บทเรียน ชีววิทยา

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
กรดนิวคลีอีกกรดนิวคลีอีก81800
ลิพิดลิพิด107294
โปรตีนโปรตีน93987
การเจริญเติบโตของสัตว์การเจริญเติบโตของสัตว์125972
การสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ 70545
การรับรู้และการตอบสนองการรับรู้และการตอบสนอง31920
เซลล์ประสาท เซลล์ประสาท 50205
 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด22060
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว27590
การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง28961
การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลังการเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง39308
การสื่อสารระหว่างสัตว์การสื่อสารระหว่างสัตว์27960
ประเภทพฤติกรรมของสัตว์ประเภทพฤติกรรมของสัตว์34489
กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์8917
ระบบต่อมไร้ท่อระบบต่อมไร้ท่อ26721
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อและอวัยวะที่สำคัญ151993
ฟีโรโมนฟีโรโมน9703
การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมนการรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน18700
บทที่ 9  ระบบต่อมไร้ท่อบทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ5244
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.6บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.618636
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.5บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.510245
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.4216762
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.3บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.320407
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.2บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.249137
บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.1บทที่ 20 ความหลากหลายทางชีวภาพ 20.116100
กำเนิดของสปีชีส์กำเนิดของสปีชีส์61475
บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.4บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม 23.426183
ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล 34368
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.3 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.318181
พันธุศาสตร์ประชากรพันธุศาสตร์ประชากร31028
บทที่ 22 ประชากร 22.5 บทที่ 22 ประชากร 22.5 75477
บทที่ 22 ประชากร 22.4 บทที่ 22 ประชากร 22.4 26064
บทที่ 22 ประชากร 22.3 บทที่ 22 ประชากร 22.3 62759
แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต44945
บทที่ 22 ประชากร 22.2บทที่ 22 ประชากร 22.224617
หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 43249
ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรมความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุนมองทางสังคมและจริยธรรม20288
บทที่ 22 ประชากร 22.1 บทที่ 22 ประชากร 22.1 132056
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNAการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของ DNA87305
การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนมการวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม39076
การโคลนยีน  (gene cloning)การโคลนยีน (gene cloning)55596
พันธุวิศวกรรมพันธุวิศวกรรม33839
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.4 บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.4 204511
มิวเทชั่น (mutation)มิวเทชั่น (mutation)54517
สมบัติของสารพันธุกรรมสมบัติของสารพันธุกรรม42558
โครงสร้างของ DNAโครงสร้างของ DNA33493
องค์ประกอบทางเคมีของ DNAองค์ประกอบทางเคมีของ DNA33893
บทที่ 21 ระบบนิเวศ  21.3บทที่ 21 ระบบนิเวศ 21.346361
 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2 บทที่ 23 มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 23.2122845
โครโมโซมโครโมโซม22287