kN/C, 36kV
 18kN/C, 9sqrt{10}kV
18 kN/C, 36kV
4 )  ปัจจัยใดต่อไปนี้ที่ไม่มีอิทธิพลต่อความต้านทานไฟฟ้าของโลหะ
 
ส่วนผสม
อุณหภูมิ
ความดัน
การเสียรูปอย่างถาวร
5 )  ที่อุณหภูมิเดียวกัน ของเหลว A, B, C และ D มีค่าดันไอเท่ากับ 0.11, 0.03, 0.014 และ 0.16 บรรยากาศ ตามลำดับ จงเรียงลำดับจุดเดือดของของเหลวทั้งสี่นับจากสูงไปต่ำ
 
A B C D
D A C B
D A B C
C B A D
6 )  ในกระบวนการสันดาปที่เกิดขึ้นภายในเครื่องกำเนิดไอน้ำที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ออกซิเจนจะทำปฏิกิริยากับคาร์บอนในถ่านหินได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถ้าอัตราการเกิดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มีค่าเท่ากับ N จงหาอัตราการหายไปของคาร์บอนที่ใช้ในกระบวนการสันดาป
 
frac{N}{2}
N
frac{3N}{2}J
2N
ไม่มีข้อใดถูก
7 )  ก๊าซในธรรมชาติจะมีพฤติกรรมใกล้เคียงกับก๊าซในอุดมคติมากที่สุดก็ต่อเมื่อก๊าซนั้นอยู่ในสภาวะเช่นใด
 
อุณหภูมิสูงมาก และความดันต่ำมาก
อุณหภูมิสูงมาก และความดันสูงมาก
อุณหภูมิต่ำมาก และความดันต่ำมาก
อุณหภูมิต่ำมาก และความดันสูงมาก
8 )  อยากทราบว่าพลาสติกใสสำหรับบรรจุน้ำดื่ม ผลิตมาจากพลาสติกชนิดใด
 
Polystyrene
Polypropylene
Polyvinylchloride
Poly Ethylene Terephthalate
9 )  จากรูปเป็นการไหลจากของไหลจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 ภายในท่อที่มีการลดลงของพื้นที่หน้าตัดโดยที่อุณหภูมิของของไหลมีค่าคงที่ ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
 
ความดันที่จุดที่ 1 มีค่ามากกว่าความดันที่จุดที่ 2
ความดันที่จุดที่ 2 มีค่ามากกว่าความดันที่จุดที่ 1
ความดันที่จุดที่ 1 และ 2 มีค่าเท่ากัน
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะสรุปได้
10 )  จากวงจรที่กำหนดให้ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. ถ้าสวิตซ์ S_1 เปิด และ S_2 เปิด ความต้านทานระหว่างจุด a-b เท่ากับ 3Omega ข. ถ้าสวิตซ์ S_1 เปิด และ S_2 ปิด ความต้านทานระหว่างจุด a-b เท่ากับ 3Omega ค. ถ้าสวิตซ์ S_1 ปิด และ S_2 เปิด ความต้านทานระหว่างจุด a-b เท่ากับ 3Omega ง. ถ้าสวิตซ์ S_1 ปิด และ S_2 ปิด ความต้านทานระหว่างจุด a-b เท่ากับ 3Omega ข้อใดถูกต้อง
 
ถูก 1 ข้อ
ถูก 2 ข้อ
ถูก 3 ข้อ
ถูกทุกข้อ
11 )  ทำไมเวลาไปรับประทานสุกี้ในร้านอาหาร พนักงานต้องคอยให้ปิดฝาหม้อต้มสุกี้ในเวลาที่ต้องการให้เนื้อและผักในหม้อต้มสุเร็ว
 
เพราะว่าการปิดฝาเป็นการเพิ่มความดันบรรยากาศ ทำให้น้ำซุบเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ
เพราะว่าการปิดฝาทำให้แรงดันไออิ่มตัวของน้ำต่ำกว่าปกติ ทำให้น้ำซุปเดือดที่อุณหภูมิต่ำ กว่าปกติ
เพราะว่าการปิดฝาเป็นการเพิ่มความดันบรรยากาศ ทำให้น้ำซุบเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่าปกติ
เพราะว่าการปิดฝาทำให้ความดันไออิ่มตัวของน้ำสูงกว่าปกติ ทำให้น้ำซุบเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า ปกติ
12 )  จากข้อความต่อไปนี้ ข้อความใด ถูกต้อง บ้าง
ก. ในช่วงแรกของการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหล วัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งวัตถุเคลื่อนที่เข้าสู่สภาวะสมดุลที่ความเร็วสุดท้ายคงที่
ข. การเปลี่ยนยางในรถยนต์ให้มีความกว้างของหน้ายางเพิ่มขึ้น จะมีส่วนทำให้รถยนต์นั้นเกาะถนนดีขึ้น
ค. เติมน้ำมันเบนซิน 95 จะทำให้รถยนต์มีกำลังดีขึ้น เมื่อเทียบกับการเติมน้ำมัน 91
ง. เมื่อโยนวัตถุขึ้นไปในอากาศทำมุม 45^0 เมื่อวัตถุขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงสุด วัตถุชิ้นที่ยืดออกได้มากกว่าจะมีความแข็งแรงมากกว่า
 
ไม่มีข้อถูก
ถูกเพียง 1 ข้อ
ถูกเพียง 2 ข้อ
ถูกเพียง 3 ข้อ
13 )  ระบบหัวฉีดอุตสาหกรรมดังแสดงในรูป ถูกควบคุมความเร็วหัวฉีดโดยวาล์ว ถ้าวาล์วถูกปิดสนิทความเร็วของหัวฉีดจะเท่ากับ 40 เมตรต่อวินาที อยากทราบว่า ถ้าต้องกาให้ความเร็วของหัวฉีดเป็น 20 เมตรต่อวินาที จะต้องปิดวาล์วให้ของไหลไหลออกด้วยอัตราการไหลเท่าใด D คือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ
 
2pi x 10^{-4}m^3/s
3pi x 10^{-4}m^3/s
4pi x 10^{-4}m^3/
 5pi x 10^{-4}m^3/
14 )  ลูกบอลมวล 1 กิโลกรัม ถูกเตะโดยเดวิด เบคแฮม ดังแสดงในรูป ถ้าขณะนั้นมีกระแสลมพัดต้าน ลูกบอลในแนวราบอย่างสม่ำเสมอเป็นแรงขนาดคงที่ 5 นิวตัน อยากทราบว่า ลูกบอลจะเคลื่อนที่ได้ไกลสุดเท่าใดในแนวราบ (กำหนดให้ g = 10 m/s^2)
 
2.5 เมตร
ตร
5 เมตร
10 เมตร
20 เม
15 )  จากตารางที่กำหนดให้ ถ้ามีการเติมสารเจือจางลงในสารกึ่งตัวนำ ในแต่ละคู่ ธาตุใดจะทำหน้าที่เป็นตัวให้อิเล็กตรอน (Donor)
คู่ที่
สารเจือจาง
สารกึ่งตัวนำ
1

2
N

B
Si

Ge
 
N, B
Si, Ge
Si, B
N, Ge
16 )  จงให้เหตุผลว่าทำไมลูกข่างเวลาหมุนจึงตั้งตรงได้ และทำไมเวลาขี่จักรยานสองล้อจึงสามารถตั้งตรงได้โดยไม่หกล้ม
 
เพราะลูกข่างและล้อจักรยานเวลาหมุนมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์มากในขณะหมุนทำให้ตั้งตรงได้
เพราะลูกข่างมีโมเมนต์ความเฉื่อยสูง และตัวจักรยานมีโมเมนตัมสูงในขณะเคลื่อนที่
เพราะว่าลูกข่างและล้อจักรยานมีโมเมนตัมเชิงมุมซึ่งเป็นปริมาณเวกเตอร์และชี้ทิศทางใดทิศทางหนึ่งแน่นนอน
เพราะลูกข่างมีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์สูงซึ่งชี้ทิศทางใดทิศทางหนึ่งคงที่ ส่วนจักรยานมีโมเมนตัมที่มีทิศทางคงที่ และล้อจักรยานมีโมเมนตัมเชิงมุมคงที่และชี้ในทิศทางใดทิศทางหนึ่งตลอด
17 )  น้ำอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ไหลเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านที่ใช้กำลังไฟฟ้า 3000 วัตต์ ในการอุ่นน้ำ ถ้าขนาดพื้นที่หน้าตัดของท่อน้ำเข้าเครื่องทำน้ำอุ่นเท่ากับ 2 ตารางเซนติเมตร
กำหนดให้น้ำมีความหนาแน่นเท่ากับ 1000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และความจุความร้อนจำเพาะเท่ากับ 4200 จูลต่อกิโลกรัม-เคลวิน ข้อใดถูกต้อง
 
ความเร็วเฉลี่ยของน้ำเท่ากับ 0.09 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิน้ำที่ไหลออกมาจากเครื่อง 30 องศาเซลเซียส
ความเร็วเฉลี่ยของน้ำเท่ากับ 0.18 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิน้ำที่ไหลออกมาจากเครื่อง 40 องศาเซลเซียส
ความเร็วเฉลี่ยของน้ำเท่ากับ 0.09 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิน้ำที่ไหลออกมาจากเครื่อง 40 องศาเซลเซียส
ความเร็วเฉลี่ยของน้ำเท่ากับ 0.18 เมตรต่อวินาที อุณหภูมิน้ำที่ไหลออกมาจากเครื่อง 30 องศาเซลเซียส
18 )  หากต้องการลดค่าความเค้นที่เกิดขึ้นในแท่งโลหะที่รับภาระ P จนยืดตัวออก[Delta] ดังแสดงในรูปท่านจะดำเนินการอย่างไร
 
เปลี่ยนวัสดุให้มีค่าความยืดหยุ่นสูงขึ้น
ลดพื้นที่หน้าตัดของแท่งโลหะลง
เพิ่มความยาวของแท่งโลหะ
ไม่มีข้อถูก
19 )  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) สนใจที่จะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถโดยสารสายใหม่บนถนนสายหนึ่ง จึงจ้างวิศวกรเข้าไปสำรวจข้อมูลจำนวนรถรับจ้างที่วิ่งผ่านถนนเส้นนั้นในระยะเวลาหนึ่งชั่งโมง จากการสำรวจทำให้ได้ข้อมูลดังตารางต่อไปนี้

จำนวนรถรับจ้างที่ผ่านในหนึ่งชั่วโมง(คัน)
0
1
2
3
ความน่าจะเป็น
0.5
0.25
0.02
0.05


ขสมก. อยากทราบว่าเวลาเฉลี่ยที่รถรับจ้าแต่ละคันจะผ่านถนนสายนี้เป็นเท่าใด
 
45 นาที
60 นาที
75 นาที
120 นาที
20 )  จากรูปป้ายทะเบียนรถยนต์ อยากทราบว่าจะมีวิธีการจัดเรียงป้ายทะเบียนดังกล่าวได้กี่แบบ ถ้ากำหนดให้การจัดเรียงตัวอักษร จะใช้พยัญชนะไทยเพียง 40 ตัว และเมื่อนำมาเรียงแล้วจะใช้ไม่ได้ 500 คู่ ส่วนการจัดเรียงตัวเลขจะห้ามนำเลขศูนย์ขึ้นหน้าที่หลักแรก
 
9.54 ล้านแบบ
12.34 ล้านแบบ
14.40 ล้านแบบ
16.00 ล้านแบบ
ไม่มีข้อใดถูก
21 )  ระบบลกสูบ/กระบอกสูบดังแสดงในรูป ในตอนเริ่มต้นมีอากาศบรรจุอยู่ที่ความดัน 150 กิโลปาสกาลและอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เท่ากับอุณหภูมิอากาศรอบข้าง สมมติอากาศเป็นก๊าซอุดมคติ จงหาว่าลูกสูบว่างอยู่บนบ่าหรือไม่ และความดันสุดท้ายภายในกระบอกสูบมีค่าเท่าใด
 
ว่างอยู่บนบ่า, ความดันสุดท้าย = 15.0 กิโลปาสกาล
ไม่อยู่บนบ่า, ความดันสุดท้าย = 15.0 กิโลปาสกาล
ว่างอยู่บนบ่า, ความดันสุดท้าย = 130.6 กิโลปาสกาล
ไม่ว่างอยู่บนบ่า, ความดันสุดท้าย = 130.6 กิโลปาสกาล
22 )  จงหาความเร็วของทรงกระบอกกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เมตร ที่ด้านบนติดกับแผ่นไม้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที กำหนดให้ ไม่มีการลื่นไถลระหว่างแผ่นไม้ทั้งสองกับทรงกระบอก
 
0.5 เรเดียนต่อวินาที
1.0 เรเดียนต่อวินาที
1.5 เรเดียนต่อวินาที
2.0 เรเดียนต่อวินาที
23 )  จากรูปเสาไม้ฝังอยู่ในพื้นสูงจากระดับพื้น 4 เมตร มีลวดสลิงยาวทั้งหมด 10 เมตร ขึงอยู่ด้วยแรงตึงในลวดอยู่ที่ 10 นิวตัน ทั้งสองสองฝั่งของเสาไม้ ความยาวของลวดแต่ละข้างของเสายาวข้างละ 5 เมตร จงหาความเครียด (Strain) ที่เกิดขึ้นในเสาไม้ กำหนดให้เสาไม้มีพื้นที่หน้าตัด 2 ตารางเมตร และค่ามอดูลัสของยัง (Young’s Modulus) = 100 x 10^6 นิวตันต่อตารางเมตร
 
4 x 10^{-8}
8 x 10^{-8}
 3 x 10^{-8}
6 x 10^{-8}
24 )  Flow chart ที่เป็นไปได้ในข้อใดที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงค่าระหว่างอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียสและองสาฟาเรนไฮต์
 
25 )  รูปด้านล่างแสดงรอกไฟฟ้าที่กำลังสาวมวล m ขึ้นด้วยความเร็ว a กำหนดให้น้ำหนักของรอกไฟฟ้าและค้านมีค่า W จงคำนวณหารัศมี r ของรอกที่ทำให้แรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับด้านซ้ายมีค่าเป็น 2 เท่าของแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับด้านขวา
 
[r = frac{L}{2}left( {frac{W}{{ma}} + 1} right)]
[r = frac{L}{2}left( {frac{W}{{ma}} - 1} right)]
[r = frac{L}{2}left( {frac{{ma}}{W} + 1} right)]
[r = frac{L}{2}left( {frac{{ma}}{W} - 1} right)]
ไม่มีข้อใดถูก
26 )  ท่อ T_A, T_B และ T_C ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ T_B มีขนาดเป็น 2 เท่าของท่อ T_A และ T_C ของหลว A, B และ C มีความหนาแน่น D_A, D_B และ D_C บรรจุอยู่ในภาชนะดังรูป h, h/2 และ h/4 เป็นความสูงของขงเหลว A ในท่อทั้งสาม ข้อใด ถูกต้อง
 
D_A > D_B > D_C
D_A = D_B = D_C
D_A < D_B < D_C
D_A = 2D_B =D_C
27 )  จากวงจรแผ่น Printed-Circuit Board (PCB) ดังรูป บริเวณที่แรเงาคือ ลายเส้นตัวนำซึ่งทำด้วยทองแดง เมื่อทำการทดสอบพบว่า วัดค่าความต่างศักย์คร่อม R4 ได้ค่า 12 โวลต์ แสดงว่าแผ่น PCB นี้เกิดการลัดวงจรระหว่างจุดใด
 
E กับ F และ A กับ B
A กับ B เท่านั้น
E กับ F และ C กับ D
A กับ B และ C กับ D
28 )  ปล่อยลูกปิงปองให้ตกถึงพื้นด้วยความสูงอิสระ H ลงสู่พื้นดิน เมื่อลูกปิงปองลงสู่พื้นดินแล้วกระดอนขึ้น อยากทราบว่ากราฟความสูงหลังจากลูกปิงปองกระทบพื้นแล้วกระดอนขึ้นกับเวลาจะเป็นรูปใด
(กำหนดให้ g มีค่าคงที่เท่ากับ 10 m / s^2)
 
29 )  โดยปกติแล้วเครื่องยนต์จะมีแผ่นโลหะกลมติดอยู่กับแกนหมุน ซึ่งจะถูกเรียกว่าล้อช่วยแรงเพื่อช่วยให้เครื่องยนต์เดินได้เรียบไม่สะดุด กำหนดให้ล้อช่วยแรงนี้มีโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากับ 350 กิโลกรัมตอตารางเมตร ดังแสดงในรูปที่ 1 ถ้าล้อช่วยแรงนี้ถูกแทนด้วยมวลทรงกลมหนัก 100 กิโลกรัม 3 ลูก ติดอยู่ห่างจากแกนหมุน 1 เมตร และมวลทรงกลมหนัก 50 กิโลกรัม ติดอยู่ห่างจากแกนหมุน 1 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 ถามว่าในทางปฏิบัติจะเป็นไปได้หรือไม่ เพราะอะไร
 
ได้ เพราะว่าโมเมนต์ความเฉื่อยเท่ากัน
ไม่ได้ เพราะโมเมนต์ความเฉื่อยไม่เท่ากัน
ไม่ได้ เพราะโมเมนต์เชิงมุมไม่เท่ากันและโมเมนต์ความเฉื่อยไม่เท่ากัน
ไม่ได้ เพราะว่าเกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ที่แกนหมุน
30 )  วงจร H-Bridge เป็นวงจรใช้สำหรับควบคุมทิศทางการหมุนของมอเตอร์กระแสตรงดังรูป ถ้าเมื่อปิดสวิตซ์ S_1 และ S_2 จะทำให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา ดังนั้นข้อความใดต่อไปนี้เป้นจริงที่สุด
 
ถ้าปิดสวิตซ์ S_2 และ S_4 จะทำให้มอเตอร์ไม่หมุนและไม่สามารถใช้แรงภายนอกออกหมุนได้ด้วย เพราะขดลวดในมอเตอร์มีการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
ถ้าปิดสวิตซ์ S_1, S_2, S_3 และ S_4 จะทำให้มอเตอร์ไม่หมุนและไม่สามารถใช้แรงภายนอกออกหมุนได้ด้วย เพราะขดลวดในมอเตอร์มีการเหนี่ยวนำ
ถ้าปิดสวิตซ์ S_2 และ S_3 จะทำให้มอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา
ถ้าปิดสวิตซ์ S_1, S_2, S_3 และ S_4 จะทำให้มอเตอร์หมุนกลับไปกลับมา
ไม่มีข้ใดถูก
31 )  ระบบทางกลดังภาพ มีองศาเสรี (Degree of Freedom) ทั้งหมดเท่าใด ถ้ารอกตัวเล็กและตัวใหญ่เชื่อมติดกันและไม่เป็นอิสระต่อกัน
 
1 องศาเสรี
2 องศาเสรี
3 องศาเสรี
4 องศาเสรี
32 )  จงคำนวณหาค่าของแรงบีบ F ที่จานเบรกสูงสุดที่ล้อรถไม่ไถล กำหนดให้สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างจานเบรกและผ้าเบรกเป็น mu และแรงเสียดทานสูงสุดก่อนล้อไถลมีค่า Fs
 
[F = frac{{FsR2}}{{2mu R1}}]
F = frac {FsR1}{2mu R2}
F= frac{FsR1}{mu R2}
F = frac {FsR2}{mu R1}
33 )  จากภาพฉายด้านข้างและด้านบน จงหาภาพฉายด้านหน้าตรงกับข้อใด
 
34 )  จากภาพฉายที่กำหนดมาให้ ภาพใดเป็นภาคตัด A-A
 
35 )  จากรูปแสดงเครือข่าย LAN หากต้องการตั้งค่าให้ Router กรุงเทพฯ สามารถติดต่อกับ Router เชียงใหม่ และ Router สงขลา วิธีการที่เป็นไปได้คือข้อใด
 
กำหนดค่าให้ Interface So ของ Router เชียงใหม่ และ Router กรุงเทพฯ เป็น 180.1.1.0
และระหว่าง Router กรุงเทพฯ และ สงขลา เป็น 180.1.3.0
กำหนดค่าให้ Interface So ของ Router กรุงเทพฯและ Router เชียงใหม่ เป็น 180.1.1.0
และระหว่าง Router กรุงเทพฯ และ สงขลา เป็น 180.1.2.0
กำหนดค่าให้ Interface So ของ Router กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และ สงขลา เป็นค่า 180.1.3.0
เป็นไปได้ทั้ง 3 วิธี
36 )  วงจรไฟฟ้าแบบขนานตามรูป เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับมีแรงดัน 100 โวลต์ วงจรดังกล่าวมีกระแสไหลเท่าใด
 
4 แอมแปร์
20 แอมแปร์
25 แอมแปร์
40 แอมแปร์
37 )  ถ้าตัวเก็บประจุในวงจรสามารถเก็บค่าได้ตั้งแต่ 1 F ถึง 1mF กระแส I จะมีค่าน้อยที่สุดเท่าใด
 
0 แอมแปร์
0.5 แอมแปร์
1.0 แอมแปร์
2.0 แอมแปร์
38 )  จากรูปเป็นผนังที่ประกอบด้วยวัสดุต่าง ๆ กัน 4 ชนิด (วัสดุ A, B, C และ D) ผนังนี้ถูกใช้ในการกั้นระหว่างพื้นที่ที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิโดยที่อุณหภูมิ T_1 มีค่ามากกว่าอุณหภูมิ T_2 และค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนของวัสดุ A, B, C และ D มีค่าเท่ากับ k_A, K_B, k_C และ k_D ตามลำดับ ถ้าค่าความต้านทานของการนำความร้อน (R) คือส่วนกลับของค่าสัมประสิท์การนำความร้อนและค่าการนำความร้อนต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่หาได้จากความต้านทานของอุณหภูมิหารด้วยค่าความต้านทานการนำความร้อนรวม จงหาค่าการนำความร้อนต่อหน่วยพื้นที่ของระบบในภาพ ( ค่าความต้านทานการนำความร้อนรวมสามารถหาได้โดยใช้หลักการเดียวกันกับการหาค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และกำหนดให้ค่าความหนาของแต่ละชิ้นวัสดุมีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยความยาว)
 
frac{T_1 - T_2}{(k_A + k_B + k_C + k_D)}
frac{T_1 - T_2}{frac{(k_C + k_B)k_D + k_Ak_D + (k_C + k_B)k_A}{k_Ak_D(k__B + k_C)}}
frac{T_1 - T_2}{frac{k_Bk_Ck_D + k_Ak_Ck_D + k_Ak_Bk_D + k_Ak_Bk_D}{k_Ak_Bk_Ck_D}}
frac{T_1 - T_2}{frac{(k_C + k_B)k_D + k_Ak_Bk_Ck_D + (k_C + k_B)k_A}{k_Ak_D(k_B + k_C)}}
39 )  จากวงจรที่กำหนดให้ ค่าความต่างศักย์ที่ตกคร่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าใด
 
5 - j10 โวลต์
5 - j5 โวลต์
-5 - j10 โวลต์
-5 + j5 โวลต์
40 )  แท่งวัตถุมวล m ยาว L ที่ปลายถูกผูกด้วยเชือกและห้อยกับผนังหยาบวางตัวดังรูป อยากทราบว่าผนังจะต้องมีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานอย่างน้อยเท่าใดจึงสามารถทรงตัวได้ดังรูป
 
frac{1}{2}
[frac{{sqrt 3 }}{3}]
[frac{{sqrt 2 }}{2}]
[frac{{sqrt 3 }}{2}]
41 )  คาปาซิเตอร์ C_1, C_2 และ C_3 ต่ออยู่ในวงจรดังรูป กำหนดให้ C_1 = 1 F, C_2 = 0.5 F และ C_3 = 1.5 F จงคำนวณหาพลังงานสะสมบน C_3 = 1.5 F จงคำนวณหาพลังงานสะสมบน C_3 เมื่อปิดสวิตซ์ทิ้งไว้เป็นเวลานาน
 
frac{25}{3}J
frac{50}{3}J
frac{75}{3}J
frac{100}{3}J