บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด20883
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต147550
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 75331
พอลิเมอร์พอลิเมอร์243622
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม129521
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน39006
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์86902
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ19894
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18959
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ62152
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน87956
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน45087
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน97780
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์13677
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์41115
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส98259
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส82059
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย27244
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ16631
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส47475
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์33450
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม67039
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ71560
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล39657
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล29030
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล45551
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี62154
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี140861
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 79902
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย126537
สารละลายสารละลาย132517
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม110595
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ25903
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี86330
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ22027
มวลอะตอมมวลอะตอม163436
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน121999
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13786
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่92136
พันธะโลหะพันธะโลหะ49339
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์223411
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก128750
ตารางธาตุตารางธาตุ233500
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม227212