บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด18605
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต141697
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 72076
พอลิเมอร์พอลิเมอร์232134
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม124387
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน37508
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์83351
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19223
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18434
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ59648
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน83876
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน42416
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน89084
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12782
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์38559
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส93024
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส79612
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย25277
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15934
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส45804
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์32184
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม64622
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ68283
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล37546
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล27878
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล43718
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี59801
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี131690
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 73759
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย120173
สารละลายสารละลาย124051
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม105669
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ24790
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี82188
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ20744
มวลอะตอมมวลอะตอม150650
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน113847
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13441
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่86617
พันธะโลหะพันธะโลหะ46943
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์213998
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก123848
ตารางธาตุตารางธาตุ226821
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม210184