เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา นางสาวเยาวรินทร์ แพนพา

โรงเรียน บ้านโนนสงเปลือย

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ได้กำหนดความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาค้นคว้า 1) เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 16 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ จำนวน 15 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที t - test

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 78.62/76.04 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว้

2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากที่สุด

11 เม.ย. 2560 15:58
0 ความเห็น
1511 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 1 โดย

ชื่อเรื่อง  รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผุู้ศึกษา  เบญจวรรณ ณ จันตา

โรงเรียน  บางระกำวิทยศึกษา

ปีการศึกษา  2559

บทคัดย่อ

จุดมุ่งหมาย

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน กลุ่มตัวอย่างกำหนดแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การวิจัยครั้งนี้ในเวลาในการทดลอง 13 ชั่วโมง

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบฝึกทักษะ แบบประเมินภาคปฏิบัติ และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผลการศึกษาค้นคว้า

1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 89.20/83.11สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. หลังการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเป่าขลุ่ยเพียงออ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับ มาก

12 เม.ย. 2560 10:02

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น