ข้อสอบเอ็นทรานซ์ ความถนัดทางวิศวกรรม ตุลาคม 2546

วิชา : ความถนัดวิศวะ ระดับชั้น : มัธยมปลาย หัวข้อ : ความถนัดทางวิศกรรมศาสตร์
จำนวน : 41 ข้อ ผู้เข้าชม : 9,272 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  โรงงานแห่งหนึ่งมีความต้องการไฟฟ้าเฉลี่ย 1,000 kW ซึ่งปัจจุบันโรงงานซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯในราคา 2 บาท/ kWh แต่ในขณะนี้บริษัทกำลังคิดจะเปลี่ยนจากการซื้อไฟฟ้ามาเป็นการผลิตไฟฟ้าใช้เองโดยใช้เครื่องยนต์ดีเซล หากการทำเช่นนี้มีค่าใช้จ่ายต่อปีเป็น 50,000 + 1,975 บาท เมื่อ n เป็นจำนวนชั่วโมงทำงาน จงหาว่าโรงงานนี้ควรจะทำงานอย่างนี้กี่ชั่วโมงต่อปีจึงจะคุ้มค่ากับการเปลี่ยนมาผลิตไฟฟ้าใช้เอง
 
1,500 ชั่วโมง
1,750 ชั่วโมง
2,000 ชั่วโมง
2,250 ชั่วโมง
2 )  ในทางน้ำแห่งหนึ่งพบว่ามีสารแขวนลอยปะปนอยู่ในน้ำทางด้านต้นน้ำเป็นปริมาณสูงถึง 3,000 กรัม/เมตร^3 ถ้าโรงกรองนำสามารถรองสารแขวนลอยอกจากน้ำได้ถึง 99% จะต้องสูบน้ำจากด้านต้นน้ำขึ้นมากรองด้วยอัตราสูบน้ำเท่าไร เพื่อให้ปริมาณสารแขวนลอยที่ตรวจวัดในด้านท้ายน้ำเหลือเพียง 600 กรัม/เมตร^3 กำหนดให้อัตราการไหลของน้ำเท่ากับ 110 เมตร^3/วัน
 
22 เมตร^3/วัน
89 เมตร^3/วัน
109 เมตร^3/วัน
132 เมตร^3/วัน
3 )  เรือบรรทุกสินค้ามีปริมาตรบรรทุกสินค้า 10,000 m^3 น้ำหนักบรรทุกได้ 1,000 kg ขากข้อมูลด้านล่าง สินค้าในข้อใดไม่สามารถบรรทุกได้
สินค้า
ความหนาแน่น(kg/m^3)
ปริมาตรสินค้า(m^3)
อะลุมิเนียม

เหล็ก

ทองแดง

เงิน
3x10^3

8x10^3

9x10^3

10x10^3
2.5

1.3

0.9

0.7
 
อะลูมิเนียม
เหล็ก
ทองแดง
เงิน
4 )  บ้านชั้นเดียวในประเทศไทยมีแบบแปลนดังรูป ห้องใดที่มีอุณหภูมิมากที่สุดในตอนบ่ายช่วงฤดูหนาว
 
ห้อง A
ห้อง B
ห้อง C
ห้อง D
5 )  ต้องการส่งกำลังในรูปความเร็วเชิงมุมจากลูกรอกกลมหมายเลข 1 ไปยังลูกรอกกลมหมายเลข 4 โดยส่งกำลังผ่านสายพานไปยังลูกรอกที่ 2 ลูกรอกหมายเลข 2 และ 3 อยู่บนเพลาเดียวกัน ลูกรอกกลม 4 1สัมผัสโดยตรงกับลูกรอกกลม 3 (ดูรูปประกอบ) ลูกรอกที่ 1 มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1 นิ้ว ลูกรอกที่ 2 เท่ากับ 3 นิ้ว ลูกรอกที่ 3 เท่ากับ 1.5 นิ้ว และลูกรอกที่ 4 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ถ้าลูกรอกที่ 1 มีความเร็วเชิงมุมเท่ากับ 10 เรเดียน/วินาที อยากทราบว่าลูกรอกที่ 4 จะหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมเท่าใด (สมมติว่าสายพานกับลูกรอกไม่มีการลื้นไถล และลูกรอกที่ 3 กับลูกรอกที่ 4 สัมผัสกันโดยไม่มีการลื่นไถลเช่นกัน)
 
10 เรเดียน/วินาที
17.5 เรเดียน/วินาที
5 เรเดียน/วินาที
2.5 เรเดียน/วินาที
6 )  ประเทศไทยใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 50 Hz โดยมีแรงดันไฟฟ้าสำหรับระบบ 1 เฟส คือ 220 V ตัวเลือกใดต่อไปนี้สอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น
 
7 )  ถ้าตาชั่งทางซ้ายอ่านค่าได้ 20 กก. และตาชั่งทางขวาอ่านค่าได้ 10 กก. และก้านต่อมีขนาดสม่ำเสมอ ความแตกต่างระหว่างมวล m_1 กับ m_3 มีค่าเป็นเท่าไร
 
m_2 - 10
2m_2 - 10
3m_2 - 10
4m_2 - 10
8 )  ความรู้สึกสบาย (COMFORT) ของคนเราเมื่ออยู่ในห้องปรับอากาศ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดสำคัญ
a. อุณหภูมิ
b. ความชื้นสัมพัทธ์
c. ความเร็วลม
d. การปรับตั้งเครื่องปรับอากาศ
f. แอร์เบอร์ 5
 
d + e + f
a + d + e
a + b + d
a + b + c
9 )  โรงงานผลิตสินค้าแห่งหนึ่ง ใช้ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งในสายการลิตประกอบด้วยเครื่องจักร A, B และ C ตามลำดับ จัดวางดังรูป เครื่องจักร A, B และ C จะมีโดยโอกาสผลิตสินค้าได้คุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (ของเสีย) ดังนี้ คือ 20%, 20% และ 10% ตามลำดับ จงหาความน่าจะเป็นที่สายการผลิตนี้จะผลิตสินค้าได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
0.424
0.500
0.567
0.924
10 )  ในช่วงเวลาที่อากาศเย็น เช่น ในฤดูหนาว เราจะสังเกตเห็นน้ำค้างบนยอดหญ้าในตอเช้า หากพิจารณาให้ละเอียด น้ำค้างก็คือหยดน้ำที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำ ซึ่งปกติเรามักจะคุ้นเคยกับความจริงที่ว่าน้ำกลั่นตัวที่อุณหภูมิ 100^0C แต่ในกรณีของน้ำค้างกลับเกิดการกลั่นตัวที่อุณหภูมิต่ำเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น
 
ในขณะที่อากาศเย็น ไอน้ำจะมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น ทำให้กลั่นตัวที่อุณหภูมิต่ำได้
ในอากาศทั่ว ๆ ไป จะมีไอน้ำเป็นส่วนประกอบหนึ่งซึ่งมีความดันน้อยเมื่อเทียบกับความดันของอากาศ ซึ่งมีความดันต่ำ ๆ นั้น ไอน้ำจะกลั่นตัวที่อุณหภูมิต่ำ
ในขณะที่อากาศเย็น ไอน้ำจะมีปริมาตรลดลง ทำให้กลั่นตัวที่อุณหภูมิต่ำได้
ในขณะที่อากาศเย็น อากาศจะมีมวลลดลงทำให้กลั่นตัวที่อุณหภูมิต่ำลง
11 )  จากรูป V = ? เมื่อสมมติให้ไดโอดในรูป เป็นไดโอดในทางอุดมคติทั้งหมด
 
4 V
frac{{16}}{3} V
6.4 V
เท่ากับคำตอบข้อ ก + ข + ค
ไม่มีคำตอบ
12 )  คานสม่ำเสมอหนัก 30 N จงหาน้ำหนัก W ที่ทำให้ระบบนี้ยังคงสมดุลได้พอดี คานถูกแขวนโดยเชือก AB (น้ำหนักเบามาก) ดังรูป
 
30 N
7.5 N
45.5 N
10 N
13 )  จากแผนภาพเฟเซอร์ มีความหมายตรงกับข้อใด
 
E = V - IR-jIXL
E = V + IR + jIXL
V = E + IR + jIXL
ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
14 )  บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งมีทีมวิศวกรชาย 3 คน และหญิง 3 คน โดยบริษัทมีโครงการที่จะส่งพนักงาน 3 คน ไปฝึกอบรมต่างประเทศ อยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่พนักงานที่บริษัทสุ่มเลือกมา จะเป็นวิศวกรชาย 2 คน และวิศวกรหญิง 1 คน
 
frac{2}{9}
frac{3}{9}
frac{3}{{20}}
frac{9}{{20}}
15 )  โซ่ยาว L มวลสม่ำเสมอ 2 m วางบนโต๊ะลื่นดังรูป ความเร่ง a ของโซ่ที่กำลังเคลื่อนที่มีค่าเท่าไร ให้ g เป็นความเร่งจากแรงโน้มถ่วงโลก
 
g
2g
displaystylefrac{g}{2}
frac{3}{2}g
16 )  น้ำแข็งอุณหภูมิ 0^0C หนึ่งก้อนมีปริมาตร 5 cm^3 ถ้าหากว่ามีน้ำเปล่าอุณหภูมิ 20^0C ซึ่งมีปริมาตร 500 cm^3 ต้องใส่น้ำแข็งกี่ก้อนถึงจะได้น้ำเย็นอุณหภูมิ 5^0C สมมุติให้ไม่มีการสูญเสียความร้อนให้สิ่งแวดล้อม
กำหนดให้ : ความหนาแน่นของน้ำแข็ง = 0.8 g/cm^3
ความหนาแน่นของน้ำ = 1 g/cm^3
ความจุความร้อนของน้ำและน้ำแข็ง = 4, 000 J/Kg K
ค่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลว = 280 kJ/Kg
 
25 ก้อน
50 ก้อน
230 ก้อน
375 ก้อน
17 )  ถ้าปากกาเขียนกระดาน White board ประกอบไปด้วยพลาสติกชนิด thermosetting, อะลูมิเนียมและพลาสติก thermoplastic ดังรูป ปากกาชนิดนี้จะนำไปกำจัดหลังจากใช้จนหมดแล้ว ข้อใดต่อไปนี้เป็นการจัดการกับขยะชนิดนี้ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 
นำปากกาไปฝังกลบเพื่อจะได้ไม่ส่ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (landfill)
นำปากกาไปเผาเพื่อให้ได้พลังงานกลับมาใช้ (incineration)
แยกชิ้นส่วนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) บางส่วนที่เหลืออาจนำไป landfill หรือ incineration
นำปากกาทั้งหมดมา recycle
18 )  ที่ความถี่ 3 MHz คลื่นเดินทางในตัวกลางที่ 1 และตัวกลางที่ 2 ด้วยความเร็ว 3 x 10^6 เมตร/วินาที และ 9 x 10^6 เมตร/วินาที ตามลำดับ โดยมีเฟสเริ่มต้นเป็น 0^0 เหมือนกัน อยากทราบว่าที่ระยะ 3 เมตร เฟสของคลื่นในตัวกลางทั้งสองเป็นอย่างไร
 
เฟสตรงกัน
เฟสของคลื่นในตัวกลางที่ 1 เป็น 3 เท่าของเฟสของคลื่นในตัวที่ 2
เฟสของคลื่นในตัวกลางที่ 2 เป็น 3 เท่าของเฟสของคลื่นในตัวที่ 1
เฟสของคลื่นในตัวกลางทั้งสองต่างกัน 30 องศาพอดี
19 )  ถ้าโหลดแฟกเตอร์ (L.F.) มีนิยามว่า จงพิจารณาว่าโหลด profile ของโรงงานอุตสาหกรรมในข้อใดมีค่า L.F. ต่ำสุด
 
20 )  รูปใดมีความปลอดภัยจากการมรกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายลงดินมากที่สุด
 
21 )  ร้านอาหารแห่งหนึ่งต้องการสร้างถังพักน้ำเสีย เพื่อดักไขมันจากการประกอบอาหาร ถังพักน้ำเสียในรูปใดสามารถดักไขมันในช่อง A ได้มากที่สุด
 
22 )  มอเตอร์ไฟฟ้าตัวหนึ่ง ถ้าถูกนำมาผ่าแล้วคลี่ออกดังรูป โดยสมมุติให้วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์ยังเหมือนเดิมแล้ว มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นอย่างไร
 
จะมีแรงดึงดูดระหว่างแผ่นตัวหมุนกับแผ่นตัวอยู่กับที่
มีแรงผลักให้แผ่นตัวหมุนเคลื่อนที่ไปด้านข้าง
มอเตอร์จะอยู่เฉย ๆ ไม่เคลื่อนที่
มีคำตอบที่เป็นไปได้มากกว่า 1 ตัวเลือก
23 )  หม้อแปลงที่ต่อในรูปข้างล่างนี้ ควรเขียนสัญลักษณ์ดังข้อใด
 
24 )  มวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 4 m/s ในแนวนอน มวล M เริ่มจากหยุดนิ่ง เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 2 m/s^2 คงที่ มวลทั้งสองเริ่มเคลื่อนที่พร้อมกัน หลังจากมวล m ตงลงบนมวล M มวลทั้งสองมีความเร็วเท่าใด กำหนดให้ m = 2 kg, M = 20 kg, g = 10 m/s^2
 
5.63 m/s
6.63 m/s
7.63 m/s
8.63 m/s
25 )  จากการมองภาพสามมิติของวัตถุในรูปทางด้านหน้า (Front View) เราจะเห็นภาพอย่างไร
 
26 )  เด็กสามคนกำลังแย่งตุ๊กตาตัวหนึ่ง เด็กคนที่หนึ่งออกแรงดึงที่หัว (ทิศเหนือ) ด้วยแรง 50 นิวตัน เด็กอีกคนหนึ่งดึงขาด้านซ้ายทำมุมกับเส้นระดับ 30^0 ด้วยแรงค่าหนึ่ง เด็กคนสุดท้ายจะออกแรงเท่าใดที่แขน ด้านขวา เพื่อให้เกิดสมดุล (ดูรูปประกอบ)
 
frac{{50}}{{sqrt 3 }} นิวตัน
25sqrt 3 นิวตัน
frac{{25}}{{sqrt 3 }} นิวตัน
50sqrt 3 นิวตัน
27 )  จากรูปจงหาค่า V_0
 
5 V
10 V
15 V
20 V
28 )  คนขายหมูต้องการชั่งหมูชิ้นหนึ่งที่มีมวล 10 กิโลกรัม ด้วยตาชั่งสมดุลแบบแขวน แต่เนื่องจากมวลที่ใช้ถ่วงมีไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้มวลถ่วง 2 ก้อนซึ่งต้องว่างไว้ยังตำแหน่งด้านตรงข้ามของหมู (ดังรูป) คนขายหมูจะต้องว่างมวลถ่วงเท่าใด และด้วยระยะห่างเท่าใด (g = 10 m/s^2 )
 
x_1 = 1 เมตร, m_1 = 10 กิโลกรัม, X_2 = 2 เมตร, m_2 = 20 กิโลกรัม
x_1 = 2 เมตร, m_1 = 10 กิโลกรัม, X_2 = 3 เมตร, m_2 = 5 กิโลกรัม
x_1 = 1 เมตร, m_1 = 20 กิโลกรัม, X_2 = 2 เมตร, m_2 = 10 กิโลกรัม
x_1 = 2 เมตร, m_1 = 5 กิโลกรัม, X_2 = 3 เมตร, m_2 = 10 กิโลกรัม
29 )  ลวด 2 ชนิดที่มีหน้าตัดเป็นวงกลมและมีความยาวเท่ากัน ลวดเส้นหนึ่งทำจากทองแดงและอีกเส้นหนึ่งทำจากเหล็กกล้า ซึ่งเหล็กกล้ามีค่ามอดูลัสของยัง (Young’s modulas) เป็น 2 เท่าของทองแดง แต่ทองแดงมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของเหล็กกล้า ออกแรงดึงลวดทั้งสองด้วยแรง F คงที่ค่าหนึ่ง โดนที่แรงนี้ยังทำให้ลวดทั้ง 2 เส้นยืดออกในช่วงการแปรผันตรง อยากทราบลวดทั้ง 2 จะยืดออกอย่างไร
 
ลวดทองแดงยืดออกมากกว่าลวดเหล็กกล้า
ลวดเหล็กกล้ายืดออกมากกว่าลวดทองแดง
ลวดทั้งสองยืดออกเท่ากัน
ยังบอกไม่ได้เพราะไม่ทราบค่าแรง F และค่ามอดูลัสของยัง
30 )  รถยนต์วิ่งเข้าโค้งด้วยอัตราเร็วคงที่ 2 เมตร/วินาที ทำให้มวล m ไถลไปทางซ้าย ไปตามพื้นลื่นโดยมีสปริงดึงเอาไว้ ถ้าสปริงยืดเป็นระยะ 1 เซนติเมตร และมีค่านิจ 100 นิวตัน / เมตร และ m = 1 กิโลกรัม รัศมีความโค้งของถนนที่ตำแหน่งของมวล m มีค่าท่าไร
 
4 เมตร
2sqrt 2 เมตร
2 เมตร
ไม่มีข้อใดถูก
31 )  บริษัทผู้ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์จากต่างประเทศ ต้องการจ้างโรงงานในประเทศไทยเป็นตัวแทนผลิต โดยมีทางเลือกอยู่ 2 โรงงาน คือ โรงงาน A และโรงงาน B ให้ทดลองผลิตหลอดไฟเพื่อที่จะเลือกตัวแทนผลิตรายเดียว ผลปรากฏว่าอายุการใช้งานของหลอดไฟที่ผลิตจากโรงงาน A และ B มีการแจกแจงปกติ ดังรูป จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. อายุการใช้งานเฉลี่ยของหลอดไฟจากโรงงาน A เท่ากับโรงงาน B ข. บริษัทจะเลือกโรงงาน A หรือโรงงาน B เป็นตัวแทนการผลิตก็ได้ เพราะให้คุณภาพเท่ากัน ค. บริษัทควรจะเลือกโรงงาน A เป็นตัวแทนผลิต ข้อความใดถูกต้อง จากแผนการทดลองในครั้งนี้
 
ก และ ข
ก และ ค
32 )  จากวงจรข้างล่างนี้ กระแสที่ไหลผ่าน R จะมีรูปสัญลักษณ์เป็นไปตามข้อใด เมื่อไดโอดมีคุณภาพลักษณะตามอุดมคติ
 
33 )  ข้อใดต่อไปนี้ มีลักษณะการคิดเหมือนวิศวกรมากที่สุด
 
วิชัยเห็นรถยนต์ชนกัน จึงเร่งไปดูว่า รถชนกันยุบมากไหม เจ็บมากมั้ย!
วรากรหัดพายเรือ โดยสังเกตการณ์คัดท้ายเรือ แล้วพยายามพายให้ตรง
ภาณุหัดใช้สูตร F = ma จนคล่อง
ไชยันต์ให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าทางสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล
34 )  พิจารณาวงจรไฟฟ้า ประกอบด้วยเซลล์ไฟฟ้าสามอันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า E โวลต์ หลอดไฟฟ้าสามหลอด ( L_1, L_2 และ L_3 ) และสวิตซ์ไฟฟ้า ( s_1, s_2 และ s_3 ) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ ก. เมื่อสับสวิตซ์ s_1 เท่านั้น หลอดไฟทั้งสามหลอดมีแสงสว่าง ข. เมื่อสับสวิตซ์ s_2 เท่านั้น หลอดไฟ L_2 ) และ L_3 ) เท่านั้นที่ให้แสงสว่าง ค. เมื่อสับสวิตซ์ทั้งสาม(S_1,S_2และS_3)หลอดไฟทั้งสามหลอดมีแสงสว่าง อยากทราบว่าจำนวนข้อตอบถูกมีทั้งหมดกี่ข้อ
 
หนึ่งข้อ
สองข้อ
สามข้อ
ผิดหมดทุกข้อ
35 )  ใบไม้ตกลงไปในแม่น้ำสายหนึ่ง ซึ่งอุณหภูมิ 25^0C แม่น้ำแห่งนี้กว้าง 20 เมตร ลึก 3 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง พบว่าใบไม้ใบเดิมสามารถวิ่งไปได้ไกลถึง 5 กิโลเมตร จากข้อมูลดังกล่าวสามารถทราบค่าใดได้บ้าง
ก. ปริมาตรของแม่น้ำนี้
ข. อัตราการไหลเชิงปริมาตรของแม่น้ำสายนี้
ค. ความเร็วในการไหลของแม่น้ำสายนี้
ง. ความหนาแน่นของแม่น้ำสายนี้
 
ก และ ข
ข และ ค
ค และ ง
ก และ ง
36 )  ข้อใดเป็นการใช้เครื่องมือวัดไม่เหมาะสมกับงาน
 
เครื่องวัดบูร์ดอนกับการวัดความดันในยางรถยนต์
เวอร์เนียกับการวัดระดับขึ้นลงของน้ำในหลอดแก้ว
นาฬิกาจับเวลาการวัดความเร็วรถยนต์ในสนามแข่ง
กระบอกตรงกับการวัดปริมาณน้ำฝน
37 )  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของรังสีอินฟาเรด
 
ถ่ายภาพพื้นโลกจากดาวเทียม
เครื่องควบคุมระยะไกลของโทรทัศน์
ตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายใน
การส่งสัญญาณด้วยเส้นใยนำแสง
38 )  วัสดุใดที่สมควรที่จะนำมาใช้ทำเสื้อเกราะกันกระสุนมากที่สุด
 
A
B
C
D
39 )  จากรูป ถังใบหนึ่งบรรจุก๊าซ X (ก๊าซอุดมคติ) ต่อมานอมิเตอร์ติดกับถังโดยภายในมานอมิเตอร์บรรจุสาร Y ซึ่งมีความหนาแน่น 10^4 kg/m^3 ความดันสมบูรณ์ที่จุด A = 1.2 x 10^5 N/m^2 ถ้าหากว่าเพิ่มอุณหภูมิของกาซภายในถังจาก 27^0C เป็น 57^0C, จุดA กับ B จะต่างกันเป็นระยะทางเท่าไร (ความดันบรรยากาศ = 10^5 N/m^2) ให้ค่า g = 10 m/s^2
 
11 cm
12 cm
21 cm
32 cm
40 )  กราฟรูปใดแสดงคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 
41 )  จงคำนวณหาค่า rms ของกระแสจากกราฟที่ให้มานี้ว่ามีค่าเท่าใด
 
[sqrt 2 ] A
[sqrt 3 ] A
[sqrt {frac{{16}}{3}} ] A
2 A