บทเรียน เคมี

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
ลิพิดลิพิด16813
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต132947
ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ 65818
พอลิเมอร์พอลิเมอร์212800
ปิโตรเลียมปิโตรเลียม116063
การเกิดหินน้ำมันการเกิดหินน้ำมัน35084
เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์77068
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ18439
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ17896
สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ55905
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน79207
หมู่ฟังก์ชันหมู่ฟังก์ชัน40382
 พันธะของคาร์บอน พันธะของคาร์บอน82747
เคมีอินทรีย์เคมีอินทรีย์12240
สารละลายบัพเฟอร์สารละลายบัพเฟอร์35785
การไทเทรตกรด-เบสการไทเทรตกรด-เบส84681
อินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบสอินดิเคเตอร์สำหรับกรด-เบส75977
pH ของสารละลายpH ของสารละลาย23067
การแตกตัวเป็นไอของน้ำการแตกตัวเป็นไอของน้ำ15035
สารละลายกรดและสารละลายเบสสารละลายกรดและสารละลายเบส43286
สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์29998
สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมสมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม58501
หลักของเลอชาเตอลิเอหลักของเลอชาเตอลิเอ60412
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุลปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล34488
ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารต่างๆ ณ ภาวะสมดุล25963
การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุลการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดภาวะสมดุล40225
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี57627
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี125566
ปริมาณสัมพันธ์ ปริมาณสัมพันธ์ 69067
การเตรียมสารละลายการเตรียมสารละลาย111879
สารละลายสารละลาย111020
ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม99062
การทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุการทำนายตำแหน่งและสมบัติของธาตุในตารางธาตุ23625
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี76972
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ19762
มวลอะตอมมวลอะตอม139744
ธาตุแทรนซิชันธาตุแทรนซิชัน105383
ตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุตำแหน่งของธาตุไฮโดรเจนในตารางธาตุ13070
ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่79977
พันธะโลหะพันธะโลหะ43159
พันธะโคเวเลนต์พันธะโคเวเลนต์201671
พันธะไอออนิกพันธะไอออนิก117334
ตารางธาตุตารางธาตุ220038
แบบจำลองอะตอมแบบจำลองอะตอม199982