บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก86947
ลิพิดลิพิด113987
โปรตีนโปรตีน99252
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์135159
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 75365
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32445
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 54455
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22308
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28014
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง29667
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง40286
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์29521
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์35979
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9151
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27304
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ159700
ฟีโรโมนฟีโรโมน10095
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน19590
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5521
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619433
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510744
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4225585
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.321574
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.251372
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116582
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์65152
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.428596
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 36096
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.319453
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร33511
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 82125
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 27628
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 70514
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต47498
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.227889
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 45515
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21089
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 149584
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA91040
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม41606
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)58571
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม35634
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 209630
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)57085
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม43914
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA35328
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA36051
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.348033
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2135875
โครโมโซมโครโมโซม22867