บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก90778
ลิพิดลิพิด119291
โปรตีนโปรตีน102715
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์143035
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 79057
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง32939
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 58753
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22641
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว28480
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง30427
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง41266
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์30774
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์37146
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์9450
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ27934
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ167446
ฟีโรโมนฟีโรโมน10548
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน20382
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5891
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.619996
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.511102
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4228812
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.322662
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.253273
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.117085
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์67850
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.429888
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 37129
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.320031
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร35867
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 85471
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 28406
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 74623
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต49966
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.230063
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 47160
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม21797
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 158290
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA93632
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม43788
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)61073
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม37068
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 213321
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)58975
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม44934
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA36518
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA37649
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.349788
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2140786
โครโมโซมโครโมโซม23507