บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)37099
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)96246
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต10346
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??17238
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ77008
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ52008
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ35036
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์57453
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์116267
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์41526
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์76738
กาแล็กซี่กาแล็กซี่41786
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ103399
เอกภพเอกภพ24876
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน90255
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์50228
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา51549
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค123580
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11188
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา95605
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก50529
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี27079
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ29817
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9032
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23850
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14657
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A24374
พันธะเคมีพันธะเคมี11017
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน31646
ตารางธาตุตารางธาตุ25314
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม42961
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี67170
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน109002
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22761
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี18223
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์56529
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์23429
พลาสติกพลาสติก31084
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์29425
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์28560
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47857
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน38925
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15162
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม111409
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม25692
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก20295
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ247639
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต64055
โปรตีนโปรตีน52786
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน148957