PR News - เปิดรับสมัครสอบข้อเขียนระดับปริญญาโท(ภาคปกติ)

ประกาศรับสมัครเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติ : กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย / สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

เริ่มสมัคร Online : ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มี.ค.59 (www.entrance.nida.ac.th)

เริ่มสมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ 14 – 25 มี.ค.59

สอบข้อเขียน : วันที่ 9 เม.ย.59

**สมัครสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ ศูนย์พัฒนาและบริการด้านภาษาและการสื่อสาร

คณะภาษาและการสื่อสาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-7273139-43 (จัดสอบทุกเดือน)**


สมัครสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (กรณีผ่านการสอบข้อเขียน)

คุณสมบัติ : ได้คะแนนสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาเฉพาะสาขา

ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด(รายละเอียดตามท้ายประกาศผลการสอบข้อเขียน)

เริ่มสมัครด้วยตนเอง : ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พ.ค.59

สอบสัมภาษณ์ : รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร : http://edserv.nida.ac.th/main/files/annouce_apply_normal2-2559.pdf

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

กองบริการการศึกษา 02-7273365-73

Website : http://edserv.nida.ac.th

E-mail : entrance@nida.ac.th