ข่าวทุนการศึกษาบทความโครงงาน

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน MARCE ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2)

บทความโครงงาน

3347 views October 17, 2016

อ่านทั้งหมด

​การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์

​การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์

การเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้ทำโครงงาน หัวข้อเรื่องควรมีความยากง่ายเหมาะกับระดับความรู้ของผู้ทำ ไม่ยุ่งยาก หรือ

บทความโครงงาน

28692 views September 12, 2014

อ่านทั้งหมด

​ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์

​ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์

ความรู้เกี่ยวกับโครงงานวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นการเสนอผลงานการดำเนินการเป็นเอกสาร จัดว่าเป็นขั้นตอนสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงงาน เมื่อเราดำเนินการทำโครงงานหรือชิ้นงานจนครบเสร็จเรียบร้อย

บทความโครงงาน

20202 views September 12, 2014

อ่านทั้งหมด

การตั้งชื่อโครงงานที่ดีและการกำหนดวัตถุประสงค์

การตั้งชื่อโครงงานที่ดีและการกำหนดวัตถุประสงค์

การตั้งชื่อโครงงานที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ 1. ตรงกับเรื่อง เมื่ออ่านชื่อเรื่องแล้วสามารถบอกได้ว่าเรื่องนั้นมีลักษณะอย่างไร 2. สั้นกะทัดรัด ชื่อโครงงานไม่ควรยาวเกินไป ควรเขียนให้สั้นกะทัดรัด

บทความโครงงาน

28077 views September 12, 2014

อ่านทั้งหมด

การเขียน​เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

การเขียน​เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์

เค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ โครงการเพื่อขอเสนอทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้1. ชื่อโครงงาน ชื่อโครงงานเป็นสิ่งสำคัญประการแรก เพราะชื่อโครงการจะช่วยโยงความคิดไปถึง

บทความโครงงาน

14222 views September 12, 2014

อ่านทั้งหมด