บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด15838
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต127699
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 64212
พอลิเมอร์พอลิเมอร์205939
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม112916
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน34197
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์74364
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18128
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17630
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ54266
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน76846
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน39234
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน77508
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์11937
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์34754
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส80033
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส73557
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย22113
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ14626
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส42016
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์28823
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม57146
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ58230
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล33343
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25269
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล38968
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี56082
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี120341
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 65710
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย108263
สารละลายสารละลาย105162
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม96618
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23194
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี74735
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19401
มวลอะตอมมวลอะตอม130396
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน101260
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ12890
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่75491
พันธะโลหะพันธะโลหะ41541
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์194870
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก113372
ตารางธาตุตารางธาตุ215402
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม190386